Ґенеза репрезентацій образу Лесі Українки у кінодокументах 1940–1990-х років

Автор(и)

 • Людмила Касян провідна наукова співробітниця сектору публікації документів, Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного https://orcid.org/0000-0003-0400-7245

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.211

Ключові слова:

Леся Українка; кінодокумент; коммеморативна репрезентація; культурна пам’ять; ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.

Анотація

Мета дослідження – розглянути ґенезу репрезентацій образу Лесі Українки у кінодокументах 1940–1990-х років; охарактеризувати документний масив, присвячений письменниці, із зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, окреслити роль кінодокументів у збереженні пам’яті про неї. Методи дослідження. Підґрунтям дослідження є теоретичні розробки та концепції зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі джерелознавства, архівознавства, memory studies, кінознавства. Робота проведена із використанням загальнонаукових методів аналізу і синтезу на підставі принципів історизму та об’єктивності. При висвітленні теми також були застосовані методи джерелознавчої критики, хронологічний, системний, типологічного аналізу, структурно-функціональний. Наукова новизна. Дослідження увіковічення постаті Лесі Українки в кінодокументах із зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного ще не було предметом наукових студій. Вивчення процесів і форм свідомого увіковічення є важливим і актуальним, адже сприяє розумінню того, яким бачиться минуле, теперішнє і майбутнє суспільства і культури на певному історичному відтинку. Висновки. Аналіз кінодокументів 1940–1990-х років (87 одиниць обліку) із зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячених життю і творчості Лесі Українки, засвідчив, що вони є цікавими зразками форм культурної пам’яті українського суспільства і вдячним джерелом для дослідження образів та уявлень, що поставали в масовій свідомості за допомогою кінодокументалістики. Багатозначна природа хронікально-документального матеріалу й тематична різноплановість змістового наповнення дозволили виявити принципи і прийоми конструювання та репрезентації образу Лесі Українки в культурній пам’яті. Перспективи подальших досліджень. Поза межами нашої розвідки залишилися фільми-спектаклі, відеофільми, телепередачі кінця ХХ–ХХІ ст. Постать і творчість Лесі Українки залишається досить артикульованою темою в українському культурному середовищі і подальше вивчення рецепційної динаміки та своєрідності репрезентацій образу письменниці може бути продуктивним напрямом у дослідженнях культурної пам’яті українського суспільства.

Бібліографія:

 1. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности/ пер. с нем. М. М. Сокольской. Москва: Языки славянской культуры, 2004. С. 141.
 2. Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 323 с. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=47595&p (дата звернення 24.11.2020).
 3. Бейдик О. О. Постать Лесі Українки : географія пам’ятників і музеїв (національний, європейський, світовий вимір). URL: http://cityukraine.info/index.php?citynews=43380.
 4. Бондаренко Г. В. Леся Українка і родина Косачів: сучасні фрагменти філателії, філокартії, нумізматики і боністики // Історія України. 2002. № 46. С. 10–12.
 5. Дейч А. И. Ломикамень: Повесть о Лесе Украинке. Москва: Детгиз, 1962. 93 с.
 6. Драй-Хмара М. Леся Українка. Життя і творчість. Київ: Держлітвидав України, 1926. 156 с. URL: https://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/1926DrajXmara/Life.html.
 7. Дзюбич С. Леся Українка в українській бібліографії ХХ ст. Крізь призму сучасного лесезнавства// Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 51. С. 233–242. https://doi.org/10.15407/np.51.233
 8. Гамбарашвілі Н. Мої спогади про Лесю Українку // Хроніка 2000. 2001. Вип. № 43. С. 281–284.
 9. Гранат К. Велетом покликана. Київ: Рад. письменник, 1965. 229 с.
 10. Интервью Александра Эткинда, Профессора Европейского университета во Флоренции, автора только что вышедшей книги «Кривое горе: память о непогребенных»; беседовал С. Простаков // Археология русской смерти. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intervyu-aleksandra-etkinda-professora-evropeyskogo-universiteta-vo-florentsii-avtora-tolko-chto-vyshedshey-knigi-krivoe-gore-pamyat-o.
 11. Касян Л. Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик // Архіви України. 2015. № 1. С. 129–138.
 12. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи, присвячені Остапу Вишні, як носії-репрезентанти культурної пам’яті // Архіви України. 2019. № 4. С. 61–71. https://doi.org/10.47315/archives2019.321.061
 13. Косач-Борисова І. Леся Українка в оточенні близьких – родини і друзів // Початкова школа. 1991. № 2. С. 4–10.
 14. Костенко А. І. Співачка досвітніх вогнів. Київ: Вид-во дит. літ., 1963. 136 с.
 15. Кулешов Л. В. Уроки кинорежиссуры. Москва: ВГИК, 1999. С. 23.
 16. Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія / відп. ред. О. Біланюк; авт. проєкту і вступ. ст. Т. Скрипка. Нью-Йорк; Київ: Факт, 2004. 448 с.
 17. Лазаревський Г. Молодість Лесі Українки : біографічне оповідання. Канада: Видання «Українського голосу», 1943. 61 с.
 18. Леся Українка (1871–1913) – українська письменниця, поетеса, драматург, публіцист, перекладач, громадський діяч : бібліогр. покажч. до 140-річчя з дня народження. URL: library.znu.edu.ua/ebooks/b_b__pokazhch__l__ukrayinka_25_02_2011.pdf.
 19. Леся Українка в Одесі : бібліогр. покажч/ ОННБ ім. М. Горького; упоряд. Т. А. Йовенко; ред. М. Л. Десенко. Одеса, 2015. 127 с.
 20. Леся Українка: бібліогр. покажч. (1884–1970) /АН УРСР, Центр. наук. б-ка, Львів. наук. б-ка; уклад.: М. В. Булавицька, М. О. Мороз. Київ: Наук. думка, 1972. 392 с.
 21. Леся Українка: бібліографічний покажчик / уклад. М. В. Булавицька. Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. 99 с.
 22. Леся Українка: документи і матеріали: 1871–1970/ Архівне управління при Раді міністрів Української РСР. Київ: Наукова думка, 1971. 482 с.
 23. Леся Українка: сюжети з життя в ілюстраціях і документах: фотокнига; авт.-упоряд.: Н. Чіп, І. Веремєєва. Київ: Спалах, 2001. 167 с.
 24. Леся Українка: життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / авт.-упоряд: М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська. Київ: Радянська школа, 1986. 285 с.
 25. Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т.  Таллинн, 1992. С. 200–202. URL: http://www.philology.ru/literature1/lotman-92f.htm.
 26. Маркітан Л. П. Постать Івана Франка в кіно фотодокументах // Український історичний журнал. 2006. № 5. С. 206–
 27. Музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник / укл: Й. Струцюк, І. Чернецький. Львів: Каменяр, 1971. 70 с.
 28. Олійник М. Я. Дочка Прометея : Дилогія. Київ: Дніпро, 1971. 375 с.
 29. Рева Л. Леся Українка в літературно-бібліографічних джерелах// Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : матеріали наук. конф. до 140-річчя від дня народж. Лесі Українки, Київ, 15 лют. 2011 р. Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. Київ: НаУКМА, 2011. С. 192–204.
 30. Samuel R. Theatres of Memory. Vol. 1, Past and Present in Contemporary Culture. New York: Verso, 508 p.
 31. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). Москва: Водолей Publishers, 2004. 153 с.
 32. Сольчаник А. Д. Леся Українка в дзеркалі філателії // Альманах Українського Народного Союзу: Джерзі Сіті; Ню-Йорк. 1996. С. 11–22.
 33. Співачка досвітніх вогнів: Поезії про Лесю Українку / вступ. сл. О. Гончара; упоряд.: К. М. Шпак, Ю. М. Кругляк. Київ: Рад. письменник., 1986. 240 с.
 34. Спогади про Лесю Українку /упоряд. А. І. Костенко. Київ: Радянський письменник, 1963. 518 с.
 35. Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: кинотекст // Политическая лингвистика. 2007. Вып. (2) 22. С. 106–110.
 36. Хальбвакс М.  Коллективная и историческая память// Неприкосновенный запас. № 2/3(040/41). URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html.
 37. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine : Українка в контексті міфологій. 2-ге вид., випр. Київ: Факт, 2007. С. 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31