Документи про військово-політичну діяльність Симона Петлюри періоду Директорії УНР у фондах Державного архіву Київської області

Автор(и)

  • Олександра Шорсткіна провідна наукова співробітниця відділу довідкового апарату та обліку документів, Державний архів Київської області https://orcid.org/0000-0003-1482-3764

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.328.081

Ключові слова:

Симон Петлюра; Головний Отаман; військово-політична діяльність; Директорія УНР; Армія УНР; Українська революція; більшовицька агресія; архівні документи; Державний архів Київської області.

Анотація

Стаття присвячена постаті Симона Петлюри (1879–1926) як державно-політичного та військового діяча доби Директорії Української Народної Республіки (1918–1921). Діяльність одного з керманичів УНР у сфері розбудови української державності (зокрема, на етапах підготовки та розгортання антигетьманського повстання, утвердження та здійснення Директо рією своєї влади, протистояння більшовицькій агресії тощо) аналізується крізь призму документів, що зберігаються у фондах Державного архіву Київської області. Метою дослідження є запровадження у науковий обіг та популяризація комплексу маловивчених архівних джерел щодо діяльності одного з лідерів Українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Методика дослідження охоплює загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, порівняння, описовий, деталізації, узагальнення, об’єктивно-фактологічний). У ході пошуку та опрацювання архівних документів, вивчення військово-політичної діяльності С. Петлюри авторкою використана, насамперед, методика, яка застосовується в архівній евристиці, а також спеціально-історична методологія, зокрема, історико-хронологічний, історико-порівняльний, історико-генетичний, реконструктивний, історико-типологічний, історико-системний та біографічний методи, метод історико-джерелознавчого аналізу. Обрані методи дозволили виявити та проаналізувати архівні документи, визначити ключові завдання дослідження та послідовно їх реалізувати. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше проаналізовано інформаційний потенціал документів Держархіву Київської області для вивчення політичних і військових здобутків С. Петлюри протягом найбільш тривалого та контроверсійного періоду Української революції. Окрему увагу приділено джерелам із середовища політичних опонентів Головного Отамана Республіканських Військ – гетьманців та більшовиків. У висновках зазначається, що документи, які зберігаються у Держархіві Київської області, дають змогу прослідкувати еволюцію популярності С. Петлюри як військово-політичного діяча, деталізувати знакові моменти його боротьби за Українську державність та реконструювати регіональний аспект ключових подій Української революції 1917–1921 рр.

Бібліографія:

1. 1917–1921: Український вимір: фотодокументальна виставка до 100-річчя подій Української революції : альбом виставки / відп. ред. Г. Бойко; Київська обласна державна адміністрація, Державний архів Київської області. Київ, 2018. 24 с.
2. Абрамсон Г. Молитва за владу: українці та євреї в революційну добу (1917–1920) : монографія. Київ: Дух і літера, 2017. 320 с.
3. Бавико О. Структурна характеристика політичної опозиції Гетьманатові П. Скоропадського // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 34. С. 347.
4. Губський С. Симон Петлюра і національно-освітня та культурна робота в армії УНР (1918–1920 роки) // Симон Петлюра: міфи і реальність : матеріали наукових читань, присвячених 130-річчю від дня народження Симона Васильовича Петлюри (28 квіт. 2009 р., Фастівський держ. краєзнавчий музей). Фастів, 2012. С. 103–116.
5. Костишин Е. І. Військово-політична діяльність Симона Петлюри: автореф. дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / Костишин Емілія Іванівна, НУ «Львівська політехніка». Львів, 2011. 23 с.
6. Литвин С. Х. Документальні джерела у вітчизняних і зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 3. С. 37, 40.
7. Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну : монографія. Київ: Смолоскип, 2018. 680 с.
8. Збірник пам’яті Симона Петлюри (1879–1926) / ред. комісія: І. Мазепа, М. Славінський, П. Феденко, А. Яковлів (гол.). Прага, 1930. С. 131.
9. Надтока О. М. Революційна доба у сприйнятті її сучасників-українців (на прикладі листівок 1917–1921 рр.) // Українська революція 1917–1921 у волянсіях : збірник документів / уклад. О. М. Надтока. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2018. С. 36–38. Використана у збірнику листівкова література зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУ імені В. І. Вернадського. Копію згаданої аркушівки виявлено нами у фондах Держархіву Київської обл.
10. Орел Ю. В. Огляд документів Центрального державного історичного архіву, м. Київ про громадську і політичну діяльність Симона Петлюри // Архіви України. 2019. № 2. С. 27–32.
11. Пиріг Р. Я. Джерельна база історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент // Архіви України. 2011. № 1. С. 120–121.
12. Якобчук С. Документи періоду Директорії УНР у фондах Державного архіву Київської області: інформаційний потенціал та джерельне значення // Архіви України. 2020. № 2. С. 107, 109. https://doi.org/10.47315/archives2020.323.103

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01