Активізація взаємодії архівів і бібліотек — вимога часу

Автор(и)

 • Сергій Зворський кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (за сумісництвом); завідувач сектору енциклопедичних досліджень Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. https://orcid.org/0000-0003-1707-2310

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.316-317.007

Ключові слова:

бібліотеки; архівістика; форми співпраці; архівні фонди бібліотек; оцифровування фондів.

Анотація

В історичному контексті і з позицій сьогодення розглядаються питання взаємодії бібліотек і архівів у вирішенні спільних завдань, набутий досвід співпраці і проблеми, що потребують вирішення скоординованими зусиллями.

Бібліографія:

 1. Амельченко Ю. С. Взаємодія ОУНБ ім. М. Грушевського з обласним державним архівом, історико-краєзнавчим музеєм, телебаченням та краєзнавчими осередками у напряму вивчення та популяризації історії краю // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. істор. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. Київ: «Арістей», 2009. С. 102–106.
 2. Артамонова С. С., Романовський Р. В. Взаємодія архівів, бібліотек, музеїв як основа збереження національної архівної спадщини України // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22 лист. 2011 р.,  м. Київ / Держ. закл. «Нац. іст. б-ка України». Київ, 2011.. С. 11–14.
 3. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер- надського, Ін-т рукопису; ред. кол. : Л. А. Дубровіна  (гол.), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова та ін.; авт.-уклад. : О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова та ін. Київ, 2015. 328 с.
 4. Архівна та бібліотечна  справа  в  Україні  доби  визвольних  змагань (1917–1921 рр.): зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Нац. парлам. б-ка України; редкол.: В. С. Лозицький (відп. ред.), О. К. Александрова, С. О. Басенко та ін. Київ, 1998. 275 с.
 5. Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 2: Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому:  О.  Гаранін,  О.  Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. Київ, 2012. XXVII, 602 с.
 6. Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів Украї- ни, УНДІАСД; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (гол.), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева,  Н. Христова. Київ, 2010. XXVIIІ, 604 с.; 
 7. Біленький Є. А. Архів і бібліотека Шодуарів як джерело з історії колек- ціонування і біобібліографії в Україні ХІХ–ХХ ст. : автореф. дис канд. іст. наук: 07.00.08 / Біленький Євген Андрійович; НАН України, Нац. б-ка Украї- ни ім. В. І. Вернадського. Київ, 2001. 18 с.
 8. Генеральна схема класифікації документної інформації в систематич- них каталогах державних архівів України / Держ. ком. архівів України; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; Н. Христова (кер. роз- роб.), Л. Андрієвська, В. Бездрабко, С. Зворський, К. Климова, С. Лозова, Н. Павловська. Київ, 2006. 137 с.
 9. До завершення видання 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР» // Архіви України. 1974. № 4. С. 3–9; 
 10. Дрьомова Т. М., Згінник О. Г. Бібліотека й архів: шляхи взаємодії // Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. істор. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. Київ: «Арістей», 2009. С. 117–120.
 11. Дядюк М. Рукописний фонд Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника : особливості комплектування і збереження // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. До 165-річчя Національного університету «Львівська політехніка» : матеріали наук.-практ. конф., 12 листоп. 2009 р., Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка; редкол. : О. В. Шишка,  Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов та ін. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська по- літехніка», 2009. С. 149–158.
 12. Ємчук О. І. Сергій Іванович Маслов (1880–1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ємчук Оксана Ігорівна; Держ. ком. архівів України, УНДІАСД. Київ, 2010. 20 с.
 13. Зворський С. «Історія міст і сіл Української РСР» // Архівна енциклопедія України / Держ. ком. архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2008. С. 483–484.
 14. Зворський С. Л. Співробітництво Українського науково-дослідного інс- титуту архівної справи та документознавства з бібліотеками України в історико-краєзнавчій та науковій роботі // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22 лист. 2011 р.,  м. Київ / Держ. закл. «Нац. іст. б-ка України». Київ, 2011. С. 64–67; 
 15. Зворський С., Одинока Л. Архівна спадщина вітчизняних бібліотеко- знавців і бібліографів : збереження і використання // Бібліотечна планета. 2002. № 4. С. 22–24.
 16. Зубкова Н. М. Бібліотека і архів Б. Д. Грінченка як джерело з історії народної просвіти України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. : автореф. дис канд. іст. наук: 05.25.04 / Зубкова Наталія Михайлівна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1994. 23 с.
 17. Клименко І. В. Архіви українських  часописів  кінця  XIX  –  початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності : автореф. дис. … канд. іст. наук. 07.00.08 / Клименко Ірина Віталіївна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 20 с.
 18. Кулешов С. Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу? // Студії з архів. справи та документознавства. 2009. Т. 17. С. 29−32.
 19. Лосієвський І. Я. Особові архівні фонди у ХДНБ ім. В. Г. Короленка як джерела з історії науки та культури України // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-на (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». Харків, 2017. С. 3–11.
 20. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : документи, факти, коментарі / упоряд. Л. І. Крушельницька. Львів, 1996. 100 с.
 21. Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові… : Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності І.Огієнка (митрополита Іларіона) /Держ. ком. архівів України, Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства та ін.; наук. ред. А. Л. Зінченко. Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. 662 с.
 22. Марченко Н. П. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921) // Бібліотечний вісник. 1998. № 4. С. 55–56.
 23. Маяковский И. Архив, библиотека и музей // Архивное дело. 1926. Вып. 7. С. 21–36.
 24. Палієнко М. Архівні колекції Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі: історія формування, склад, сучасний стан опрацювання // Українська діаспора : проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» та ін. Острог, 2016. С. 330–331.
 25. Правила роботи архівних установ України / М-во юстиціїУкраїни, Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова, Н. М. Христова; за заг. ред. Н. М. Хрис- тової. Київ, 2013. 243 с.
 26. Приходько Л. Ф. Олександр Сергійович Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог : автореф. дис.   канд. іст. наук: 07.00.06 / Приходько Людмила Федорівна; Держ. ком. архівів України; УНДІАСД. Київ, 2005. 19 с.
 27. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР [редакція від 01.01.2017]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/32/95-%D0%B2%D1%80 
 28. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24 груд. 1993 р. № 3814-XII [редакція від 21.05.2015]. URL: http://zakon2.gov.ua/laws/show/3814-12 
 29. Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-XIV [редакція від 13.01.2016]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/595-14 
 30. Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 177 (зі змінами). URL: https://www.gov.ua/ua/npas/249842722 
 31. Програма збереження бібліотечних і архівних фондів на 2000–2005 роки // Бібліотечний вісник. 1999. № 6. С. 5–10; 
 32. Прокошева Т., Селіверстова К., Шурубура А. Державна программа збереження бібліотечних і архівних фондів // Студії з архів. справи та документознавства. 2000. Т. 6. С. 7–9.
 33. Рукавіцина Є. В. Бібліотека і архів митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 05.25.04 / Рукавіцина Євгенія Віталіївна; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. Київ, 1995. 23 с.
 34. Степченко О. П. Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів Всенародної (Національної) бібліотеки України (1918–1934) : автореф. дис канд. іст. наук: 07.00.08 / Степченко Ольга Петрівна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1997. 16 с.
 35. Христова Н. До питання формування системи каталогів у державних архівах та рукописних підрозділах бібліотек України // Бібліотечний вісник. 1999. № 3. С. 13.
 36. Христова Н. М. Науково-довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920–1990 рр. : автореф. дис канд. іст. наук: 00.08 / Христова Наталія Миколаївна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1999. 19 с.
 37. Шемаєв С. О. Бібліотека, архів, музей: шляхи співробітництва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2013. Вип. 35. С. 548–555.
 38. Шульгіна В. Унікальна колекція грамплатівок у фондах НБУВ / Бібліотечний вісник. 1999. № 1. С. 30–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-31