Архівний бренд-менеджмент: теоретичні засади та перспективи

Автор(и)

  • Валентина Бездрабко докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, Київський національний університет культури і мистецтв; старша наукова співробітниця відділу архівознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0003-3295-5277
  • В’ячеслав Григор’єв провідний науковий редактор, Інститут історії України НАН України https://orcid.org/0000-0003-4398-820X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.327.007

Ключові слова:

архівознавство; архівні субдисципліни; архівний бренд-менеджмент; бренд; ідентичність бренда; архів; архівіст; архівні інформаційні ресурси; архівні інформаційні продукти; архівні інформаційні послуги.

Анотація

Мета статті – дослідити зміст, основні напрями, завдання, перспективи архівного бренд-менеджменту в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на сучасних базових наукових підходах міждисциплінарного, соціокомунікаційного, системного змісту та сукупності загальнонаукових методів, зокрема методів дедукції, індукції, моделювання, абстрагування, структурно-системного аналізу, компаративістики та ін. Досліджено загальні тенденції розвитку архівознавства сучасної України, вказано на еволюцію нау ки від критичних архівних студій до новітніх міждисциплінарних пошуків, одним із яких є архівний бренд-менеджмент. При цьому послугувались генетичним, компаративним, узагальнювальним, а також структурно-системним методами. Об’єктно-предметна сфера дослідження зумовила застосування соціокомунікаційного методу, що уможливив представлення архіву як складної інформаційної системи. Наукова новизна дослідження полягає в актуалізації новітнього напряму – архівного бренд-менеджменту як факту об’єктивної необхідності й важливості для розвитку архівної справи. Визначено зміст основних термінів і понять архівного бренд-менеджменту, обґрунтовано його доцільність, запропоновано модель ідентичності бренда для корпоративного бренд-менеджменту, основні напрями, завдання, перспективи. Висновки. Архівний бренд-менеджмент є сукупністю заходів, що мають на меті підтримати систему цінностей, які формують у суспільстві особливий образ, статус архівіста й архіву як поліфункційної соціокомунікаційної інституції. За своїм функційним призначенням архівний бренд-менеджмент покликаний формувати та підтримувати позитивний імідж архіву як установи й фаху архівіста, спираючись на систему заходів корпоративного змісту, потужну зовнішню інформаційну політику, спрямовану на розвиток конкурентного середовища з-поміж установ сфери культури, науки, освіти тощо, забезпечувати просування архівних ресурсів, продуктів, послуг на інформаційному ринку. Провідною стратегією брендинґу є розроблення ідентичності бренда, показником успішності якого виступає кількісне та якісне зростання цільової аудиторії. Для успішності брендинґу архівній галузі доцільно вдатися до ряду управлінських, організаційних, кадрових, інших змін, орієнтуючись на довгострокові програми бренд-менеджменту.

Бібліографія:

1. Аакер Д. Создание сильных брендов. Москва, 2003. С. 129.
2. Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения : монография. Москва, 2001. С. 256.
3. Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи // Сумський історико-архівний журнал. 2018. Т. 31. С. 5–17. https://doi.org/10.21272/shaj.2018.i31.p.5
4. Бездрабко В. В. Як розповідати дітям про архіви і документи // Архіви України. 2019. № 1. С. 72–86. https://doi.org/10.47315/archives2019.318.072
5. Бездрабко В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів // Сумський історико-архівний журнал. 2019. Т. 32. С. 5–12. https://doi.org/10.21272/shaj.2019.i32.p.5
6. Бездрабко В. В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу // Архіви України. 2019. № 2. С. 42–46. https://doi.org/10.47315/archives2019.319.042
7. Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: традиції і тенденції // Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 129–147.
8. Бездрабко В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів // Сумська старовина. 2018. № 52. С. 80–90.
9. Бездрабко В. Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи // Архіви України. 2017. № 5/6. С. 246–266.
10. Бездрабко В. Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції і сучасні тренди (із зарубіжного досвіду) // Архіви України. 2019. № 4. С. 7–41. https://doi.org/10.47315/archives2019.321.007
11. Бикметов Е. Ю., Яппарова Д. И. Теоретические основы и методика корпоративного бренд-менеджмента // Человек, общество и культура в XXI веке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2017 г.: в 5 ч. / под общ. ред. Е. П. Ткачевой. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. Ч. II. С. 21.
12. Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. 240 с.
13. Боряк Г. М. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія та методика актуалізації архівної документальної спадщини: автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Боряк Геннадій Володимирович; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 1996. 43 с.
14. Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 1 (31) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та документознавства; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. Л. Зворський. Київ, 2019. 290 с.
15. Винокурова Ф. А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Винокурова Фаїна Аврамівна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2003. 19 с.
16. Волкотруб Г. К. Пилип Васильович Клименко (1887–1995): історик, джерелознавець, архівознавець: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Волкотруб Ганна Кирилівна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2005. 20 с.
17. Герасименко В. В., Очковская М. С. Бренд-менеджмент. Москва, 2016. С. 29.
18. Домнин В. Н. Идентичность бренда – ключевое понятие бренд-менеджмента // Бренд-менеджмент. 2009. № 5. С. 281.
19. Домнин В. Н., Старов С. А. Эволюция ключевых концепций бренд-менеджмента // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». 2017. № 16, 1. С. 10–11. https://doi.org/10.21638/11701/spbu08.2017.101
20. Еко У., Кар’єр Ж.-К. Не сподівайтеся позбутися книжок. Львів: Вид-во Старого Лева, 2015. С. 26.
21. Ємельянова Т. О. Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика // Архіви України. 2021. № 1. С. 81–103. https://doi.org/10.47315/archives2021.326.081
22. Ємельянова Т. О. Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930–2007 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.02 / Ємельянова Тетяна Олександрівна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2010. 18 с.
23. Ємельянова Т. О. Аудіовізуальні колекції: оцифрування та доступ (на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». Вип. 3. С. 33–35.
24. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text.
25. Калакура Я. С. Менеджмент в архівній справі : навч. посіб. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 240 с.
26. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України. 2019. № 3. С. 18–57. https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018
27. Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.10 / Кисельова Алла Анатоліївна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2005. 19 с.
28. Клименко Т. А. Розвиток архівної справи та Черкащині (1919–2000 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Клименко Тетяна Анатоліївна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2004. 20 с.
29. Климова К. Валоризація архівів: генеза і зміст поняття // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. Вип. 10. Київ, 2017. С. 108–111.
30. Левченко Л. Л. Архіви й архівна справа в Сполучених Штатах Америки: історія та організація. Миколаїв: Іліон, 2013. 1204 с.
31. Левченко Л. Л. Досвід запровадження інститутів громадянського суспільства в архівній галузі США як шлях до вирішення проблем українських архівів // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб. матеріалів ІІІ Американознавчої мультидисциплінарної конференції, Львів, 12–13 квітня 2016 р. Львів, 2016. С. 404–414.
32. Левченко Л. Л. Розвиток архівної справи в США (кінець ХVIII – початок XXI ст.): автореферат дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.02 / Левченко Лариса Леонідівна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. 37 с.
33. Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Мага Ірина Миколаївна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2003. 20 с.
34. Маковська Н. В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи // Архіви України. 2002. № 1/3. С. 46–54.
35. Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1917-го – 1930-х років: автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Матяш Ірина Борисівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2001. 40 с.
36. Московченко Н. П. Розвиток архівної справи в Україні (1919–1932 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Московченко Наталія Павлівна; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2003. 20 с.
37. Павловська Н. П. В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Павловська Надія Павлівна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2003. 19 с.
38. Палієнко М. Архівіст інформаційного суспільства: проблеми модернізації системи професійної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». 2016. Вип. 3. С. 57–62.
39. Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій): автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Палієнко Марина Геннадіївна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 31 с.
40. Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=639-98-%EF#Text.
41. Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України, Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова; за заг. ред. Н. М. Христової. Київ, 2013. С. 92–93.
42. Прилепішева Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ України (1946–1991): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Прилепішева Юлія Анатоліївна; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2003. 19 с.
43. Приходько Л. Ф. Збереження цифрової культурної спадщини – імператив ХХІ століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) // Архіви України. 2019. № 2. С. 67–92 та ін. https://doi.org/10.47315/archives2019.319.067
44. Приходько Л. Ф. Питання експертизи цінності архівних документів: зарубіжний досвід на працях Х. Дженкінсона // Архіви України. 2013. Т. 21. С. 18–31.
45. Приходько Л. Ф. Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Архіви України. 2014. № 1. С. 5–47.
46. Словник української мови: академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/produkt (дата звернення: 01.05.2021).
47. Старов С. А. Управление брендами: учебник. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. С. 288.
48. Старов С. А. Бренд: понятие, сущность, эволюция // Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». 2008. № 2. С. 37.
49. Стратегія розвитку архівної справи до 2025 року / Державна архівна служба України. URL: https://cutt.ly/VnJSbp8.
50. Христова Н. М. Науково-довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек України у 1920–1990 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08 / Христова Наталія Миколаївна; НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1999. 19 с.
51. Шандра В. С. Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій: автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 / Шандра Валентина Степанівна; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2002. 39 с.
52. Юдіна Л. М. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.10 / Юдіна Лариса Миколаївна; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2005. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02