Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання

Автор(и)

 • Юлія Чернятинська начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Центрального державного електронного архіву України, аспірантка 3-го року навчання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-1204-281X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.312.088

Ключові слова:

документи в електронній формі; електронні документи; історіографія; носії інформації; архівна справа; комплектування; постійне зберігання

Анотація

Проаналізовано погляди вітчизняних дослідників на проблеми комплектування архівів документами в електронній формі, зокрема електронними документами, та їх постійного зберігання; виокремлено етапи історіографії дослідження документів в електронній формі. Визначено основні напрями та ключові проблеми дослідження цих документів у роки незалежності.

Бібліографія:

 1. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act. URL: http://gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
 2. New-York Electronic Signatures and Records Act. URL: http://www.its. ny.gov/policy/G04-001/NYS-G04-001.pdf
 3. Uniform Electronic Transactions Act. URL: http://www.yozons.com/ linkedDocs/UETA.pdf
 4. Асєєв Г. Г. Концептуальні підходи до інформаційного проектування електронного документообігу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2006. № 3. С. 43–49.
 5. Асєєв Г. Г. Методи добування та знаходження знань у сховищах даних електронного документообігу // Вісник Книжкової палати. № 9. С. 29–31.
 6. Асєєв Г. Г. Методологія електронного документообігу: динамічні архіви // Вісник Книжкової палати. № 11. С. 22–25.
 7. Асєєв Г. Г. Методологія підходів до автоматизації документообігу: системи // Вісник Книжкової палати.. № 6. С. 17–19.
 8. Білова Т. Г. Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління: автореф. дис. … канд. техн. наук: 13. 06 / Білова Тетяна Георгіївна; Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. Харків, 2009. 19 с.
 9. Болдовський В. Ю. Дефініція та класифікація онлайнового документа // Вісник Книжкової палати. № 6. С. 30–32.
 10. Болдовський В. Ю. Життєвий цикл онлайнового документа // Там само. № 8. С. 30–33.
 11. Болдовський В. Ю. Нове у класифікації онлайнових документів // Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: матеріали Наукової конференції (18 груд. 2002 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).   С. 63–66.
 12. Болдовський В. Ю. Проблема дефініції онлайнового документа. Співвідношення понять веб-сайт, веб-сторінка, вебсервер // Культура та інформаційне суспільство ХХI століття: матеріали Конференції молодих науковців (17–19 квіт. 2002 р., Харківська державна академія культури). 2002. С. 109–110;
 13. Болдовський В. Ю. Функціонування онлайнового документа в інформаційних системах // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 трав. 2004 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2004. С. 62–64.
 14. Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде: учебно-практическое пособие. Москва: Городец-издат, 2000. 247 с.
 15. Глушков В. М. Всесоюзная автоматизация // Правда. С. 59–64.
 16. Глушков В. М. Вычислительная техника и проблемы автоматизации управления // Наука и жизнь. № 2. С. 59–64.
 17. Гордійчук Г. Досвід впровадження і застосування електронного документообігу в джерелах комплектування Держархіву Херсонської області – Херсонській облдержадміністрації та регіональному відділенні фонду державного майна // Студії з архів. справи та документознавства. 2000. Т. 6. С. 84–85.
 18. ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Москва: Издательство стандартов, 1993. 5 с.
 19. ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Москва: Издательство стандартов, 1985. 4 с.
 20. Гречко А. В. Інтелектуалізація та впорядкування інтерфейсів систем електронного документообігу: автореф. дис канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Гречко Анастасія Валеріївна; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. Київ, 2006. 19 с.
 21. Даниленко И. И., Цаплин В. В. Об архивном хранении и использовании машиночитаемых документов // Сов. архивы. № 3. С. 3–11;
 22. Даниленко И. И., Цаплин В. В. Об отборе на государственное хранение машиночитаемых документов // Сов. архивы. № 3. С. 14–19;
 23. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. Київ: Наук.-ред. від. ДП “Укр-НДНЦ”, 2005 С. 6.
 24. ДСТУ 4163:2003. Державна уніфікована система документації. Уніфі- кована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 22 с.
 25. Ерохина Н. Проблемы обеспечения сохранности электронных документов // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 154–160.
 26. Залаев Г. З. Анализ и классификация электронных документов // Вестник архивиста. № 2–3 (50–51). С. 60–68.
 27. Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів // Вестник архивиста. № 1/3. С. 232–236.
 28. Казиева Н. Подготовка оперативного электронного документа к архивному хранению // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 171–179.
 29. Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10/Кисельова Алла Анатоліївна; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний ін-т арх. справи та документознавства. Київ, 2005. 19 с.
 30. Ковтанюк Ю. Проект нормативно-правового акта України “Порядок роботи з електронними документами та їх підготовки до передачі на архівне зберігання” // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 269– 278.
 31. Ковтанюк Ю. С. До питання про зберігання електронних документів у державних архівах // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 18. С. 86–90.
 32. Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні: сутність на- укового напряму, історія формування, перспективи розвитку: автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович; Державна архівна служба України, Український науково-дослідний ін-т арх. справи та документознавства. Київ, 2012. С. 34.
 33. Ковтанюк Ю. С. Електронний документ як об’єкт дослідження електронного документознавства // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: збірник наукових праць / Київський національний ун-т культури і мистецтв. Вип. 5. С. 237–243.
 34. Ковтанюк Ю. С. Основні завдання електронного документознавства в Україні // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (17–19 трав. 2011 р., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2011. С. 8–10.
 35. Ковтанюк Ю. С. Перспективні напрями наукових досліджень в електронному документознавстві // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: збірка матеріалів VІІ Міжнародної науково-практич-ної конференції (25–27 трав. 2010 р., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2010. С. 95.
 36. Кокорев В. И. Стандартизация документов в управлении // Документальные системы в управлении / под ред. Г. Г. Воробьева и М. Г. Гаазе-Рапопорта. Москва: Экономика, 1973. С. 164–166.
 37. Кокорев В. И. Унификация документов управления. Москва: Экономика, 1979. 184 с.
 38. Копанєва В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-і роки XX ст. – поч. XXI ст.) : автореф. дис… канд. іст. наук : 27.00.03 / Копанєва Вікторія Олександрівна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2008. 20 с.
 39. Косовец А. А. Правовой режим электронного документа // Вестник Московского университета. № 4. С. 46–60.
 40. Кравцова О. А. Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, структура, інформаційний ресурс: автореф. дис. … канд. іст. наук : 27.00.02 / Кравцова Олена Анатоліївна; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2009. 19 с.
 41. Круковський М. Ю. Побудова систем електронного документообігу на основі формальних моделей: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06./ Круковський Максим Юрійович; Ін-т проблем математичних машин і систем. Київ, 2007. 20 с.
 42. Кузнецова С. Этапы жизненного цикла оперативного электронного документа // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 194–204.
 43. Кукарина Ю. Электронные документы в законодательстве Российской Федерации: современные тенденции // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 279–286.
 44. Кулешов C. Г. Відбір веб-ресурсів для зберігання в Центральному державному електронному архіві України як наукова проблема // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  (20– 22 трав. 2008 р., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2008. С. 86–88.
 45. Кулешов C. Г. Документознавчі аспекти трактування понять сфери електронного документування та документообігу // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий зб. наук. праць. Київ: УНДІАСД. 2002. Вип. 5. С. 37–41.
 46. Кулешов C. Г. Електронний документ у системi сучасного дiловодства // Архіви України. № 4/6. С. 50–53.
 47. Кулешов C. Г. О понятии “электронный документ” // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: докл. и сообщ. на шестой Международной научно-практической конференции (24–25 нояб. 1999 г., Росархив, ВНИИДАД). 2000. С. 54–57.
 48. Купрунець Т. Я. Аналіз сучасних тенденцій документотворення в умовах поширення документування інформації в електронній формі в Україні // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 21. С. 86–92.
 49. Купрунець Т. Я. Архівне копіювання веб-сайтів: проблеми та шляхи їх вирішення // Архіви України. 2012. Вип. 6. С. 50–61.
 50. Купрунець Т. Я. Нормативне та методичне забезпечення зберігання електронних інформаційних ресурсів в Україні // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. Вип. 8. С. 167–173.
 51. Купрунець Т. Я. Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування,їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів // Архіви України. 2013. Вип. 6. С. 95–104.
 52. Лаба О. В. З досвіду впровадження електронного діловодства на підприємстві ВАТ “Івано-Франківське ОПАС–12699” // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 18. С. 80–85.
 53. Лаба О. В. Нормативно-правове забезпечення організації електронного діловодства в Україні // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 берез. – 1 квіт. 2011 р., Донецький національний ун-т). 2011. С. 56–58.
 54. Лаба О. В. Термінологічні питання електронного діловодства // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25–27 трав. 2010 р., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.). 2010. С. 124–126.
 55. Лавренюк А. Г., Жук Л. В. Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів в Республіці Білорусь // Архіви України. 2010. №. 1. С. 62–69.
 56. Ланде Д. В. Основнi теорiї та технологiї iнтеграцiї iнформацiйних потокiв в інтернет-просторi: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.13.06 / Ланде Дмитро Володимирович; НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації. Київ, 2006. 35 с.
 57. Ларин М. В. Управление документацией в организациях. Москва: Научная книга, 2002. С. 89–90.
 58. Малолєтова Н. І. Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності // Бібліотечний вісник. 2013. № 5. С. 20–27.
 59. Маньковський А. Л. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 8. С. 142–146.
 60. Матеріали Міжнародної наукової конференції, (11–12 жовт. 2012 р., м. Київ) // Студії з архівної справи та документознавства: 2012. Т. 20. С. 91–318.
 61. Мелащенко А., Скарлат О. Модель зберігання метаданих електронних документів, придатних для архівного зберігання // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 219–179.
 62. Мєшков Д. Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990–200) // Архіви України. 2001. № 6. С. 73–87.
 63. Мирошниченко А. В. О классификации и экспертизе ценности документов АСУ // Сов. архивы. № 6. С. 53–56.
 64. Надольська В. Правове регулювання роботи з електронними документами у пострадянських країнах // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 301–305.
 65. Нестеренко О. В. Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Нестеренко Олександр Васильович; Національна академія наук України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2006. 41 с.
 66. Носевич В. Л. Проблеми довгострокового зберігання електронних архівних матеріалів у роботі Білоруського науково-дослідного центру електронної документації // Архіви України. № 3. С. 65–74.
 67. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27. 2006 № 149-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_61798/
 68. Об электронной подписи и электронном документе: Закон Республики Молдова от 29. 2014 № 91. URL: http://lex.justice.md/ru/353612/
 69. Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон Республики Беларусь от 28. 12. 2009 № 113-З. URL: http://kodeksy-by.com/ zakon_rb_ob_elektronnom_dokumente_i_elektronnoj_tsifrovoj_podpisi.htm
 70. Об электронном документе: Закон Республики Таджикистан от 10. 2002. № 51. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2183
 71. Об электронном документе: Закон Республики Туркменистан от 18.12.2000. URL: http://medialaw.asia/node/176
 72. Окорокова Л. Л., Левченко Л. Л. Створення страхового фонду на цифрових носіях в Держархіві Миколаївської області (з досвіду роботи) // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 6. С. 85–87.
 73. Онищенко О. С. Документально-інформаційні ресурси архівів та бібліотек – спільна база для розвитку науки, освіти, культури // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий зб. наук. праць. Київ: УНДІАСД. 2001. Вип. 4. С. 163–173.
 74. Палеха Ю. Проблеми та особливості розвитку електронного документознавства // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20. С. 104– 108.
 75. Перехрест Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем // Довід. секретаря та офіс-менеджера. № 6. С. 38–45.
 76. Петрик И., Силков С. Нормативное правовое регулирование создания и функционирования корпоративных бизнес-архивов электронных документов в Республике Беларусь // Студії з архів. справи та документознавства. 2012. Т. 20. С. 306–311.
 77. Про електронний цифровий  підпис:  Закон  України  від    05. 2003№ 852–IV станом на 18. 09. 2012 // Відомості ВР України. 2003. № 36. Ст. 276 (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.09.2012 № 5284-VI // Голос України. 2012. 17 жовт. № 195.).
 78. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05 жов. 2017 р.// Відомості ВР України. № 45. Ст. 400.
 79. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22. 05. 2003 № 851–IV//Відомості ВР України. 2003. № 36. Ст. 275 (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 31. 2005 № 2599-IV // Відомості ВР України. 2005. № 26. Ст. 349.).
 80. Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.2015 № 1272: зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19. 08. 2015 за № 1008/27453// Офіц. вісн. України. 2015. № 69. Ст. 2300.
 81. Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі: наказ Мінфіну України від 07. 2011 № 1393 // Офіц. вісн. України. 2012. № 7. Ст. 267.
 82. Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі: постанова Кабінету Міністрів України від 24. 2017 № 363 // Офіц. вісн. України. 2017. № 45. Ст. 1404.
 83. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08. 11. 2017 № 797-р // Офіц. вісн. України. 2017. № 92. Ст. 2803.
 84. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 01. 2018. № 67-р // Офіц. вісн. України. 2018. № 16. Ст. 560.
 85. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15. 05. 2013 № 386-р // Офіц. вісн. України. 2013. № 44. Ст. 1581.
 86. Рудюк В. В. Адаптація класифікації електронних ділових документів для використання в мережі інтернет // Архіви України. № 1–6 (259). С. 94–100.
 87. Рудюк В. В. Критерії класифікування електронних ділових документів: сучасні тенденції та перспективні схеми // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2006. № 3. С. 54–60.
 88. Рудюк В. В. Предметна область електронного документознавства як прикладної дисципліни//Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 трав. 2009 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2009. С. 25–27.
 89. Рудюк В. В. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990–2006 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 00. 02 / Рудюк Володимир Вікторович; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2008. 19 с.
 90. Сабат В. І. Інформаційні технології семантичного захисту інформації в системах документообігу: автореф. дис канд. техн. наук: 05.13.06 / Сабат Володимир Іванович; Національна академія наук України, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури. Львів, 2005. 20 с.
 91. Стрілець Н. О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі: дис. … канд. наук з соціальних комунікацій: 27. 03 / Стрілець Наталія Олександрівна; Харківська державна академія культури. Харків, 2013. 243 с.
 92. Сукач А. Сообщения электронной почты как часть документального фонда организации// Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20 С. 113–121.
 93. Тахонин В. А., Цаплин В. В. О задачах, методах и концепции описания машиночитаемых документов, подлежащих передаче в государственные архивы// Сов. архивы. № 1. С. 10–14.
 94. Технотронные документы – информационная база источниковедения и архивоведения /Под ред. Г. Н. Дюкова. Москва, 2011. 307 с.
 95. Тихонов В. И. Сущностные характеристики, состав и классификация электронных документов. Москва: Изд-во Главархива Москвы, 2009. С. 51–63.
 96. Ус О. М. Досвід архівного зберігання електронних документів та елек- тронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Баварія (ФРН) // Архіви України. 2011. №. 5. С. 196–202.
 97. Філіпова Л. Я. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід) // Вісник Книжкової палати. 2001. № 4. С. 15–18.
 98. Халецька Л. П. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності Національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 4. С. 26–34.
 99. Чекмарьова Л. О. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст: автореф. дис канд. іст. наук: 07.00.10 / Чекмарьова Любов Олександрівна; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний ін-т арх. справи та документознавства. Київ, 2008. 19 с.
 100. Чепуренко Я. О. Документні ресурси інституту президентства : становлення і розвиток в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.  № 1. С. 6–10.
 101. Чепуренко Я. О. Документні ресурси державних органів та органів місцевого самоврядування як об’єкт наукового дослідження // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 трав. 2004 р., Державна  академія  керівних кадрів  культури і мистецтв).    С. 19–21;
 102. Чепуренко Я. О. Документні ресурси Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2005. № 3. С. 15–26.
 103. Чепуренко Я. О. Інтернет-ресурси органів державної влади України: формування, структура, наповнення // Студії з архів. справи і документознавства. Т. 10. С. 91–95;
 104. Чепуренко Я. О. Організація доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади: законодавчі аспекти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 трав. 2005р. Ч. 1. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2005. С. 12–14.
 105. Чуковенков А. Ю. Машиночитаемые документы: определение понятия и выбор признаков классификации// Документирование управленческой деятельности: сборник науч. трудов. С. 53–73.
 106. Шейко В. Електронне діловодство в Україні: проблеми та завдання впровадження// Вісник Книжкової палати. № 1. С. 17–19.
 107. Шелестова А. М. Навчальна документація в інтегрованому інформаційно-комунікаційному просторі вищого навчального закладу: автореф. дис.… канд. наук із соц. комунікацій: 27. 00. 02/ Шелестова Анна Миколаївна; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2011. 20 с.
 108. Шелестова А. М. Університетський веб-сайт як новий різновид електронного документа // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20–22 трав. 2008 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 2008. С. 88–89.
 109. Щербич С. Электронный документооборот: от теории к практике // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 20 С. 127–131.
 110. Юдіна Л. М. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.10 / Юдіна Лариса Миколаївна; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний ін-т арх. справи та документознавства. Київ, 2005. 20 с.
 111. Якимюк Ю. П. Модель системи документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ // Освіта регіону. № 3. С. 228–234.
 112. Якимюк Ю. П. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі – важлива складова системи електронного документообігу // Вісник Книжкової палати 2011. № 1. С. 21–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01