Документальна спадщина члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Автор(и)

  • Марина Коломієць молодша наукова співробітниця відділу археографії, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-9125-1379

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.099

Ключові слова:

В. С. Пазенок; філософія туризму; туризмологія; особовий архівний фонд; Інститут архівознавства.

Анотація

Здійснено огляд документів особового фонду члена-кореспондента НАН України Віктора Сергійовича Пазенка за 1967–2016 рр., що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Метою публікації є аналіз видового складу та ступеня інформативності цих документів. Методологія ґрунтується на застосуванні історико-порівняльного, історико-хронологічного, історико-типологічного та історико-системного методів. Дослідження побудоване з використанням класичних наукових підходів і принципів: системності, цілісності, історизму, розвитку, об’єктивності тощо. Наукова новизна публікації полягає у тому, що вперше до наукового обігу вводиться широкий масив документів особового фонду члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка, які відображають його діяльність у галузі філософії туризму, а саме: біографічні документи, тексти найважливіших статей і тез доповідей, документи про науково-організаційну й видавничу діяльність, фотодокументи та матеріали, зібрані ним у процесі роботи. Інформація, що міститься у цих документах, суттєво доповнює загальну картину наукової діяльності вченого та конкретизує його внесок у розвиток вітчизняної науки. Перспективи подальших студіювань. Наукова складова представлених у розвідці документів особового фонду члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка уможливлює продовження вивчення біографії та наукової спадщини вченого для широких кіл дослідників. Ця проблематика може бути поглиблена подальшим дослідженням різних груп документів із центральних державних архівів України та архівів наукових установ НАН України. Висновки. З’ясовано, що документи особового фонду члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка суттєво доповнюють картину діяльності вченого у галузі філософії туризму в Україні.

Бібліографія:

  1. 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка // Вісник НАН України. 2014. Вип. 1. С. 120–122.
  2. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков та ін.; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін. Київ, 2017. 772 c.
  3. Пазенок Віктор Сергійович // Соціологія туризму : Курс лекцій / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; М-во освіти і науки України; Ін-т вищої освіти АПН України; Ужгород. нац. ун-т; Київ. ун-т туризму, економіки і права. Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. С. 36–37.
  4. Пазенок Віктор Сергійович // Філософський енциклопедичний словник / редкол.: В. І. Шинкарук (гол.) та ін. Київ: Абрис, 2002. С. 462–463.
  5. Пазенок Віктор Сергійович // Хто є хто в Україні. Київ: К.І.С., 2004. С. 6.
  6. Пазенок Віктор Сергійович.  Біобібліографічний покажчик / упоряд.: О. Є. Лукащук, С. Ф. Соляник; авт. вступ. ст. Ф. М. Рудич. Київ: КУТЕП, 2009. 30 с.
  7. Палій В. М., Храмов Ю. О. . Національна академія наук України. 1918–2013. Персональний склад / ред.: В. Л. Богданов. 6-те вид., доп. і випр. Київ: Фенікс, 2013. 444 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14