Культурна політика Комісії Європейського Союзу

Автор(и)

 • Людмила Приходько кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу архівознавства і документознавства, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-1674-1001

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.324.007

Ключові слова:

Комісія Європейського Союзу; культурна політика; культурна інтеграція, європейська культура, культурна спадщина; архівна спадщина.

Анотація

Мета роботи – комплексно дослідити культурну політику одного з основних наднаціональних інститутів інституційної системи ЄС – Європейської комісії. Для реалізації мети розглянуто нормативно-правові документи, що визначили правовий статус, повноваження, функції, місце і роль Єврокомісії у процесах загальноєвропейської інтеграції, охарактеризовано зміст, напрями і механізми реалізації її культурної політики. Головну увагу приділено аналізу ініційованих Єврокомісією актів вторинного права, культурним програмам і проєктам, що відображають пріоритетний напрям культурної політики ЄС, стратегічну складову інтеграційних процесів у його межах – збереження і удоступнення європейської культурної спадщини. Хронологічні межі дослідження охоплюють 1990–2018 рр. – період глибинних трансформацій в культурній політиці ЄС, істотного підвищення її ролі в системі інтеграційних стратегій, формуванні єдиного європейського культурного простору. Методологія дослідження проблематики статті включає: загально-наукові (історичний, логічний, системний, структурно-функціональний, класифікації, логіко-семантичний) і спеціально-наукові (дефінітивний аналіз, історико-хронологічний, джерелознавчий аналіз і синтез) методи, використання термінологічного апарату правознавства, європейського права, теорії державного управління. Наукова новизна, зважаючи на обмеженість дослідження в українському архівознавстві зазначеної теми, полягає у комплексному висвітленні європейського досвіду законодавчого забезпечення розвитку культурної спадщини та її складових – архівної й аудіовізуальної спадщини, впровадження у ці сфери ефективних механізмів управління, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних стандартів цифрового збереження культурного контенту. У висновках обґрунтовано потребу вивчення цього досвіду та його адаптації до вирішення проблем і завдань архівної справи держави.

Бібліографія:

 1. Берковський В.Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері // Архіви України. 2012. № 5(281).  С. 5–16. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_5%28281%29__1.
 2. Бондарець М. В. Трансформація пріоритетів культурної політики Євросоюзу// Наукове мислення: зб. статей. Дніпро, 2019. С. 21– URL: http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik33.pdf.
 3. Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2000/C 364/01). URL: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2007/oj.
 4. Commission Recommendation of 27 October 2011 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation. 2011/711/EU. URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/711/oj.
 5. Cook T. Archival science and Postmodernism: new formulations for old concepts// Archival Science. 2001. Vol.  P. 3–24. URL: http://www.mybestdocs.com/cook-t-postmod-p1-00.htm. https://doi.org/10.1007/BF02435636
 6. Council recommendation of 14 November 2005 on priority actions to increase cooperation in the field of archives in (2005/835/EC). URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/835/oj.
 7. Dean K. Digitizing the modern archive. URL: https://rkroundtable.org/2014/06/30/digitizing-the-modern-archive.
 8. Decision (EU) 2017/864 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on a European Year of Cultural Heritage (2018). URL: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/864/oj.
 9. Decision No 1855/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 establishing the Culture Programme (2007 to 2013). URL: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1855/oj.
 10. Decision No 2085/97/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 establishing a programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane). URL: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/2085/oj.
 11. Decision No 2228/97/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1997 establishing a Community action programme in the field of cultural heritage (the Raphael programme). URL: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/2228/oj.
 12. Decision No 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 14 February 2000 establishing the Culture 2000. URL: http:://data.europa.eu/eli/dec/2000/508(1)/oj.
 13. Decision No 719/96/EC of the European Parliament and of the Council of 29 March 1996 establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope). URL: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/719(1)/oj.
 14. Delmas B. Archival science facing the information society// Archival science. 2001. Vol 1. P. 25–37. https://doi.org/10.1007/BF02435637
 15. Державне управління: підручник: у 2-х т. / Національна академія державного управління при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (гол.), К. О. Ващенко (заст. гол.), Ю. П. Сурмін (заст. гол.) [та ін.]. Київ; Дніпропетровськ: НАДУ, Т. 2. 324 с.
 16. Договор о Европейском Союзе. Маастрихт, 7февраля 1992 г. (с изм. и доп. от 13 декабря 2007 г.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.
 17. Audiovisual archiving: philosophy and principles. Third edition. / UNESCO. by R.  Edmondson. Paris, 2016. 90 URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243973.
 18. European governance – A white paper /* COM/2001/0428 final */ URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428.
 19. Greene A The Power of Archives: Archivists’ Values and Value in the Post-Modern Age // American Archivist. 2009. Vol. 72. № 1. P. 17–41. URL: https://americanarchivist.org/toc/aarc/72/1. https://doi.org/10.17723/aarc.72.1.k0322x0p38v44l53
 20. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження/ пер. з італ. Київ: «К.  С.», 2007. 208 с.
 21. Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади:монографія. Київ: «К.  С.», 2006. 398 с.
 22. Стандарти європейського врядування: навч. посібник / авт. кол.: І. А. Грицяк, О. Ю. Оржель, С. М. Гладкова та ін.; за заг. ред. І. А. Грицяка. Київ, 2011. 184 с.
 23. Яковюк І.В. Європейська комісія: порядок формування і повноваження // Юридичний науковий електронний журнал. № 6. С. 273–276. URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=27.
 24. Юринець Ю. Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права// Правова інформатика. 2014. № 3(43). С. 77–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_3_12.
 25. Комісія Європейських Співтовариств. Європейське врядування – Біла книга. COM (2001) 428 ост. редакція. Брюссель,07.2001. URL: pravo.org.ua › files › konstutyc.
 26. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. (2010/С 83/01). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.
 27. Корженко В.В. Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції Governance / В. В. Корженко, В. В. Нікітін // Державне будівництво. 2006. №  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%281%29__3.
 28. Кисельова Л. Формування та реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства: автореф. … дис. канд. наук з державного управління: 25. 00. 02/ Леся Анатоліївна Кисельова; Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2013. 23 с.
 29. Menne-Haritz A. Access – the reformulation of an archival paradigm// Archival Science. 2001. №  P. 57–82. https://doi.org/10.1007/BF02435639
 30. A New European Agenda for Culture. COM/2018/267 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A267%3AFIN.
 31. ПахловаС. Є. Специфіка публічного управління у сфері культури: український та європейський досвід // Теорія та практика державного управління. 2010. Вип.  С. 343–350. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_4_52.
 32. Пал Леслі А. Аналіз державної політики/ пер. з англ. Київ: Основи, 1999. 422 с.
 33. Patterson C.Perceptions and Understandings of Archives in the Digital Age. // The American Archivist. Vol. 79. № 2. P. 339–370. URL: https://americanarchivist.org/doi/abs/10.17723/0360-9081-79.2.339. https://doi.org/10.17723/0360-9081-79.2.339
 34. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on film heritage and the competitiveness of related industrial activities. (2005/865/CE). URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/865/oj.
 35. Regulation (EC) N 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.
 36. Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions N 1718/2006/EC, N 1855/2006/EC and N 1041/2009/EC. Text with EEA relevance. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1295/oj.
 37. Станкевич О.І. Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому процесі: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 00.11 / Ольга Ігорівна Станкевич; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Харків, 2011. 24 с.
 38. Tamble D. Archival theory in Italy today// Archival Science. 2001. Vol.  P. 83–100. https://doi.org/10.1007/BF02435640
 39. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 750с.
 40. Тертичка В.Стратегічне управління : навч. посіб. Київ: «К. І. С..», 171 с.
 41. The New Renaissance. Report of the «Comité des sages». Reflection group on bringing Europe’s cultural heritage online. Brussels, 2011. P 1. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79a38a23-e7d9-4452-b9b0-1f84502e68c5.
 42. Євмєшкіна О. Л. Теоретико-методологічні засади модернізації системи державного стратегічного планування в Україні: монографія. Київ: УкрСІЧ, 394 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30