Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інформації

Автор(и)

 • Тетяна Білущак кандидатка історичних наук, доцентка кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» http://orcid.org/0000-0001-5308-1674

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.071

Ключові слова:

архівний маркетинг; digital-маркетингові комунікації; архівний фонд; інформаційні технології; віртуальні виставки; геоінформаційний ресурс; соціальні мережі; історико-культурна спадщина.

Анотація

Мета статті – визначення доцільності використання окремих засобів digital-маркетингових комунікацій в популяризації архівної інформації при формуванні позитивного іміджу архівних інституцій. Методологія дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань було проведено аналіз наукової літератури і застосовано метод історично-джерелознавчого пошуку, який дозволив визначити стан досліджуваної наукової проблеми та простежити запропоновані засоби digital-маркетингових комунікацій у популяризації архівної інформації. Для досягнення поставленої мети використано методологію, яка базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Для виявлення науково-теоретичних основ розвитку digital-маркетингових комунікацій у популяризації архівної інформації застосовано методи аналізу й синтезу. Статистичний метод вжито для з’ясування рівня популярності пошуку архівної інформації за ключовими словами серед користувачів мережі Інтернет, який застосовується за допомогою аналітичного інструментарію збору статистики Google Trends. Наукова новизна роботи полягає у здійсненні аналізу засобів digital-маркетингових комунікацій, які доцільно використовувати для популяризації архівної інформації. Досліджено вплив засобів digital-маркетингових комунікацій в популяризації архівної інформації, що сприятимуть формуванню позитивного іміджу архівів та розвитку інноваційних форм взаємодії з суспільством. У висновках обґрунтовано потребу використання засобів digital-маркетингових комунікацій в популяризації архівної інформації у процесі формування і розвитку комунікативної політики між цільовою аудиторією та документно-інформаційними інституціями в мережі Інтернет.

Бібліографія:

 1. Бабаченко Л., Москаленко В., Марченко А. Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing у діяльності підприємства. URL: https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2019/n104/n104v4r2019babachenko.pdf. (дата звернення: 19.10.2020). https://doi.org/10.31521/2313-092X/2019-4(104)-3
 2. Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: традиції та тенденції // Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 129–147.
 3. Бездрабко В. Архівний менеджмент в освітній системі України // Сумський історико-архівний журнал. 2017. Т. ХХІХ. С. 5–14. https://doi.org/10.21272/shaj.2018.i31.p.5
 4. Бездрабко В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває // Архіви України. 2018. № 2–3. С. 7–19. https://doi.org/10.47315/archives2018.313-314.007
 5. Бездрабко В. М. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу // Архіви України. 2019. № 2. С. 42–66. https://doi.org/10.47315/archives2019.319.042
 6. Біловодська О., Лагута К. Системне дослідження використання чат-боту в комунікації з клієнтами // Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 5. С. 62–68.
 7. Білущак Т., Пелещишин А. Використання інформаційно-пошукової системи в менеджменті архівної справи закладами вищої освіти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. С. 118–126.
 8. Bountouria L., Giannakopoulosa G. The Use of Social Media in Archives. URL:https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042814X00431/1-s2.0-S1877042814040579/main.pdf (дата звернення: 23.10.2020).
 9. Дідур І., Ковальська Л. Потреби користувачів архіву та новітні форми використання архівної інформації //Вісник СНТ ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. Т. 1. № 10. С. 131–136.
 10. Elsayed Salah Elsawy. The Strategy of Using Social Networks in the Arab Archives. Journal of Contemporary Archival Studies. URL: https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1080&context=jcas (дата звернення: 22.10.2020).
 11. Калакура Я.Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна // Студії з архів. справи та документознавства. 2007. Т. 15. С. 18–24.
 12. Калакура Я. Менеджмент в архівній справі : конспект лекцій. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. С. 9.
 13. Калакура Я., Ковтанюк Ю. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України. 2019. № 3. С. 18–57. https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018
 14. Архівознавство : підручник / за заг. ред. Я. Калакури, І. Матяш; Держкомархів України, УНДІАСД. 2-е вид. Київ, 2002. 356 с.
 15. Карпіщенко О., Логінова Ю. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28771 (дата звернення: 19.10.2020).
 16. Хромов А. Портал «Архіви Європи» та репрезентація України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання // Архіви України. 2020. № 2. С. 7–16. https://doi.org/10.47315/archives2020.323.007
 17. Куваєва Т., Шинкаренко Н. Дослідження особливостей віртуальних виставок у контексті діджиталізації // Економічний простір. 2019. № 150. С. 5–20.
 18. Левченко Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація: монографія. Миколаїв: Іліон, 2013. 1204 с.
 19. Ляшенко В. Поняттєвий апарат з організації використання архівної інформації та користування архівними документами // Студії з архів. справи та документознавства. 2011. Т. 19. Кн. 2. С. 32–37.
 20. Марчук О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління // Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 296–299.
 21. Палієнко М. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація // Студії з архів. справи та документознавства. 2011. Т. 19. Кн. 1. С. 43–47.
 22. Палієнко М. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделей архівної освіти // Архіви України. 2015. № 5–6. С. 35–60.
 23. Палієнко М. Архівна система Австрії: історичні витоки, еволюція, сучасна організація // Архіви України. 2016. № 1. С. 187–210.
 24. Приходько Л. Оцифрування об’єктів культурної спадщини за нормативно-правовими документами Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав // Архіви України. 2020. № 1. С. 104–131. https://doi.org/10.47315/archives2020.322.104
 25. Шинкаренко Н. Віртуальні виставки – нові можливості маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. 2017. № 5–6. С. 33–37.
 26. Соболєв В. Маркетинг ретроспективної інформації для державних архівів, бібліотек, музеїв // Вісник архівіста. 2007. № 3. С. 21–35.
 27. Сидоренко Т., Тягій Є. Електронні виставки архівних документів як інформаційний ресурс регіону (на прикладі Державного архіву Миколаївської області) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 89–96. https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165326
 28. Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України: стратегія доступу // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. 2016. Вип. 3. С. 70–75.
 29. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/strategiya-rozvitku-arhivnoyi-spravi-do-2025-roku (дата звернення: 19.10.2020).
 30. Волкотруб О. Підготовка у США фахівців для архівних установ // Наук. праці іст. фак-ту Запорізького нац. ун-ту. 2014. Вип. 41. С. 155–160.
 31. Вовк Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати. 2018. № 5. С. 43–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14