«Архівний аспект» у листуванні працівників Бернардинського архіву у Львові Гелени Полячківни та Освальда Бальцера за 1911–1933 рр.

Автор(и)

  • Володимир Доліновський кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давніх актів, Центральний державний історичний архів України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-1976-5068

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.135

Ключові слова:

кореспонденція; Бернардинський архів; архівісти; архівні будні; архівні пошуки

Анотація

 Публікація присвячена аналізу виявленого в Національній бібліотеці імені Оссолінських у Вроцлаві листування працівників Бернардинського архіву у Львові – директора О. Бальцера та архівістки Г. Полячківни. Мета публікації полягає у представленні інформаційного потенціалу збірки, зокрема тих аспектів, що стосуються функціонування архіву. Для реалізації мети проаналізовано неопубліковані листи архівістів, визначено їхні хронологічні межі та географію походження, охарактеризовано основні напрями діяльності архіву, відображені у репрезентованій кореспонденції. Методологія дослідження передбачає застосування принципів цілісності вивчення історичних джерел та об’єктивності. Використано описовий, типологічний, антропологічний та біографічний методи, а також методи аналізу і синтезу. Наукова новизна статті зумовлена високою джерельною вартістю аналізованого листування, досі не введеного в науковий обіг. Інформація листів дозволяє вивчити окремі аспекти життєвої, професійної та наукової біографії обох істориків-архівістів, а також охарактеризувати основні тенденції розвитку не тільки львівського, а й частково краківського, познаньського та навіть паризького і римського історичного середовищ 1920–1930-х років. Перспектива подальших студіювань полягає у публікації аналізованого листування, а також архівістів. Висновки. Багата та тематично розмаїта кореспонденція О. Бальцера та Г. Полячківни має значну інформаційну цінність. Завдяки опрацюванню листів вдалося прослідкувати формування Бернардинського архіву давніми самбірськими книгами, визначити склад персоналу та його роботу, відтворити повсякденне життя установи та відносини всередині колективу. Проаналізовано також матеріально-технічне забезпечення архіву та несприятливі умови праці архівістів.

Бібліографія:

1. Bielińska М. Balzer Oswald Marian (1858–1933) // Słownik biograficzny archiwistów polskich) / oprac. M. Bielińska, I. Janusz-Biskupowa. T. 1 (1918–1984). Warszawa-Łódź, 1988. S. 29–30.
2. Ciara S. Między Oswaldem Balzerem a Eugeniuszem Barwińskim. Dyrektorzy archiwów lwowskich w świetle korespondencji Heleny Polаczkówny // W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku / pod red. U. Kosińskiej, D. Dukwicz, A. Danilczyka. Warszawa, 2014. S. 525.
3. Ciara S. Starość ludzi nauki w Krakowie i Lwowie w końcu XIX i w pierwszej ćwierci XX wieku (na wybranych przykładach) // Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. II: Aspekty społeczno-kulturowe / pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca. Warszawa, 2016. S. 68–69.
4. Ciara S. Helena Polaczkówna (1881–1942) – historyk, kustosz Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie // Znani i nieznani międzywojennego Lwowa: Studia i materiały / red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło. T. 2. Kielce, 2009. S. 49–63.
5. Ciara S. Helena Polaczkówna (1881–1942) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / pod redakcją naukową J. Maternickiego, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. T. 2. Rzeszów, 2014. S. 365–376.
6. Dąbkowski P. Oswald Balzer. Życie i dzieła. (1858–1933). Lwów, 1934. 236 s.
7. Доліновський В. Формування особового складу працівників Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.) // Архіви України. 2010. № 5. C. 77–90.
8. Dolinowski W. Gromadzenie zbiorów Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie w latach 1784–1933 // Archeion. 2014. Т. 115. S. 267–268.
9. Доліновський В. І. Умови зберігання документів Земського архіву у Львові // Архіви України. 2014. №4–5. С. 104–117.
10. Доліновський В. Апліканти Бернардинського архіву у Львові // Prace Historyczno-Archіwalne. 2015. T. 27. S. 108–109, 113–114.
11. Доліновський В. І. «W archiwum wszystko jak w zegarku codziennym». Бернардинський архів у листуванні Г. Полячківни та О. Бальцера // Prace Historyczno-Archіwalne. 2016. T. 28. S. 239–252.
12. Доліновський В. I. Організація та діяльність Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Володимир Іванович Доліновський; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Київ, 2014. С. 4–6, 17.
13. Kaput W. Polaczkówna Helena Maria Franciszka (1881–1942) // Słownik biograficzny archiwistów polskich / oprac. M. Bielińska, I. Janusz-Biskupowa. T. 1 (1918–1984). Warszawa-Łódź, 1988. S. 170–172.
14. Кришталович У. Бальцер Освальд Мар’ян // Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.): біобібліогр. довідник / упоряд.: І. Б. Матяш, С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько [та ін.]. Київ, 2007. С. 44–45.
15. Uruszczak W. Oswald Balzer (1858–1933) // Nation and History: Polish Historians from the Enlightenment to the Second World War / edited by Peter Brock, John D. Stanlej and Piotr J. Wróbel, Toronto-Buffalo-London, 2006. P. 213–220. https://doi.org/10.3138/9781442627222-013
16. Wierzbicki A. Oswald Balzer (1858–1933) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / pod red. J. Maternickiego przy współpracy L. Zaszkilniaka. T. 1. Rzeszów, 2007. S. 253–268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31