Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації

Автор(и)

 • Олена Левчук кандидатка історичних наук, провідна архівістка відділу забезпечення збереженості та обліку документів, Центральний державний електронний архів України https://orcid.org/0000-0001-8117-6398

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.052

Ключові слова:

архівні електронні інформаційні ресурси; історичне джерело; носій інформації; документи в електронній формі; ЦДЕА України.

Анотація

Метою статті є комплексний аналіз електронних інформаційних ресурсів як важливої складової джерельної бази новітньої історії та об’єкта архівного зберігання в Україні, вивчення їх сутності та ролі у системі інформаційного забезпечення дослідницьких практик фахівців різних галузей знань. Методологічну основу наукової розвідки складають загальнонаукові принципи історизму, цілісності, об’єктивності та всебічності, системного та міждисциплінарного підходів. Дослідження базується на евристичних методиках наукового пошуку, методах аналізу та синтезу, класифікації та систематизації відібраних матеріалів, їх аналітичній та синтетичній критиці. Наукова новизна. Проблема вебджерел як «історичного доказу» нині все частіше піднімається у вітчизняному та зарубіжному науковому дискурсі. Натомість феномен архівних електронних інформаційних ресурсів як джерел історичної інформації не ставав предметом окремого дослідження і вивчається у цій статті вперше. Висновки. Охарактеризовано сутність архівних електронних інформаційних ресурсів як нових об’єктів ретроспективної інформації, розглянуто їх види та структуру. На прикладі документів фондів ЦДЕА України проаналізовано місце архівних електронних інформаційних ресурсів серед інших видів історичних доказів. Автор розглядає їх як мультимедійні документи в електронній формі, що є частиною культурного та наукового надбання суспільства електронної доби, акцентуючи увагу на необхідності забезпечення збереженості цього виду потенційних історичних джерел та труднощах щодо комплектування ними архівів. Спираючись на реалії сьогодення, доведено необхідність подальшого студіювання порушеної у статті проблеми в координатах архівознавства та історичного джерелознавства.

Бібліографія:

 1. Бездрабко В. В. Історичне документознавство в Україні: сучасний стан і перспективи// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 4. С. 4–23.
 2. Болдовський В. Ю. Дефініція та класифікація онлайнового документа // Вісник Книжкової палати. 2003. № 6. С. 30–
 3. Чернятинська Ю. Г.Принципи і критерії оцінки цінності документів в електронній формі // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Теорія і практика сучасної науки. Дніпро, 24–25 лютого 2017 року. С. 12–14.
 4. Чернятинська Ю. Г. Теоретико-методологічні засади експертизи цінності документів в електронній формі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 49. С. 251–254. https://doi.org/10.26661/swfh-2017-49-047
 5. Чернятинська Ю. Г.Актуальні проблеми постійного зберігання документів в електронній формі // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2018. Ч. ІV. С. 297–299.
 6. Чернятинська Ю. Г. Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання // Архіви України. 2018. № 1. С. 88–102. https://doi.org/10.47315/archives2020.312.088
 7. Джерелознавство історичне// Енциклопедія сучасної України URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23981 (дата звернення: 31.08.2020).
 8. Філіпова Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовий аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 6–11.
 9. Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм джерел// Архіви України. 2013. № 6. С. 86–94.
 10. Історичне джерелознавство: підруч. для студентів ВНЗ / [Я. С. Калакура та ін.; голов. ред. С. В. Головко]. Вид. 2-ге, допов. і перероб. Київ: Либідь, 2017. 510, [2] с. : іл.
 11. Халецька Л. П. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності Національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 4. С. 26–34.
 12. Косиченко О. Правові інформаційні ресурси Інтернет: довідник. Дніпро: ДДВУС. 2017. 92 с., іл.
 13. Ковальова А. М. Електронні джерела у студіях з новітньої історії: досвід України та США // Спеціальні історичні дисципліни. 2009. Число 16. С. 94–110.
 14. Віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду. Аналітичний огляд / Держ. архівна служба України; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; уклад.: Т. М. Ковтанюк, Н. М. Христова. К., 2012. 33 с.
 15. Ковтанюк Ю. С. До питання про зберігання електронних документів у державних архівах// Студії з архів. справи та документознавства. 2010. Т. 18. С. 86–90.
 16. Ковтанюк Ю. С.Електронний документ як об’єкт дослідження електронного документознавства // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: збірник наукових праць. 2011. Вип. 5. С. 237–243.
 17. Ковтанюк Ю. С. XІІІ Міжнародна конференція архівів «Електронна документація та представлення архівних матеріалів в Інтернеті» із циклу Colloquia Jerzy Skowronek dedicata // Архіви України. 2013. № 3. С. 223–234.
 18. Ковтанюк Ю. С. «Як того вимагає час» // Газета Верховної Ради України «Голос України». К., 2017. № 84 (6589).
 19. Кравців Х. В. Організаційні основи формування електронних інформаційних ресурсів/ Basic Arrangements for Forming Electronic Information Resources. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. 2017. 119 с.
 20. Кручініна Т. Г., Чернятинська Ю. Г. Створення архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного документування в Центральному державному електронному архіві України// Архіви України. 2015. № 5–6. С. 61–67.
 21. Кручініна Т. Г. Архів електронної спадщини // Довідник секретаря та офіс-менеджера. 2016. № 4. С. 27–28.
 22. Лазаренко Н., Коломієць А., Паламарчук О. Комунікація в Інтернет-просторі: психологічний аспект//Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 65. № 3. С. 249–261. https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2036
 23. Маслянко П. П., Ліссов П. М. Інформаційні ресурси та засоби їх створення. URL: http://www.lissov.kiev.ua/files%5Cpublications%5CKPI%5CMaslyanko_Lissov_InformativeResourcesCreation.pdf (дата звернення: 22.07.2020).
 24. Михайлова О. Ю. Блогосфера як історичне джерело: до постановки проблеми// Український історичний журнал. 2014. № 5. С. 191–197.
 25. Мина Ж. В., Пелещишин А. М. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп’ютерній мережі: інформаційне наповнення// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія.  № 809. С. 104–109.
 26. Папакін Г. В., Піхотенко К. С. Архівні електронні бази даних та експертні системи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2013. № 3. С. 62–65.
 27. Павлова Ю. С. Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлова Юлія Сергіївна. Одеса, 2019. 20 с.
 28. Перехрест Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента інтернету// Сучасний інформаційний простір. 2007. № 3 (37). С. 26–29.
 29. Про національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР. Дата оновлення: 07.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 31.08.2020). https://doi.org/10.1055/s-0040-1715333
 30. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від12.1993 № 3815-XII. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text (дата звернення: 31.08.2020).
 31. Святець Ю. А.Цифрові джерела в дослідницьких практиках істориків: теоретико-методологічний аспект // Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. С. 47–68. https://doi.org/10.15421/26190105
 32. Юркова О. В. Facebook як новий тип історичного джерела: спроба характеристики та практичні завдання архівування документів // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. 2015. Ч. 25: Електронні інформаційні ресурси. С. 31–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14