Соціалізація архівів у контексті основних тенденцій розвитку сучасного інформаційного простору

Автор(и)

  • Олена Левчук кандидатка історичних наук, головна спеціалістка відділу забезпечення збереженості та обліку документів, Центральний державний електронний архів України https://orcid.org/0000-0001-8117-6398

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.025

Ключові слова:

архіви; архівна спільнота; соціалізація; цифрові технології; сучасний інформаційний простір; соціальна роль; суспільство знань.

Анотація

Мета статті – здійснити комплексний аналіз проблеми трансформації і функціонування архіву як особливого типу інституціональної спільноти в контексті сучасних тенденцій глобальних інформаційних впливів і викликів, породжених активізацією національної й міжнародної соціа- льно-комунікаційної взаємодії. Методологічну основу розвідки складають загальнонаукові принципи історизму, цілісності, всебічності, детермінізму і наукової неупередженості. Для вирішення окресленої у дослідженні наукової проблеми використано конкретно-історичний, системний, структурнофункціо нальний і соціологічний аналіз, методи порівняння, узагальнення і типологізації. Означена тема перебуває на перетині архівознавства, історичної науки, психології і соціальних комунікацій, тому вивчення окремих її аспектів здійснюється на межі різних наукових дисциплін, базується на міждисциплінарному і системному підходах. Наукова новизна дослідження полягає в актуалізації проб леми, яка не ставала раніше предметом спеціального наукового вивчення; зумовлена сукупністю і характером порушених дослідницьких завдань. Висновки. Охарактеризовано сутність архіву як важливого елемента системи соціальних комунікацій суспільства цифрової доби, проаналізовано основні тенденції взаємодії сучасного архівіста і соціуму. Визначено особливості, шляхи і засоби адаптації архівної спільноти до нового інформаційного середовища, здійснено спробу виокремлення проблем і перспектив оволодіння її представниками новою соціальною роллю в умовах постійних змін в інформаційно-комунікаційній індустрії. Спираючись на реалії сьогодення, важливе місце відведено соціальним медіа як інструменту реалізації соціально-комунікаційних й іміджевих стратегій розвитку сучасного архіву, зосереджено увагу на актуальних практиках у цьому напрямі.

Бібліографія:

1. Анатолій Хромов: «Архів – не місце для екскурсій», – казали вони колись...» // Facebook. URL: https://www.facebook.com/minjust.official/?hc_ref=ARS0kEoYYY93fZOlsrFyGf_KK25Cstle2CLOLV6vkjP-Em-pud39QWurxrEWj3So3vU&fref=nf&__tn__=kCH-R.
2. Анатолій Хромов: «Архів – не місце для екскурсій», – казали вони колись...». // Facebook. URL: https://ne-np.facebook.com/archives.ua/posts/1478140762543985/
3. Анатолій Хромов: українські архіви визнано найбільш адаптивними та відкритими для користувачів у період пандемії // Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/anatoliy-hromov-ukrainski-arhivi-viznano-naybilsh-adaptivnimi-ta-vidkritimi-dlya-koristuvachiv-u-period-pandemii
4. Архів-музей запрошує у новий віртуальний 3D-тур // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. URL: https://csamm.archives.gov.ua/2021/08/30/arkhiv-muzei-zaproshuie-u-novyi-virtualnyi-3d-tur/.
5. Архіви долучаються до ініціативи 3D-екскурсій // Facebook. URL: https://ur-pk.facebook.com/archives.ua/posts/1502599953431399
6. Бездрабко В. В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу //Архіви України. 2019. № 2(319). С. 42–66. https://doi.org/10.47315/archives2019.319.042
7. Бездрабко В. В. Електронний архів: чи готові ми до нових викликів? // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2018. Львів: Політехніка, 2018. С. 123–124.
8. Бездрабко В. В. «Ковідні» трансформації архівної галузі // Інформація та соціум: матеріали V міжнародної наукової конференції (25 черв. 2020 р., м. Вінниця). 2020. С. 42–43.
9. Бездрабко В. В. Як розповідати дітям про архіви і документи // Архіви України. 2019. № 1. С. 72–86. https://doi.org/10.47315/archives2019.318.072
10. Букет Є. Зустріч з легендарним капітаном // «Культура і життя». 2020. № 5. 13 берез. С. 4.
11. Чорна С. Мандрувати навколо світу з легендарним капітаном можна онлайн // «Голос України». 2020. 5 берез. № 43(7300).
12. Чубатенко О. М., Кириленко О. М. Наука як соціальний інститут та об’єкт політичного управління // Регіональні студії. 2018. № 12. С. 30–35.
13. Чиркова М. Ю. Чи потрібен українським архівам ребрендинг? // Студії з архів. справи та документознавства. 2017. Т. 24/25. С. 78–86.
14. Чиркова М. Ю. Освітня діяльність сучасних архівів // Архівістика: теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квіт. 2021  р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2021. С. 205-208.
15. Державна архівна служба України. Офіційний вебпортал органу виконавчої влади. URL: https://archives.gov.ua/ua/
16. Державний архів Черкаської області долучився до Всеукраїнської акції «Мільйон дерев за добу» // Державний архів Черкаської області. URL: https://www.ck.archives.gov.ua/?type=novyna&id=336
17. Державний архів Львівської області долучився до роботи виставки про Шталаг № 325 // Державний архів Львівської області. URL: https://loda.gov.ua/news?id=54009
18. Доступ до архівів // Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/
19. Фролова Н. Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. Вип. 1(21). С. 8.
20. Go інформатизувати! // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. URL: https://csamm.archives.gov.ua/2021/07/21/go-informatyzuvaty/
21. Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов ініціював 3D- екскурсії державними архівами // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/golova-derzharhivu-anatolij-hromov-iniciyuvav-3d-ekskursiyi-derzhavnimi-arhivami
22. Калакура Я. С. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика // Там само. 2020. Вип. 1 (322). С. 84–103. https://doi.org/10.47315/archives2020.322.084
23. Калакура Я. С. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту // Архіви України. 2012. № 4(280). С. 5–31.
24. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України. 2019. № 3(320). С. 18–57. https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018
25. Хромов А. «Архів – не місце для екскурсій» казали вони колись...» // Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/permalink/1671484883043506/.
26. Хромов А. «П’ять І», або як вже сьогодні поліпшити життя архівів // Історична правда. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2018/08/20/152806/
27. Комунікаційна відеоконференція для архівних установ області. 28.07.2021 // Державний архів Хмельницької області. URL: https://dahmo.gov.ua/News_all.php
28. Коваленко І. П. Журналістика як соціальний інститут // Вісник Харківської державної академії культури. 2016. Вип. 49. С. 149–162.
29. Ковтанюк Ю. С. «Як того вимагає час» // «Голос України». Київ, 2017. № 84(6589).
30. Кравцов С. О. Професійні групи як соціальна система: проблеми інтеракції // Український соціум. 2013. № 1(44). С. 141–156. https://doi.org/10.15407/socium2013.01.141
31. Лещук Г. В. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. Вип. 20. С. 71–73.
32. Левчук О. В. Соціальні мережі як інструмент реалізації інформаційно-комунікаційних та іміджевих стратегій сучасного архіву: виклики та перспективи // Архівістика: теорія, методика, практика: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2021. С. 121.
33. «Літературно-мистецькі Плюти» – відділ Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. URL: https://csamm.archives.gov.ua/literaturno-mystetski-pliuty/
34. Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2016. Вип. 43. С. 584–595. https://doi.org/10.15407/np.43.584
35. Меморіальний кабінет Ю. І. Яновського (ЦДАМЛМ України) // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/tmp/pano2vr/csam/#room_2
36. Merton R. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations / Ed. By Norman W. Storer. Chicago and London: University of Chicago Press, 1973. Pp. XXXI + 605.
37. Наказ Державної архівної служби України від 23.10.2020 № 133 «Про затвердження форм планової і звітної документації та порядок їх складення» // Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області. Сєвєродонецьк, 2020. Вип. 2(53). С. 11.
38. Навчальний семінар з інформаційної безпеки в ЦДЕА України. 02.11.2020 // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/news/
39. Навчальний семінар з питань впровадження СЕД АСКОД. 18.02.2021 // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/news/
40. Очеретяна І. І. Порядок доступу до приміщень Центрального державного електронного архіву України осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення / Держ. архівна служба України; Центральний державний електронний архів України. Київ, 2018. 5 с.
41. Оприлюднено 3D-екскурсію меморіальної кімнати Олександра Довженка. Українські архіви опановують нові форми роботи // Українська правда. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2021/05/27/159575/
42. Оцифрування українських архівів: поновлення співробітництва з американськими партнерами // Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/otsifruvannya-ukrainskih-arhiviv-ponovlennya-spivrobitnitstva-z-amerikanskimi-partnerami
43. Палієнко М. Г. Архівіст інформаційного суспільства: проблеми модернізації системи професійної освіти // Вісник Київського національного університету. Історія. 2016. Вип. 3. С. 57–62.
44. Палієнко М. Г. Образ архіву в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій // Архіви України. 2016. № 5–6(304–305). С. 148.
45. Перший 3D-огляд меморіального кабінету Олександра Довженка // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/tmp/pano2vr/csam/
46. Підсумки діяльності Укрдержархіву за 2020 рік. Публічний звіт голови Державної архівної служби України // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ajOJo0sSyJo
47. Шестопалова О. В. Імідж сучасного бібліотекаря як базовий елемент бібліотечного маркетингу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи» (11–13 жовтня 2016 р., м. Київ). URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2016-1/dopovidy.pdf#page=90
48. Соціалізація. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 834.
49. Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року // Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/strategy_16.09.2020.pdf
50. Символ роду і народу: українська вишиванка // Центральний державний архів зарубіжної україніки. URL: https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/6101
51. Центральний державний науково-технічний архів України продовжує віртуальну 3D-екскурсію архівом. 19 серпня 2021 року // Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/ua/category/news_ua/
52. Участь директора ЦДЕА України у прямому ефірі програми «Імператив» на UA: Радіо Культура. 09.06.2020 // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/news/
53. Васильченко М. М. Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі: автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.02 / Васильченко Микола Миколайович; Харківська державна академія культури. Харків, 2014. 17 с.
54. Відбулася комунікаційна відеоконференція для архівних установ. 13 липня 2021 року // Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/ua/category/news_ua/
55. Відбулися консультації щодо єдиного електронного читацького квитка. 9 липня 2021 року // Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/ua/category/news_ua/
56. Відкрита зустріч з фондоутворювачем ЦДЕА України Валерієм Петущаком. 26.02.2020 // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/news/
57. Відзначення Дня охорони праці в Україні. 10.05.2021 // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/news/
58. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечний соціальний інститут в першій чверті ХХІ століття: історичні та соціокультурні чинники розвитку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 1. С. 72–79.
59. Вшанування пам’яті загиблих захисників України. 29.08.2020 // Центральний державний електронний архів України. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/news/
60. Забезпечено доступність до споруд центральних архівів для маломобільних груп населення // INVAK.INFO. URL: https://invak.info/bezbarernost/zabezpecheno-dostupnist-do-sporud-centralnikh-arkhiviv-dlya-malomobilnikh-grup-naselennya.html
61. 3D-огляд читального залу архіву // Центральний державний науково-технічний архів України. URL: https://cdnta.archives.gov.ua/pano/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21