Особовий фонд українського поета, перекладача і літературознавця М. К. Зерова у ЦДАМЛМ України (до 130-річчя від дня народження)

Автор(и)

 • Ігор Резнік кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України https://orcid.org/0000-0002-1781-9296

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.325.128

Ключові слова:

М. Зеров; архівний фонд; документи; рукопис; українська література.

Анотація

У статті охарактеризовано комплекс документів особового фонду українського поета, перекладача і літературознавця Миколи Костянтиновича Зерова (Ф. 28), що зберігається у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Висвітлено історію створення цього фонду. Проаналізовано такі групи документів, як: біографічні, рукописи поезій, літературознавчі праці, переклади з різних мов (латинської, польської, російської, французької), конспекти лекцій з історії української літератури, статті М. Зерова, його епістолярна спадщина, фотографії, статті про нього, документи його дружини Софії Зерової. Мета дослідження – привернути увагу науковців, шанувальників української літератури до документів М. Зерова, сприяти збільшенню кількості їх дослідників та введенню у науковий обіг маловивчених документів. Методика дослідження спирається на загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, порівняння, описовий, деталізації, узагальнення, об’єктивно-фактологічний) та спеціально-історичні (історико-порівняльний, біографічний, історико-джерелознавчого аналізу). Наукова новизна. Проаналізовано інформаційний потенціал документів особового фонду М. Зерова, частина з яких ще не була введена в науковий обіг. Документи систематизовано та описано за видовим складом, розкрито їхнє інформаційне наповнення. Особливу увагу приділено рукописам поета та його листам до київської знайомої Л. Кошової і дружини С. Зерової, що є цінним джерелом для вивчення його життя і наукової діяльності. Також описано документи про М. Зерова, які містять інформацію щодо його біографії і творчої спадщини. У висновках констатується, що особовий фонд М. Зерова є дуже цікавим для дослідників, оскільки містить велику кількість цінних документів видатного поета. Найбільшу вартість мають рукописи його творів, його листи та фотографії з друзями-неокласиками.

Біюліографія:

 1. Білокінь С. Закоханий у вроду слів : М. Зеров – доля і книги. Київ: Час, 1990. 55 с.
 2. Брюховецький В. С. Микола Зеров : літературно-критичний нарис. Київ: Рад. письменник, 1990. 309 c.
 3. Громова В. Неокласики // Стильові тенденції української літератури XX століття. Київ, 2004. С. 107–135.
 4. Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2014. № 3(7). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2014_3_3 (дата звернення: 02.10.2020).
 5. Наливайко Д. С.Українські неокласики і класицизм // Наукові записки «НаУКМА». Т. 4. Філологія. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 1998. С. 3–17.
 6. Панченко В. Повість про Миколу Зерова. Київ: Дух і Літера, 2018. 624 с.
 7. Рильський М. Микола Зеров – поет і перекладач (передмова) // М. Зеров. Твори в 2-х т. Т. 1. Київ: Дніпро, 1990. С. 3.
 8. Сахневич Ю. Особовий фонд Миколи Зерова в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження) // Архіви України. 2010. № 5(270). С. 134–142.
 9. Шерех Ю. Леґенда про український неокласицизм // Юрій Шерех. Пороги і запоріжжя: Література, мистецтво, ідеології. Харків: Фоліо, 1998. Т. 1. С. 92–139.
 10. Темченко Л. В. Український неокласицизм 20-х рр. ХХ століття: генезис, естетика, поетика: дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Лілія Василівна Темченко; Дніпропетровський держ. ун-т. Дніпропетровськ, 1997. 167 с.
 11. Шевченківська енциклопедія. В 6-ти т. Т. 2: Г–З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) та ін. Київ, 2012. С. 726.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14