Нове джерело з історії становлення Бунду

Автор(и)

 • Володимир Гула кандидат історичних наук, член Спілки архівістів України https://orcid.org/0000-0001-5437-9042
 • Оксана Гула кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу технологічного забезпечення архівної справи, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0003-1193-8048

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.323.058

Ключові слова:

Бунд; національне питання; єврейський соціалістичний рух; конспіративне листування; спогади; П. Розенталь; ЦДАГО України

Анотація

Стаття присвячена аналізу виявленого у Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України) джерела з історії Загального єврейського робітничого союзу в Литві, Польщі та Росії (Бунду) – спогадів «Білостоцький період у житті ЦК Бунду (1900–1902 рр.)». Метою дослідження є встановлення авторства цього документа та аналіз тих аспектів становлення організації, які недостатньо висвітлені в історіографії та в інших джерелах, але натомість розкриті у цих спогадах. На основі застосування порівняльно-історичного та структурного методів дослідження (співставлення документа зі звітами ЦК Бунду про згадані у спогадах з’їзди та бундівською публіцистикою) доведено, що автором документа був тогочасний член ЦК Бунду П. Розенталь. На основі порівняльного вивчення тексту спогадів, посилань на інші праці, приміток на полях документа встановлено приблизний час створення цього джерела: 1918–1921 рр. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було встановлено авторство та час створення цього документа, а також виділено подані у спогадах нові факти з історії становлення Бунду: створення бундівського шифру для конспіративного листування, колізія поглядів щодо національної програми, персоніфікація точок зору на це питання серед очільників Бунду на початку ХХ ст., зіткнення з Незалежною єврейською робітничою партією та менш відомими групами, які дотримувалися схожих поглядів, спроби партії соціалістів-революціонерів в особі Г. Гершуні налагодити співпрацю з Бундом. У висновках констатується, що цей документ є цінним із точки зору висвітлення повсякденного життя революційної організації: створення шифру для конспіративного листування, облаштування з’їздів, типографій, зібрань, транспортування нелегальної літератури. Зазначені у спогадах відомості дають змогу докладніше реконструювати ідейно-організаційне формування Бунду. Спірним залишається питання про опублікування цих спогадів на початку 1920-х років. Подальшого дослідження потребує конспіративне листування Бунду, враховуючи, що у нашому розпорядженні вже є бундівський шифр.

Бібліографія:

 1. Аксельрод Л. К национальному вопросу. 1902. 14 с.
 2. Бунд в Беларуси, 1897–1921: док. и материалы / сост.: Э. Савицкий; редкол.: В. Адамушко, А. Михальченко, В. Селеменев. Минск. 1997. 607 с.
 3. Бунд. Документы и материалы. 1894–1921 / сост: Ю. Амиантов, К. Ляшенко, И. Розенталь, З. Перегудова, З. Тихонова. Москва. 2010. 1358 с.
 4. Бундовец А. Шифрованное письмо. Критика употребляемых у нас систем шифра. Женева. 1904. 113 с.
 5. Бухбиндер Н. Независимая еврейская рабочая партия. По неизданным архивным документам. Красная летопись. 1922. № 2–3. С. 208–285.
 6. Гула О., Гула В. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки)// Архіви України. 2018. № 4(315). С. 163–174.
 7. Гула О., Гула В. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) // Архіви України. 2018. № 5–6(316–317). С.155–164.
 8. Гула О., Гула В. Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки)// Архіви України. 2019. № 1(318). С. 170–179.
 9. Гула Р., Гула В. Пассионарии и юродивые. Политический террор и терроризм в Украине 1900–1914 гг. Киев. 2016. 345 с.
 10. Козьмин Б. П. С. В. Зубатов и его корреспонденты. Среди охранников, жандармов и провокаторов. Москва-Ленинград, 1928. 144 с.
 11. Лурье Г. Ушедшим «Романовцам». Павел Исаакович Розенталь. Каторга и ссылка. 1925. № 2(15). С. 235–244.
 12. Мартов Ю. Записки социал-демократа. Москва. 2019. 234 с.
 13. Панавас Ч. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда (1903–октябрь 191  г.). Москва. 1972. 120 с.
 14. Рафес М. Очерки по истории «Бунда». Москва. 1923. 355 с.
 15. Синельников А. Шифры и революционеры России. Москва. 2000. 288 с.
 16. Уральский Ю. Расшифрованные письма из переписки редакции ленинской газеты «Искра» // Археографический ежегодник. 1983. С. 126–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21