Із листування лубенського полковника Максима Ілляшенка з полковником Іллею Новицьким (1676–1689 рр.)

Автор(и)

  • Юрій Мицик доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу актової археографії, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0003-1580-1284
  • Інна Тарасенко кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу актової археографії, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0003-1019-9749

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.327.122

Ключові слова:

Гетьманщина; універсал; листи; біографія.

Анотація

Мета дослідження – на підставі переважно архівних джерел подати нарис біографії лубенського полковника Максима Ілляшенка та опублікувати його листування з компанійським полковником Іллею Новицьким за 1676–1689 роки. Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму й об’єктивності. У статті використовувалися як загальнонаукові, так і спeціальні історичні методи, в першу чергу, історико-описовий, історико-хронологічний. Наукова новизна. Оскільки стаття базується в основному на архівних неопублікованих джерелах, які містяться у складі унікального шеститомного архіву кінця ХVІІ ст. охочокомонного (компанійського) полковника І. Новицького (зберігається у фонді ІІ Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), то чимало оригінальних фактів із біографії М. Ілляшенка, його контактів з І. Новицьким щодо організації зимових квартир для компанійців на території Лубенського полку тощо наводяться вперше. Подано повну публікацію листування М. Ілляшенка з І. Новицьким. Висновки. Розкрито взаємовідносини М. Ілляшенка з І. Новицьким, висвітлено питання забезпечення компанійців зимовими квартирами і провіантом. Подано також максимально повний біографічний нарис про М. Ілляшенка, уточнено картину організації прикордонної служби в Лівобережній Гетьманщині і боротьби проти наскоків ординців. Перспективи дослідження: опубліковані документи дозволяють значно доповнити біографію полковника М. Ілляшенка, що є дуже важливим з огляду на дослідження життєвого шляху всієї старшини Гетьманщини доби Руїни. Робиться важливий крок у введенні до наукового обігу архівних документів, оскільки нині Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського готується публікація всього архіву І. Новицького.

Бібліографія:

1. Дзира Я. Вступ // Літопис Самовидця / вид. підготував Я. І. Дзира. Київ: «Наукова думка», 1971. С. 39–42.
2. Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія / Український інститут національної пам’яті. Київ: Стилос, 2010. С. 382–383.
3. Кривошея В. В. Українська козацька старшина : монографія. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністрації. Вид. 2-ге: доп., уточ. і випр. Київ: Стилос, 2005. С. 218.
4. Максим Илляшенко полковник лубенский 1676–1687 // Киевская старина. 1891. № 1. С. 186–189.
5. Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1910. Т. 2. С. 204–205.
6. Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич; ред. кол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк, В. Брехуненко [та ін.]; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наукове т-во ім. Шевченка; Центральний держ. іст. архів України. Ч. ІІ. Київ; Львів: НТШ, 2006. 799 с. (Універсали українських гетьманів. Серія І). С. 317.
7. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко; ред. кол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк, В. Брехуненко [та ін.]; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наукове т-во ім. Шевченка; Центральний держ. іст. архів України. Київ; Львів, 2004. 1118 с. (Памʼятки історії України). С. 591.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01