Архівні джерела та інформаційні ресурси біографічних досліджень з історії українського спорту

Автор(и)

  • Оксана Ємчук кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу археографії, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України https://orcid.org/0000-0002-5096-7231
  • Аліна Ийслуу головна спеціалістка відділу формування НАФ та діловодства, Державний архів м. Києва https://orcid.org/0000-0003-3967-1509

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.327.065

Ключові слова:

архівні джерела; електронний простір; нові медіа; біографії видатних спортсменів

Анотація

Метою статті є розкриття теми архівних джерел та інформаційних ресурсів біографічних досліджень з історії українського спорту. Порушено питання недостатнього використання архівних джерел, зокрема кадрових документів спортивних установ. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення збереженості документів спортивної галузі на сучасному етапі. Наведено приклади корисних електронних ресурсів та фахових публікацій про видатних спортсменів. Приділено увагу зарубіжному досвіду створення спортивних архівів та підготовки фахівців у цій сфері. Методика дослідження ґрунтується на загальнонаукових методах узагальнення, аналізу і синтезу, системному підході, історико-порівняльному та бібліографічно-описовому методах, які допомагають визначити коло джерел спортивної біографістики та порівняти їх між собою. Наукова новизна. У статті вперше піднімаються питання, пов’язані з проблемами використання архівних документів та медійних публікацій як джерельної бази до біографічних досліджень з історії українського спорту з перспективи їх інформативності та об’єктивності. Висновки. Електронні ресурси та медіа є доволі інформативними джерелами для вивчення біографій спортсменів. Однак їх суб’єктивність та емоційна забарвленість часто викликає недовіру, а тому факти, викладені в таких джерелах, потребують ретельної перевірки на достовірність. Саме тому архівні документи, офіційні профільні сайти та фахові публікації мають джерелознавчу цінність. Перспективи подальших студіювань. В українському науковому просторі тема залучення нових типів джерел для вивчення біографій спортсменів практично не досліджена. Існує обмежена кількість фахових біографічних досліджень про відомих українських спортсменів, більшість імен із часом може піти в небуття, тому систематизація інформації про них, її збереження та поширення є вкрай важливим завданням для дослідників історії українського спорту.

Бібліографія:

1. Андрухів І. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». Івано-Франківськ, 1992. 80 с.
2. Archives Nationales du Monde du Travail. URL: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/.
3. Bianchi C. Sports History? Sports Archives! // Journal of Olympic History. №. 1. 1999. Р. 51-52.
4. Біографістика: Стаття про спортсмена // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua / Довідка : Біографістика : Стаття_про_спортсмена.
5. Документально-речові експонати виставки «Динамо Київ – символ українських перемог» з колекції Національного музею історії України та музею ФК «Динамо» (Київ) / А. Богдалов, М. Срібна, І. Пуля, О. Лук’янов, А. Романік // Емінак. 2018. № 1(3). С. 128–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_1%283%29__21.
6. Булатова М., Бубка С., Платонов В. Олімпійські Ігри (1896–1972). Т. 1. Київ: Олімпійська література, 2012. 496 с.
7. Булатова М., Бубка С., Платонов В. Олімпійські Ігри (1974–2012). Т. 2. Київ: Олімпійська література, 2013. 512 с.
8. Булатова М., Єрмолова В. Твій олімпійський путівник. Вид. 5-те, доп. Київ: Національний олімпійський комітет України, 2020. 144 с. URL: http://noc-ukr.org/library/your_olympic_guidebook/your_olympic_guidebook.html.
9. Sports Media History: Culture, Technology, Identity: Routledge Research in Sports History / ed. by J. Carvalho. London: Routledge, 2020. 292 p. https://doi.org/10.4324/9780429287756
10. Cook Т. We Are What We Keep; We Keep What We Are: Archival Appraisal Past, Present and Future // Journal of the Society of Archivists. № 2. 2011. Р. 173-189. https://doi.org/10.1080/00379816.2011.619688
11. Дайєр Л. Неможливе – можливо!: [розповіді про паралімпійців]. Київ: Фенікс, 2013. 230 с.
12. «Де сила, там воля» (до 125-річчя українського сокільства). URL: https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/Sokilstvo/index.html#services.
13. Олексій Дмитрович Бутовський: вибр. Твори / упоряд.: В. Драч, М. Зубалій. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ: Поліграфкнига, 2007. 287 с.
14. Робота з документами особового походження. Методичний посібник / авт.-уклад.: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. Київ, 2009. 284 с.
15. Дулібський А. Карло Мікльош і Олександр Скоцень – видатні постаті українського спорту // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. №. 15. 2003. С. 68–74.
16. Горєва В. Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) // Архіви України. № 4. 2018. С. 72–82.
17. Гусєв А. Нові медіа як PR-інструмент у спорті // Вісник Книжкової палати. 2014. № 11. С. 50–51.
18. International Olympic Committee. URL: https://www.olympic.org/.
19. Johnes M. Archives and historians of sport // International Journal of the History of Sport. Vol. 32. Issue 15. 2015. P. 1784-1798. https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1108307
20. Кругляк М. Спорт в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історична панорама. Вип. 8. 2009. С. 7-19.
21. Krüger M. Visual Sources in the History of Sports: Potential, Problems, and Perspectives with Selected Examples of Sporting Art // Historical Social Research. 2018. Vol. 43, № 2(164). P. 72-92.
22. Лях-Породько О. Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі ХІХ–ХХ століть. Київ: Науковий світ, 2011. 134 с.
23. Спортивна легенда ХХ століття: навч.-метод. посіб. / упоряд.: І. Куроченко, І. Малинський. Київ: Паливода А. В., 2017. 318 с.
24. Матулкін Б. Джерела до вивчення українського спорту в Галичині кінця ХІХ ст. – 1939 р. Приклади інтерпретацій у світлі історії повсякдення // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 17. 2016. С. 154–162.
25. Мелех Р., Парійчук І. Життєвий літопис професора Івана Миколайовича Боберського // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. № 15. 2003. С. 3–14.
26. PhD – A prospective study of the developmental biographies of Great British Pathway athletes. URL: https://www.bangor.ac.uk/sport-health-and-exercise-sciences/phd-pathway-athletes.php.en.
27. Энциклопедия олимпийского спорта. В 5-ти т. / под общ. ред. В. Платонова. Киев: Олимпийская литература, 2002.
28. Енциклопедія олімпійського спорту України / ред. В. Платонова. Київ: Олімпійська література, 2005. 464 с.
29. Бібліографічний покажчик наукових праць ректора, проректорів та деканів факультетів Національного університету фізичного виховання і спорту України: інформ.-довід. вид. / уклад. Т. Полтавець, ред. Т. Арєхова. Київ: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, вид-во «Олімпійська література», 2016. 96 с.
30. Садовник О. Персональний імідж спортсменів // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. Вип. 15. Т. 1. Львів, 2011. С. 286–288.
31. Савчук Б. Український Пласт 1911–1939 рр. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1996. 268 с.
32. Section on Sports Archives – SPO. URL: https://www.ica.org/en/about-section-sports-archives-spo.
33. Sjöblom K. Taking care of Sports Archives – Whose Responsibility? // Canadian Journal of History of Sport. Vol. XXIV, № 2. December 1993. Р. 91–93. https://doi.org/10.1123/cjhs.24.2.91
34. Старков В. Лобановський Валерій Васильович // Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55973.
35. Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.). Тернопіль: Економічна думка, 2001. 694 с.
36. Вацеба О. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець XIX ст. – 30-ті роки XX ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Михайлівна Вацеба; Український держ. ун-т фізичного виховання і спорту. Київ, 1994. 23 с.
37. Вацеба О. Сеньйор українського спорту // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. № 16. 2002. С. 17–24.
38. Вербицький В., Бондаренко І. Історія фізичної культури та спорту в Україні. Миколаїв: ЧДУ, 2014. 340 c.
39. Вертіль О. Олександр Шапаренко: на гребені хвиль. Вид. 2-ге, доповн. Суми: Мрія-1, 2018. 192 с.
40. Волошин А. Ігор Ємчук: «Перемога над собою, над обставинами...» // Спорт ветеранів України. № 8(10). 2013. С. 10. URL: https://avsu.files.wordpress.com/2013/10/gazeta_avsu_09_2013.pdf.
41. Волошин А. П’ятнадцяті Олімпійські Ігри // Спорт ветеранів України. № 4(16). 2014. С. 10–11. URL: https://avsu.files.wordpress.com/2014/05/gazeta-avsu-04-2014.pdf.
42. Волошин А. Дорогоцінне очко Марії Гавриш // Спорт ветеранів України. № 2(29). 2016. С. 3. URL: https://avsu.files.wordpress.com/2016/03/gazeta_аsvu_02-site.pdf.
43. Яремко І. 100 персон львівського спорту. Львів: Тріада плюс, 2010. 387 с.
44. Яремко І. Персони львівського футболу (1894–2019). Львів: Тріада плюс, 2019. 407 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01