Соціальні мережі й архівні практики

Автор(и)

  • Валентина Бездрабко доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв; старший науко- вий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного ін- ституту архівної справи та документознавства (за сумісництвом). https://orcid.org/0000-0003-3295-5277

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.328.016

Ключові слова:

соціальні мережі; акаунт; мережева комунікація; модель мережевої комунікації; архів; архівні практики; реклама; зв’язки з громадськістю; імідж; репутаційний менеджмент; краудсорсинґ; краудфандинґ.

Анотація

Мета статті – дослідити зміст, функції, модель інтернет-комунікації, що ґрунтується на соціальних мережах, основні напрями і перспективи відповідних архівних практик в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на сучасних базових наукових підходах міждисциплінарного, соціокомунікаційного, системного змісту та сукупності загальнонаукових методів, зокрема методів дедукції, індукції, моделювання, абстрагування, структурно-системного аналізу, синтезу, компаративістики та ін. Досліджено загальні тенденції розвитку мережевої комунікації, визначено її особливості, функції, роль соціальних мереж у житті професійної корпорації, установи на прикладі профілів архівних інституцій України та зарубіжжя, проаналізовано їхній контент, вказано на сильні й слабкі сторони, запропоновано інші види застосування інформаційно-комунікаційних технологій із метою модернізації архівної галузі. При цьому послугувались компаративним, узагальнювальним, структурно-системним методами. Об’єктно-предметна сфера дослідження зумовила застосування соціокомунікаційного підходу, що уможливив представлення архіву як складної інформаційної системи. Наукова новизна дослідження полягає в актуалізації новітнього напряму в архівній практиці – комунікації, що ґрунтується на соціальних мережах. Визначено пріоритетні соціальні мережі, проаналізовано контент профілів, проведено порівняння кількісних показників аудиторій користувачів акаунтів архівних установ України та зарубіжних країн, з’ясовано основні види і форми роботи менеджерів із відвідувачами, читачами особових записів, окреслено перспективні напрями роботи. Висновки. Під «мережевою комунікацією» розуміємо габ трансляторів даних інтернет-каналами, які характеризуються високими можливостями руху інформаційних потоків і здатністю забезпечувати акумулювання величезних обсягів інформації та її інтенсивний обмін для найширшої аудиторії користувачів, об’єднаних платформою спілкування. Основними функціями мережевої комунікації є інформаційна та комунікаційна. Її специфікою є можливість реципієнта бути водночас комунікантом. Важлива роль у мережевій комунікації належить менеджеру з роботи в соціальних мережах, а результат визначається правильним тарґетуванням аудиторії, успішним контактуванням із користувачами та змістом контенту, який має бути для них корисним і цікавим. Реклама, зв’язки з громадськістю, брендинг, краудсорсинґ, краудфандинґ, інші маркетингові технології можуть стати пріоритетними для архівних установ напрямами комунікації, опосередкованої соціальними мережами. Питання присутності архівних установ у соціальних мережах не вважаємо головним, однак нині це актуально та потребує уваги.

Бібліографія:

1. 55% українців користуються інтернетом зі смартфонів // Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/1/636494/.
2. Абрамов М. Г. Человек и компьютер: от HomoFaber к HomoInformaticus // Человек. 2000. № 4. С. 127–134.
3. Archiwa Rodzinne Niepodległe. URL: https://archiwarodzinne.gov.pl/kolekcje/kolekcja-waclawa-zasowskiego?fbclid=IwAR0Cod6uFiFzr8ZKKDotyxRAJ2PXjjFRzvKKekogUm3wX-dLzY5JlJu--zg.
4. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. 144 с.
5. Бездрабко В.В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти // Сумська старовина. 2018. Т. LII. С. 80.
6. Бездрабко В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу // Архіви України. 2019. № 2 (319). С. 42–66. https://doi.org/10.47315/archives2019.319.042
7. Бодуан Ж.-П. Управлением имиджем компании. Паблик рилейшнз: Предмет и мастерство / пер. с фр. Москва: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт», ИНФРА-М, 2001. С. 35.
8. Dodoț О. Utilizarea aplicației Oracle Siebel CRM la nivelul Biroului Relații cu Publicul din cadrul Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale National archives of Romania // Revista arhivelor = Archives review. 2014. № 1/2. С. 22–27. URL: http://arhivelenationale.ro/site/2018/06/06/revista-arhivelor-archives-review-no-1-2-2014/.
9. Facebook – найпопулярніша соцмережа українців, за нею йдуть Instagram і Telegram // Media Sapiens. URL: https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/25606/2020-09-29-facebook-naypopulyarnisha-sotsmerezha-ukraintsiv-za-neyu-ydut-instagram-i-telegram-doslidzhennya/.
10. Хау Дж. Краудсорсинг: коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Москва, 2012. 288 с.
11. Kaplan A. M., Haenlein М. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media // Business Horizons. 2010. № 53(1). С. 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
12. Кутырев В. А. Человеческое и иное: борьба миров. Санкт-Петербург: Алетейя, 2009. 264 с.
13. Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.10 / Кисельова Алла Анатоліївна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2005. 19 с.
14. Левчук О. В. Соціальні мережі як інструмент реалізації інформаційно-комунікаційних та іміджевих стратегій сучасного архіву: виклики та перспективи // Архівістика: теорія, методика, практика: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2021  р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня «Рута», 2021. С. 120–124.
15. Майже 23 млн українців регулярно користуються Інтернетом // Mind. URL: https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya.
16. Маркетинговые коммуникации в социальных сетях, 2013 // Another Point. URL: http://smm.ingate.ru/ (дата звернення: 03.07.2021)
17. Моргунов А. А. Homo informaticus как эвристическая модель // Вестник СамГУ. 2013. Серия Экономика и управление. № 1(102). С. 157–163.
18. На соціальні мережі українці витрачають у 8 разів більше часу, ніж на біг // Media Sapiens. URL: https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/25368/2020-08-28-na-sotsialni-merezhi-ukraintsi-vytrachayut-u-8-raziv-bilshe-chasu-nizh-na-big-doslidzhennya/.
19. Населення України. Чисельність населення України в 2021 р. // Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/.
20. National archives of Romania. URL: http://arhivelenationale.ro/site/en/public-services/.
21. Палієнко М. Образ архіву в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій // Архіви України. 2016. № 5/6. С. 136–152.
22. Про надання інформації для розміщення в соціальних мережах: лист Державної архівної служби України керівникам державних архівних установ від 05.02.2021 № 710/4.02-11/0 (копія) // Архів авторки.
23. Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством. Санкт-Петербург: Клаудберри, 2014. С. 514.
24. Шилина М. Г. Текстогенные трансформации инфосферы. Москва: РИЦ «Северо-Восток», 2012. С. 25.
25. Стратегія розвитку архівної справи до 2025 року // Державна архівна служба України. URL: https://cutt.ly/VnJSbp8.
26. Відбулась комунікаційна відеоконференція для архівних установ // Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/?p=18231.
27. Вінтонів Х. М. Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному середовищі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку: автореф. дис. … канд.. іст. наук: 27.00.02 / Вінтонів Христина Михайлівна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2014. 20 с.
28. Zhiying Lian. A History of Archival Ideas and Practice in China // Research in the Archival Multiverse. Clayton: Monash University, 2017. Р. 98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01