Перспективи використання технології доповненої реальності на базі об’єктів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Автор(и)

  • Андрій Кузьменко кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу «Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного», Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» https://orcid.org/0000-0002-9349-1683

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.048

Ключові слова:

НІЕЗ «Переяслав»; музейна експозиція; історична реконструкція; цифровізація; AR-технологія; 3D-контент; музейний продукт.

Анотація

Метою роботи є розгляд і аналіз актуальних напрямів технології доповненої реальності (AR) у контексті розвитку комплексної стратегії її упровадження в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». Методологія дослідження. Запропонована наукова розробка презентує спробу вироблення універсальної інноваційної методології, яка синтезувала в собі широкий арсенал методів історичної науки, музеєзнавства та інформаційних технологій. Така багатоаспектність підпорядкована завданню максимально повного залучення наявних історичних відомостей про всі об’єкти, процеси і постаті, пов’язані з проблематикою НІЕЗ «Переяслав», задля найбільш ефективного донесення до споживача музейних послуг усього спектру здобутої розширеної інформації засобами доповненої реальності. Процес імплементації описаних у роботі репрезентативних проєктів стане експериментальним полігоном, який також дозволить шляхом цифрового моделювання максимально точно перевірити валідність і надійність традиційно використовуваного науковцями методологічного інструментарію. Це сформує підвалини методології історії більш високого рівня, орієнтованої на розроблення повномасштабних цифрових реконструкцій історичного процесу та розкриє нові горизонти історичного пізнання. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що автором уперше запропоновано методики створення тематично орієнтованого імерсивного цифрового середовища на базі об’єктів Заповідника засобами AR-технології. Результатом проведеної роботи стало вироблення перспективних шляхів реалізації технології, основні з яких викладено в статті. Висновки. Упровадження в НІЕЗ «Переяслав» наведених різновидів AR-технології дозволить ефективно репрезентувати додаткову інформацію про його об’єкти й музейні предмети, суттєво збагативши їхній комунікаційний потенціал. Поєднання реального світу з віртуальним розширить межі експозицій та сприятиме посиленню їх емоційного впливу на відвідувачів. Інтегровані з доповненою реальністю Indoor-додатки оптимізують процес навігації експозиціями, нададуть розширені можливості людям із особливими потребами. Комплексна реалізація запропонованих інновацій орієнтована на збільшення потенційної аудиторії відвідувачів Заповідника, передусім за рахунок тих, які активно долучаються до використання сучасних технологічних трендів у музейній галузі.

Бібліографія:

1. Тараненко Павло Вадимович / НАН України, НБУВ, Ін-т біограф. дослідж. НБУВ // Українська біографістика : зб. наук. пр. Київ, 1999. Вип. 2. С. 145–147.
2. 12 кращих SDK-пакетів доповненої реальності : BLOG / [Ulab, СумДУ]. [Суми] : Sumy State University, 2021. URL: https://ulab.sumdu.edu.ua/uk/12-krashhih-sdk-paketiv-dopovnenoi-realnosti
3. Асеев Ю. С., Харламов В. А., Сикорский М. И. Исследование Михайловского собора в Переяславе-Хмельницком // Славяне и Русь. (На материалах восточнославянских племен и Древней Руси) : сб. науч. трудов / АН УССР ИА. 1979. С. 122–137.
4. Боднар С. П., Білоус В. В. Створення обмірних креслень пам’ятників архітектури методами цифрової фотограмметрії // Часопис картографії. 2009. Вип. 14. С. 12–18.
5. Бойко Н. Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава-Хмельницького і створення букринського плацдарму восени 1943 року» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : до 35-річчя заснування та діяльності // Краєзнавство. 2010. № 4. С. 69–75.
6. Breakthrough Technology for the Brain / NEURALINK. 2021. URL: https://neuralink.com
7. Бузян Г. М. І. Сікорський та етапи становлення археологічного розділу Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» // Переяславіка. Наукові записки : зб. наук. ст. 2015. Вип. 9 (11). С. 18–44.
8. Бузян Г. М. І. Сікорський та археологія Переяславщини 50–80-х рр. ХХ ст. // Переяславіка. Наукові записки : зб. наук. ст. 2017. Вип. 12 (14). С. 64–68, 70–71.
9. Чайківський Т., Дідич М. Експеримент із технологією доповненої реальності у вебі (front-end only) / DOU.ua. 7 квіт. 2016. URL: https://dou.ua/lenta/articles/web-ar/
10. Чукова Т. А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIII в. : Основные архитектурные элементы по археологическим данным. СПб. : Петербургское Востоковедение, 2004. 224 с.
11. Constine J. Imverse’s groundbreaking mixed reality renders you inside VR / TechCrunch. Verizon Media, Jan. 30, 2018. URL: https://techcrunch.com/2018/01/30/imverse-mixed-reality/
12. Давидюк В. Ф. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі). Луцьк : Твердиня, 2014. С. 11.
13. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. Львів: Омельченко В. Г., 2017. С. 102–107.
14. Доповнена реальність (Augmented Reality, AR) / LOOKINAR. [Київ, Дубаї], 12/05/2020. URL: https://lookinar.com/uk/rozyasnennya/dopovnena-realnistaugmented-reality-ar/
15. Доповнена реальність в ритейлі: як працюють «розумні» дзеркала / EVEREST. [Київ]. URL: https://www.everest.ua/dopovnena-realnist-v-rytejli-yak-praczyuyut-rozumni-dzerkala/
16. Доповнена реальність: як пристрої розширюють межі сприйняття / TechToday. 22 черв. 2014 р. URL: https://techtoday.in.ua/reviews/dopovnena-realnist-yak-pristroyi-rozshiryuyut-mezhi-sprijnyattya-25994.html
17. Експозиції музею одягу відновлять у новому приміщенні : Адміністрація НІЕЗ «Переяслав» / Офіційний сайт Переяславської міської ради та виконавчого комітету. [Переяслав-Хмельниц.], 03.01.2019. URL: https://phm.gov.ua/?p=44813&fbclid=IwAR1DDi1_rmKFwFe5kWtxAzC9t-Iiwv8L4DkhCTv0B73GOBnRLxKx9i5jo2E
18. Фемтосекундные лазеры способны создавать осязаемые проекции прямо на молекулы воздуха / Habr. [Москва], 30 июн. 2015. URL: https://habr.com/ru/post/381105/
19. Государственный музей А. С. Пушкина / [ООО «Индорс Навигейшн»]. [Москва], 2021. URL: https://indoorsnavi.pro/portfolio-items/pushkin-ru/
20. Гаврилов Є. Штучний інтелект розібрався в історії мистецтва / Дзеркало тижня. Київ, 26 верес., 2012. URL: https://zn.ua/ukr/SCIENCE/shtuchniy_intelekt_rozibravsya_v_istoriyi_mistetstva.html
21. Глотов В., Марусаж Х. Аналіз методів створення фронтальних планів лазерним наземним скануванням та цифровим зніманням // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий наук.-техн. зб. 2013. Вип. 78. С. 30–37.
22. Гринько Я. 3D-фотограмметрія для музеїв : наш досвід / Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» ; Музейний простiр. [Київ], 2017. URL: http://prostir.museum/ua/post/39905
23. Исаков С. Метод создания 3D-аватара на основе одной фотографии / Neurohive. [СПб.], 14 июля 2018. URL: https://neurohive.io/ru/papers/novejshij-metod-sozdanija-3d-avatara-na-osnove-odnoj-fotografii/
24. Izi.Travel. [Амстердам] : IZITEQ B.V., [2016]. URL: https://izi.travel/ru/o-nas#contacts
25. Как мы научили iPhone футбольные клубы распознавать / Habr. [Москва], 22 апр. 2015. URL: https://habr.com/company/dataart/blog/256385/
26. Как технологии AR Cloud меняют систему передачи и обработки информации / ЛАНИТ. Москва, 18.10.2019. URL: https://www.lanit.ru/press/smi/kak-tekhnologii-ar-cloud-menyayut-sistemu-peredachi-i-obrabotki-informatsii/
27. Каргер М. К. Раскопки в Переяславе-Хмельницком в 1952–1953 гг. // Советская археология. 1954. Т. XX. С. 6–30.
28. Харламов В. О. Конструктивні особливості дерев’яних будівель Подолу Х–ХІІІ ст. // Там само. С. 47–55.
29. Колибенко О., Павленко С. Маловідомі сторінки історії музейної справи на Переяславщині: Переяславський археологічний музей // Наукові записки з укр. історії : зб. наук. ст. 2011. Вип. 26. С. 177–193.
30. Концепція державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини / Міністерство культури України : Офіційний сайт. [Київ], 2018. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162
31. Кравчук С. Доповнена реальність, або AR-технології. Як це працює? Технологія, яка змінює наше сприйняття навколишнього світу / [The Future]. 2020. URL: http://thefuture.news/page1837780.html
32. Крупномасштабные геодезические работы и фотограмметрия с помощью дронов / SKYMEC. Дистрибуция и интеграция беспилотных решений. Москва, 2021. URL: https://skymec.ru/blog/drone-use-cases/promyshlennost/krupnomasshtabnye-geodezicheskie-raboty-i-fotogrammetriya-s-pomoshchyu-dronov/
33. Кузьменко А. Перспективи оптимізації та шляхи реалізації маркетингової стратегії Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» // Військово-історичний меридіан. 2016. Вип. 1(11). С. 148.
34. Литвиненко И. Дополняем реальность / DataArt. 25 февр. 2016 г. URL: https://dataart.ua/news/dopolnyaem-real-nost/
35. Липак О. А. Застосування VR та AR технологій в музеях // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнар. наук.-техн. конференції до 60-річчя з дня заснування ТНТУ та 175-річчя з дня народження І. Пулюя (14–15 трав. 2020 р., м. Тернопіль). 2020. С. 159–160.
36. Маліцький А., Голубінка Ю., Бубняк І., Бубняк А. Використання наземного лазерного сканування для збереження пам’ятки архітектури та геології // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матер. наук.-практ. конф. (24–25 квіт. 2017 р., м. Борислав-Східниця). 2017. С. 71–73; RIEGL VUX-1UAV / RIEGL. Laser Measurement Systems GmbH. [Horn], 2021. URL: http://www.riegl.com/products/unmanned-scanning/riegl-vux-1uav/
37. Мельник О. Білоруси запустили технологію розпізнавання мови жестів зі смартфону / Na chasi. 16.11.2017. URL: https://nachasi.com/2017/11/16/bilorusy-zapustyly-tehnologiyu-rozpiznavannya-movy-zhestiv-zi-smartfonu/
38. Microsoft Mesh – нова платформа для взаємодії в змішаній реальності / TMGINFO.NET. [Рівне], 2021-04-11. URL: https://tmginfo.net/2021/04/microsoft-mesh-nova-platforma-dlya-vzaiemodii-v-zmi/
39. Муригін К. В. Комп’ютерна ідентифікація людини за зображенням обличчя на основі кореляційних методів: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.23 / Муригін Кирило Валерійович; Ін-т проблем штучного інтелекту. Донецьк, 2005. 21 с.
40. Музей ім. О. Блещунова / Aero3d. Engineering. URL: https://aero3d.com.ua/3d-modeljuvannja/bleshchunovamuseum/
41. Музей історії Української Православної Церкви : Про музеї. [Переяслав] : НІЕЗ «Переяслав», 2014. URL: https://niez.com.ua/museums/about-museum/599-музей-історії-української-православної-церкви
42. Михайленко А. В. Від фотознімків до цифрових 3D моделей // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2013. Вип. 34. С. 152–159.
43. Нейромережа: машинний інтелект у смартфоні / Korrespondent.net. Київ, 28 січ. 2017 р.. URL: https://ua.korrespondent.net/tech/science/3806682-neiromerezha-mashynnyi-intelekt-u-smartfoni
44. Онлайн-примірка та доставка дроном: як технології змінюють шопінг і де їх можна затестити / bit.ua. [2019]. URL: https://bit.ua/2019/09/shoping-majbutnogo/
45. Ортинська М. Кому належить віртуальний одяг? VR і AR у fashion з точки зору інтелектуальної власності / НВ Бізнес. [К.] : МЕДІА-ДК, [15 берез. 2021]. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/virtualniy-odyag-vr-i-pravo-intelektualnoji-vlasnosti-ostanni-novini-50147689.html
46. Принцип лазерного сканування / Навігаційно-геодезичний центр. Майстер-представник Leica Geosystems в Україні. [Київ], 2021. URL: https://ngc.com.ua/ua/info/whats_hds.html
47. Ремешило-Рибчинська О. І., Брич М. Т. Відтворення архітектурного образу втраченої пам’ятки за допомогою мультимедійних технологій (на прикладі церкви XVIII ст. у с. Підгірці) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 757. С. 38.
48. RIEGL VUX-1UAV / RIEGL. Laser Measurement Systems GmbH. [Horn], 2021. URL: http://www.riegl.com/products/unmanned-scanning/riegl-vux-1uav/
49. Романовський В. С. Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток трипільської археологічної культури // Вісник ХДАК. 2014. Вип. 44. С. 4–13.
50. Сервис навигации в помещениях с набором аналитических и рекламных инструментов / [ООО «Индорс Навигейшн»]. Москва, 2021. URL: http://indoorsnavi.su/#
51. Состоялась презентация «тепловой карты» музея / Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва, 04.03.2017. URL: http://www.arts-museum.ru/news/archive/2017/03/heatmap/index.php
52. Тодорова О. Інструменти «доповненої реальності» як інновації в PR-комунікаціях // Український інформаційний простір: Науковий журнал Ін-ту журналістики і міжнародних відносин Київського національного ун-ту культури і мистецтв. Ч. 2. 2014. С. 314; Izi.Travel. [Амстердам] : IZITEQ B.V., [2016]. URL: https://izi.travel/ru/o-nas#contacts
53. Толочко П. П., Гупало К. М., Харламов В. О. Розкопки Києвоподолу 1973 р. // Археологічні дослідження стародавнього Києва. Редакція історії та археології. 1976. С. 19–46.
54. Трофіменко Г. В. Архітектура Переяславля Південного Х – першої половини ХІІІ століть (за матеріалами архітектурно-археологічних досліджень): автореф. дис. … канд. архітектури: 18.00.01 / Трофіменко Генадій Валерійович; Українська академія мистецтва. Київ, 1995. С. 2–16.
55. У США створили технологію відеодзвінків через голограми / Chas News. [Київ], [01 жовт. 2020]. URL: https://chas.news/news/u-ssha-stvorili-tehnologiyu-videodzvinkiv-cherez-gologrami
56. Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та картинах (відео) / Файненс.юа. Київ, 10.12.2018. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/440148/ucheni-stvoryly-algorytm-yakyj-ozhyvlyuye-lyudej-na-foto-ta-kartynah-video
57. Віртуальна примірка AR / LOOKINAR. [Київ, Дубаї], 2020. URL: https://lookinar.com/uk/project/ar-try-on-app/
58. Віртуальне життя: Приміряти кросівки від Gucci тепер можна дистанційно / Investory News. Медіатека інвестиційних ідей, 28 черв. 2019. URL: https://investory.news/virtualne-zhittya-primiryati-krosivki-vid-gucci-teper-mozhna-distancijno/
59. Voropaev P. AR Synchronization System by Prisma / [Medium]. May 7, 2018. URL: https://blog.prismalabs.ai/ar-synchronization-system-by-prisma-3c41ff55a2a7
60. Вовкодав С. М. До питання функціонування музею космосу НІЕЗ «Переяслав» у приміщенні церкви св. Параскеви // Питання історії науки і техніки. 2017. № 4 (44). С. 73–77.
61. Хижняк Н. Выпущено серийное устройство для «голопортации» – трансляции полноразмерного 3D-изображения человека в реальном времени / 3DNews – Daily Digital Digest. [Москва], 10.08.2020. URL: https://3dnews.ru/1017871

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21