Досвід українських архівів щодо використання та надання доступу до документів, що містять персональні дані

Автор(и)

  • Людмила Дідух кандидатка історичних наук, завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-6370-6866
  • Наталія Залєток кандидатка історичних наук, завідувачка відділу архівознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-5319-3876

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.104

Ключові слова:

архівний документ; персональні дані; конфіденційність; доступ до інформації

Анотація

Мета роботи – проаналізувати вітчизняний практичний досвід щодо організації роботи з документами державних архівів, що містять персональні дані. Методологія дослідження: були застосовані методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії, порівняння та узагальнення. Емпірична база дослідження ґрунтувалася на вивченні наявної сучасної практики державних архівів щодо організації доступу користувачів до документів, що містять персональні дані. Під час збирання даних щодо практичного досвіду державних архівів було застосовано метод анкетування. Наукова новизна. Практичний досвід українських архівів щодо організації роботи з документами, що містять персональні дані, досліджується вперше. Результат дослідження може бути використаний під час випрацювання єдиного методичного документа, який у майбутньому міг би лягти в основу спеціального законодавства для архівної галузі. Висновки. Наразі в державних архівах спостерігаються труднощі з організацією доступу до документів, що містять персональні дані. Пов’язано це з комплексом причин, серед яких – відсутність спеціального законодавства і необхідність пошуку підстав для задоволення або відхилення запиту на таку інформацію в різних нормативно-правових актах; недостатнє матеріально-технічне забезпечення архівів, яке унеможливлює знеособлення персональних даних у документах тощо. Видається очевидним необхідність підвищення обізнаності працівників архівів із чинним законодавством у сфері захисту персональних даних та його узгодження зі спеціальним законодавством в архівній сфері, ініціювання змін у типових нормах часу і виробітку на основні види робіт в архівах, уведення в архівах реєстрів документів, що містять персональні дані, а також розроблення та представлення на громадське обговорення примірного алгоритму дій у разі надходження до архіву запиту на доступ до персональної інформації для прискорення його виконання.

Бібдіографія:

1. Брижко В. М. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право. 2016. № 3(18). С. 45–57.
2. Буртник Х. Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і регулювання. URL: https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya/.
3. Доступ до архівних документів в європейських країнах: інформаційно-аналітичний огляд // Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 2(28) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та документознавства; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, А. І. Титаренко. Київ, 2017. С. 6–58.
4. Палієнко М. Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія) // Архіви України. 2018. № 5–6. С. 234–243.
5. Paliienko M. Personal Data Protection and Access to Archives in Ukraine: From the National and International Perspective // Atlanti. № 2. P. 61–70.https://doi.org/10.33700/2670-451X.28.2.61-70(2018)
6. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, затверджений наказом Міністерства юстиції України 19 листопада 2013 р. № 2438/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13#Text.
7. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.
8. Про поховання та похоронну справу: Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-15#Text.
9. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.
10. Пилипчук В. Г., Брижко В. М. Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних // Інформація і право. 2016. № 4(19). С. 60-70.
11. Пилипчук В. Г., Брижко В. М. Реформування і розвиток системи захисту персональних даних в Україні // Інформація і право. 2017. № 3. С. 5–21.
12. Пилипчук В. Г., Брижко В. М. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України // Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 3. С. 36–50.
13. Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах, затверджені наказом Державної архівної служби України від 29 квітня 2020 р. № 45. URL: https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1328_1.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31