Образ Українського Вільного Університету крізь призму архівного дискурсу (з нагоди 100-літнього ювілею)

Автор(и)

  • Марина Палієнко докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9098-1142

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.115

Ключові слова:

Український Вільний Університет; історія; українська еміграція; наука та освіта; архів; зарубіжна україніка.

Анотація

Мета публікації – охарактеризувати основні віхи в історії Українського Вільного Університету (УВУ) крізь призму формування архіву цієї знакової в історії зарубіжного українства освітньої та наукової інституції; окреслити значення цілісної реконструкції архівного комплексу для вивчення історії розвитку української науки та освіти в європейському світі, збереження національної ідентичності, інтеграції української наукової думки у світовий науковий та культурний простір. Методологія дослідження включає послідовне застосування принципів історизму та об’єктивності, системного і міждисциплінарного підходів. Застосовування методу компаративістики дало можливість критично проаналізувати та співвіднести інформацію, почерпнуту з наукових досліджень, документів та інформаційних ресурсів українських і зарубіжних архівів. Наукова новизна. Розглядається історія формування університетського архіву як складової інституційної структури, пам’яті та інформаційних ресурсів. Порушується проблема цілісної реконструкції архіву УВУ за всі періоди його функціонування задля найповнішого дослідження історії та репрезентації образу Університету в науковому і соціокомунікаційному просторі України і світу. Висновки. Український Вільний Університет упродовж віденського, празького та мюнхенського періодів діяльності (1921–2021 рр.) залишався важливим осередком освіти, науки і культури зарубіжного українства. З Університетом пов’язана викладацька та наукова діяльність цілої плеяди українських учених у галузі історії, філософії, літературознавства, мовознавства, суспільних і політичних наук. Багатогранна історія цього славетного навчального закладу знайшла відображення у документальному комплексі діловодного архіву установи, що формувався упродовж усього 100-літнього періоду її існування, а також в особових фондах українських діячів – професорів, викладачів та випускників Університету. У міжвоєнний період професори УВУ взяли активну участь у заснуванні та розгортанні діяльності Музею визвольної боротьби України в Празі, усвідомлюючи важливість збирання та збереження історичних документів і пам’яток визвольної боротьби українського народу за національну державність та незалежність. Архів Університету празького періоду зазнав переміщень у повоєнний період, і нині окремі його сегменти перебувають на зберіганні в архівосховищах України, Чехії, Німеччини, інших країн. Одним із важливих результатів плідної діяльності УВУ в повоєнний період стало формування архіву в Мюнхені, документи якого є цінним джерелом з історії установи, розвитку української науки та освіти за кордоном, української еміграції в цілому.   

Бібліографія: 

1. Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів // Архіви України. 2004. № 4–6. С. 84–93.
2. Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945–2010). Ніжин, 2011. 544 с.
3. Боряк Т. Фонди Українського вільного університету в бібліотечному сегменті Празького архіву // Бібліотечний вісник. 2011. № 1. С. 52–58.
4. Ґой П. УВУ: історія і перспективи // Науковий збірник УВУ.1993. Т. 16. С. 11–15.
5. Грімстед П. К. «Празькі архіви» у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки / Державний комітет архівів України; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту. Київ, 2005. 252 с.: фотоіл.
6. Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Архіви України. 2004. № 4–6. С. 123–129.
7. Гаранін О. Я. Дослідження історії України в Українському вільному університеті (1921–1991): автореФ. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Олександр Якович Гаранін; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2007. 16 с.
8. Корчемна І. С. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, структура, науковий опис // Рукописна та книжкова спадщина України. 2014. Вип. 18. С. 158–168.
9. Кириленко О., Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів // Архіви України. 2004. № 4–6. С. 93–122.
10. Кириленко О., Яценко О. До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного Університету в Мюнхені // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 4. С. 94–98.
11. Монолатій І., Вишиванюк О. Мюнхенська школа історії України (1946–1991) : Історіографічне дослідження. Коломия, 2001. 131 с.
12. Монолатій І. Державницька школа української історіографії в Українському Вільному Університеті в Мюнхені (1946–1991) // Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика. Київ, 2000. Вип. 4. С. 409–441.
13. Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів. Історико-архівні нариси. Київ, 2005.
14. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Прага, 1942. Ч. 1. 367 с. (Студії Музею визвольної боротьби України).
15. Палієнко М. Архіви української еміграції в радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання) // Український історичний журнал. 2006. № 1. С. 198–204.
16. Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). Київ, 2008. 687 с.
17. Universitas Libera Ucrainensis. 1921–2011 / упоряд.: У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2011. 828 с.
18. Полонська-Василенко Н. Український Вільний Університет, 1921–1971 // Український історик.1971. № 1–2 (29–30). С. 17–27.
19. Пришляк М.: «Український Вільний Університет – це європейська інституція, яка формує майбутніх лідерів інтеграції України в Європу» (інтерв’ю 2017 р.) // Фундація Українського Вільного Університету. URL: http://fuvu.org/?p=4824.
20. Шафовал М. Історичний огляд і питання початків // Universitas Libera Ucrainensis. 1921–2011 / упоряд.: У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2011. С. 3.
21. Український Вільний Університет: місія і виклики // Дзеркало тижня. 2019. 26 липня. URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/ukrayinskiy-vilniy-universitet-misiya-i-vikliki-318708_.html.
22. Васькович Г. Український Вільний Університет: Передісторія створення УВУ, його осяги й нові завдання // Науковий збірник УВУ. 1992. Т. 15. С. 11–24.
23. Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції у Чехо-Словаччині: Український вільний університет (1921–1945). Київ, 1994. 81 с.
24. Янів В. Український Вільний Університет (УВУ) // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1983. Т. 9. С. 3418–3421.
25. Янів В. Нарис співдії НТШ і УВУ в екзилі // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. 1992. С. 179–199.
26. Яценко О. Особові справи архіву Українського Вільного Університету (Мюнхен) як джерело для наповнення біографічною інформацією «Українського біографічного архіву» // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2005. Вип. 14. С. 744–779.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31