Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбленій праці

Автор(и)

 • Надія Якобчук кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс https://orcid.org/0000-0003-2679-2643

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.238

Ключові слова:

І. Каманін; наукова діяльність; наукова спадщина; просопографія; архів; історичне джерело; особистість.

Анотація

Статтю приурочено до 170-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті І. М. Каманіна – українського історика, архівіста, археографа та палеографа кінця ХІХ – початку ХХ ст. Мета статті – на основі комплексу архівних документів, спогадів, листування, опублікованих і рукописних праць висвітлити життєвий шлях, ключові етапи наукової кар’єри ученого як діяльного представника наукової еліти України. Методи дослідження. Стаття ґрунтується на засадах об’єктивності та системності. Застосовано загальнонаукові, історичні та джерелознавчі методи дослідження: аналітичний, логічний, синтетичний, ретроспективний, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, археографічний, біографічний, критичний, евристичний та ін. Наукова новизна. Проаналізовано тематичний діапазон і зміст доробку І. Каманіна. Розкрито інформаційний потенціал окремих праць ученого з історії, археографії, архівознавства, палеографії. Уточнено окремі факти біографії дослідника, зокрема відомості про останні роки його життя, нащадків тощо. Стаття ілюстрована документами з Державного архіву Київської області, що уможливили дослідження наукової діяльності ученого впродовж 1918–1920 рр. У висновках акцентовано увагу на значенні наукової діяльності І М. Каманіна для становлення та розвитку української історіографії, джерелознавства, архівознавства, палеографії, археографії впродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. Узагальнено цінність наукової спадщини ученого як історичного та історіографічного джерела. Визначено ключові риси просопографічного портрета дослідника, проаналізовано його відносини з сучасниками, ставлення до подій і змін своєї епохи та результатів власної праці. Перспективи подальшого дослідження. Наукова діяльність І. М. Каманіна заслуговує на належне пошанування, а доробок – на перевидання і ширше запровадження до наукового обігу.

Бібліографія:

 1. [Каманін І. М.]. 1928. Невидані спомини І. М. Каманіна про В. Б. Антоновича // Україна. Кн. 6. С. 67.
 2. Енциклопедія історії України. В 10-ти т./ ред. кол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. Київ: Наукова думка, 2007. Т. 4: Ка–Кам. С. 47–48.
 3. Провідники духовності в Україні: довідник / упоряд.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв та ін. Київ: Вища школа, 2003. С. 431–432.
 4. Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліографічний довідник / упоряд.: І. Б. Матяш, С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. Київ: Держкомархів України, УНДІАСД. 2007. С. 266–268.
 5. Мицик Ю. А. Листи І. М. Каманіна до М. С. Грушевського [ЦДІАК, ф. 1235] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. Київ, 1997. С. 209–212.
 6. Нагірняк О. Р. Українознавчий доробок І. М. Каманіна у структурі Історичного товариства Нестора-Літописця (кінець XIX – початок XX ст.) // Збірник наукових праць НДІ українознавства. Київ, 2005. Т. 4. С. 194–198.
 7. Панашенко В. В. Український історик-архівіст І. М. Каманін // Український історичний журнал. № 5. С. 100–102.
 8. Щербина В.І. Іван Михайлович Каманін як архівіст //Там само. С. 44–53.
 9. Ситник О. Український історик Іван Каманін // Український історик. 1991. № 1–2(108–109). С. 115–132.
 10. Українська радянська енциклопедія. В 12-ти т./ голов. ред. М. П. Бажан. Київ: Головна редакція УРЕ, 1979. Т.  С. 529.
 11. Василенко М. Наукова діяльність Івана Михайловича Каманіна // Записки соціально-економічного відділу ВУАН 1924–1925 рр. Київ, 1926. Т. 2–3. С. 54–64.
 12. Якобчук Н. О. Документальна спадщина І. М. Каманіна (1850–1921): джерелознавчий аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Надія Олександрівна Якобчук; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Київ, 2012. 16 с.
 13. ЯкобчукН. Листування І. М. Каманіна з Ганною Барвінок (1901–1910 рр.) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського // Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів. Київ, 2008. Т. 16. С. 302–316.
 14. Якобчук Н. І. М. Каманін – дослідник історії та культурної спадщини міста Києва // Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів. Київ, 2009. Т. 19. Кн. 2. Ч. 1. С. 138–149.
 15. ЯкобчукН. Джерела дослідження біографії І. М. Каманіна // Університет. № 3. С. 102–111.
 16. ЯкобчукН. Листування Івана Каманіна з Іваном Білозерським у 1903–1909 роках як історичне джерело // Українознавство. № 1(34). С. 85–90.
 17. Якобчук Н. Листи І. М. Каманіна до П. Я. Стебницького // Пам’ятки. Вип. 11. С. 246–261.
 18. Якобчук Н. О. Просопографічний портрет Івана Каманіна (1850–1921) // Архіви України. № 4(298). С. 166.
 19. Ємець О. Учень Антоновича – Іван Каманін // Академія пам’яті Володимира Антоновича (16–18 березня 1993 р., м. Київ). Доповіді і матеріали. Київ, 1994. С. 168–176.
 20. Ємець О. «Труди і дні» Івана Каманіна. Історія, історіографія, джерелознавство (статті, розвідки, замітки, есе). Київ,  С. 251–268.
 21. Ємець О. Археографічна діяльність І. М. Каманіна. Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ; Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). Київ, 1997. С. 168–178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31