Археографічна передмова як відображення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1940-х – 1950-х років

Автор(и)

 • Олександр Маврін кандидат історичних наук, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0002-9048-578X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.315.035

Ключові слова:

археографічна передмова; теорія; методика; українська радянська археографія.

Анотація

Аналіз змісту та структури передмов до збірників документів і матеріалів, що видавалися в УРСР у 1940-х – 1950-х роках, дає підстави для певних узагальнень у дослідженні розвитку теорії та методики післявоєнної української радянської археографії. У цей період архівні установи в УРСР активно займалися підготовкою різного роду тематичних документальних публікацій,у передмовах до яких археографи не лише засвідчували суворе дотримання правил публікації, що існували у СРСР, але й шукали шляхів адаптувати ці правила до «свого» матеріалу.

Бібліографія:

 1. Барабой А. З. Вище науковий рівень археографічних видань // Український історичний журнал. 1959. № 2. С. 151–152.
 2. Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции (март-ноябрь 1917 г.) : сб. документов и материалов. Киев: Гос. изд-во политической литературы УССР, 1957. С. VII. [980 c.]
 3. Бутич І. Л. Документи з історії боротьби за владу Рад на півдні України // Український історичний журнал. 1958. № 5. С. 196–198.
 4. Бутич І. Л. Документи з історії революційної боротьби на Прикарпатті // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1958. № 3. С. 129–139.
 5. Бутич І. Л. Література до історії української археографії // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1968. Вип. 3. С. 161–176.
 6. Бутич І. Л. Назрілі питання української радянської археографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін: 2-а секція. Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 1968. С. 204–220.
 7. Бутич І. Л. Наукова робота державних архівів Української РСР // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. № 1. С. 6–19.
 8. Бутич І. Л. Нові публікації джерел з історії боротьби за встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні // Український історичний журнал. 1957. № 2. С. 131–134.
 9. Бутич І. Л. Публікація документальних матеріалів архівними установами Української РСР // З історії архівного будівництва на Україні : зб. ст. Харків: Харківське обласне видавництво, 1958. С. 27–57.
 10. Валк С. Н. Советская археография. Москва–Ленинград: Издательство АН СССР, 1948. С.
 11. Варшавчик М. А. Документы по истории Великого Октября на Украине // Исторический архив. № 5. С. 194–201.
 12. Демкин И. В. Археографическая обработка документов и составление научно-справочного аппарата к сборнику (Из опыта работы ЦГАОР УССР) // Научно-информационный бюллетень Архивного управления УССР. 1956. № 2–3. С. 45.
 13. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины (XVI – первая половина XVII века). Ч. 1: Анализ советских археографических публикаций документальных источников. Днепропетровск: ДГУ, 1977. С. 32–33.
 14. Корнеева Е. Е. Организация работы по выявлению документальных материалов для использования в научных целях // Научно-информационный бюллетень Архивного управления УССР. 1956. № 2–3. С. 59–63.
 15. Лившиц И. А. Составление научно-справочного аппарата сборников документов // Вопросы архивоведения. 1959. № 3. С. 43–48.
 16. Маврін О. До питання щодо формування теоретичних засад археографії в УРСР  у  повоєнний  період  //  Український  історичний  журнал.  Київ,   Вип. 1. C. 159–173. https://doi.org/10.15407/uhj2018.01.159
 17. Маврін О. О. Неочікувані здобутки втраченого часу: теорія і методика археографії в УРСР (40-ві – 50-ті роки ХХ ст.) : монографія. Київ, 2018. С. 352.  
 18. Перемога Радянської влади на Україні (жовтень 1917 р. – січень 1918 р.) : зб. документів. Київ: Державне вид-во політичної літератури УРСР, 1947. С.
 19. Подъём революционного движения на Украине накануне первой русской революции (1901–1904 гг.). Киев: Гос. из-во политической литературы УССР, 1955. Т. 1. С. ХХХІІІ.
 20. Правила издания исторических документов. Изд. 2-е. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1956. С. 32.
 21. Прилепішева Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ України (1946–1991) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Прилепішева Юлія Анатоліївна; Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Київ, 2003. С. 76–123.
 22. Рабочее движение на Украине в годы нового революционного подъёма. 1910–1914 гг.: сб. документов и материалов / ЦГИА УССР; АН УССР; Институт истории. Госполитиздат УССР. Киев, 1959. 702 с.
 23. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 – серпень 1919) : зб. док. і матеріалів. Київ: АН УРСР, 1962. 764 с.
 24. Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст. : зб. документів / упоряд. та передм.: Ф. Шевченко. Київ: Державне вид-во політич- ної літератури УРСР, 1949. 300 с.;
 25. Слюдикова Т. Б. Археографическая обработка документов и составление научно-справочного аппарата (Из опыта работы ЦГИА УССР) // Научно-ин- формационный бюллетень Архивного управления УССР. № 2–3. С. 51.
 26. Український народ у Вітчизняній війні 1812 року. Київ: Українське вид-во політичної літератури, 146 с.
 27. Україна перед визвольною війною 1648–1654 рр. : зб. документів (1639–1648 рр.) / Ін-т історії України АН УРСР; Упр. держ. архівами МВС УРСР; відп. ред. М. Н. Петровський, К. Г. Гуслистий. Київ: Вид-во АН УРСР, 1946. 255, [1] с.
 28. Фостик П. И. К вопросу о принципах публикации документов XIV– XVII вв. на иностранных языках // Научно-информационный бюллетень Архивного управления УССР. 1957. № 2. С. 70–82.
 29. Яковлев С. О. Українська радянська археографія. Київ: Вид-во Київського ун-ту, 1965. 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-01