Соціально-економічна характеристика родин Миргородського полку (за даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 років)

Автор(и)

  • Вячеслав Кручиненко головний археограф відділу інформації та використання документів, Державний архів Полтавської області https://orcid.org/0000-0002-5097-9726

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.328.066

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток; Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр.; домогосподарства; родини; козаки; підсусідки; посполиті; історичне джерело.

Анотація

У статті на основі аналізу Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. розкрито деякі аспекти та особливості соціально-економічного життя родин Миргородського полку 60-х років ХVІІІ ст. Акцентовано увагу на суспільній стратифікації населення: заможних, бідних козацьких і селянських сім’ях. Охарактеризовано майновий стан сімей вдів, посполитих і підсусідків. Матеріали окремих переписних книг Миргородського полку вперше використані в українській історіографії, що обумовлює наукову новизну публікації. Мета дослідження полягає у вивченні суспільно-господарських характеристик окремих сімей зазначеного географічного регіону. При підготовці статті вибір методів дослідження здійснювався із врахуванням основних тенденцій гуманітарного напряму: системності, антропологізації та міждисциплінарних зв’язків, з урахуванням сучасного стану наукової розробки окресленої проблематики. У ході дослідження використано 4 групи методів (традиційних та інноваційних). До першої групи належать загальнонаукові методи, а саме: історичний, термінологічний та системний, для яких характерними є аналіз і оцінювання історичних подій. Другу групу характеризують міждисциплінарні підходи, з використанням статистичного та математичного методів. Загальноісторичні методи складають третю групу, серед яких застосовано порівняльно-історичний та ретроспективний. Четверта група – джерелознавчі методи: виявлення, відбір, класифікація, текстологічне вивчення, що дали можливість встановити об’єктивну цінність джерел для конкретного дослідження, визначити їхній інформаційний потенціал. Висновки. При розгляді соціально-економічного розвитку родин Миргородського полку зроблено висновок, що приналежність до певної соціальної групи, число членів домогосподарства визначав рівень їхньої заможності. При визначенні критеріїв заможності розглядалися такі чинники: кількість майна (рухомого та нерухомого), стан житлових і господарських приміщень. Важливим був перелік членів родини із зазначенням їхнього статусу, що залежав від вікового й психічного чинників. Визначено, що найбільш заможними були козацькі родини, а найбіднішими – родини вдів; основна частина селянства жила бідно. Найменш заможною виявилася категорія підсусідків.  

Бібліографія:

1. Багалей Д. Генеральная опись Малороссии // Киевская старина. 1883. № 11. С. 402–432.
2. Етнографія України : навчальний посібник // за заг. ред. С. А. Макарчука. Вид. 2-е, перероб. і доп. Львів: Світ, 2004. С. 350.
3. Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр.: покажчик населених пунктів / уклад.: Л. А. Попова, К. Г. Ревнивцева; ред. І. Л. Бутич. Київ: Центральний держ. історичний архів УРСР, 1959. С. 4.
4. Історичне джерелознавство: підручник / авт. кол.: Я. С. Калакура (кер.), І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. Вид. 2-е, допов. і переробл. Київ: Либідь, 2017. С. 377.
5. Казіміров Д. Козацькі родини м. Мени за Генеральним описом Лівобережної України 1765–1769 рр. // Краєзнавство. 2011. № 4. С. 216–222.
6. Константинович Н. Обозрение Румянцевской описи Малороссии Н.–Чн. 1884 г. Т. 4. 58 с.
7. Лазаревский А. Обозрение Румянцевской описи. Чернигов: Изд. губ. стат. комитета, 1866. Т. 1. 138 с.
8. Малий словник історії України // History. URL: http://www.history.vn.ua/book/dict/1078.html.
9. Миронов Б. Социальная история России периода империи (ХVІІІ – начало ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Спб.: Дм. Буланин, 1999. Т. 1. С. 219.
10. Миргород, Миргородський район, Полтавська область // Історія міст і сіл Української РСР. URL: http://ukrssr.com.ua/poltav/mirgorodskiy/mirgorod-mirgorodskiy-rayon-poltavska-oblast.
11. Сердюк І. Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр.: виміри локальної демографічної історії // Наукові записки. Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2009. Т. 19. Кн. 1. С. 411, 414.
12. Швидько Г. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2004. С. 3.
13. Теличенко И. Скорбный лист Малороссийской коллегии // Киевская старина. 1889. № 2. С. 445–458.
14. Василенко Н. К вопросу о децентрализации наших исторических архивов. Судьба Румянцевской описи Малороссии // Киевская старина. 1882. № 12. С. 453–461.
15. Волошин Ю. Статево-вікова та шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині ХVІІІ ст. // Історична пам’ять. № 1. 2011. С. 6.
16. Замура О. Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст. // Краєзнавство. 2012. № 3. С. 46–54.
17. Зміни у суспільному ладі Гетьманщини наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст. URL: http://pidruchniki.com/1115121245465/pravo/zmini_suspilnomu_ladi_getmanschini_naprikintsi_hvii-hviii.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01