Три маловідомі документи XV століття до історії львівської землі

Автор(и)

  • Богдан Смерека кандидат історичних наук, науковий співробітник, Львівське відділення Інституту української рхеографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0002-1287-5440

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.169

Ключові слова:

Львівська земля; Руське воєводство; Польське королівство; Владислав III Варненчик; Казимир IV Яґеллончик; документи; архів.

Анотація

Мета роботи – доповнити знання про історію Львівської землі у складі Руського воєводства у другій і третій чверті XV століття крізь призму окремих поселень в її складі. Наукова новизна дослідження полягає у впровадженні до наукового обігу 3-х документів, що раніше ніде не публікувалися: надання в заставу Владиславом III Варненчиком Миколаю з Міландова 3-х дворищ (одне з них згодом стало селом Зашковичі) (1442 р.), підтвердження Казимиром IV Яґеллончиком права Петра Берли зі Струтина на володіння селом Юріїв Кут (1469 р.) і надання цим же монархом німецького права селу Ремезівці (1471 р.). Документи були виявлені у книгах львівського гродського (перший і другий) та земського (третій) судів, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Львів. Методологія дослідження опирається на загальнонаукові методи аналізу і синтезу. Для встановлення вірогідності датування, ідентифікації перелічених місцевостей і осіб, а також оцінки кількісних параметрів, вміщених в актах, залучено також історико-критичний та історико-порівняльний методи. Ці ж методи дозволяють виявити особливі риси досліджуваних документів, які вирізняють їх серед аналогічних надавчих актів Коронної канцелярії. Перспектива подальших досліджень полягає в актуалізації невідомих і маловідомих документів до історії українських земель доби пізнього середньовіччя. Впроваджені до наукового обігу, вони послужать цінним матеріалом для різного роду довідкових видавничих проєктів. Висновки. Кожен з опублікованих актів цінний як своїм змістом, так і самим фактом укладення. Перший дає змогу встановити нову дату першої згадки про с. Зашковичі, а також є рідкісним прикладом надання Владиславом III у заставу дворищ (а не сіл, міст чи староств). Другий документ містить першу згадку про с. Юріїв Кут (нині не існує) та про Долинське староство (помилково назване повітом), в якому це село знаходилося. Нарешті, третій документ є важливим свідченням поширення німецького права у східній частині Львівської землі (де воно було рідкістю). У самому ж Поморянському маєтковому комплексі, до якого належали Ремезівці, не було більше сіл, що отримали подібний привілей.

Бібліографія:

1. Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu / oprac.: A. Fastnacht, A. Fastnacht-Stupnicka, A. Gąsiorowski. Brzozów, 1991. Cz. 1: A–I. 176 s.
2. Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu / oprac.: A. Fastnacht, A. Fastnacht-Stupnicka, A. Gąsiorowski. Brzozów, 1998. Cz. 2: J–N. 176 s.
3. Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu / oprac.: A. Fastnacht, A. Fastnacht-Stupnicka, A. Gąsiorowski. Kraków, 2002. Cz. 3: O–Z. 280 s.
4. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434 / oprac.: A. Gąsiorowski; do druku przygotowali: A. Gąsiorowski i G. Rutkowska. Wyd. drugie, popr. i uzup. Warszawa, 2015. 172 s. [Itineraria Jagiellonów; t. 2].
5. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Kόrnik, 1992. Zeszyt 2: Urzędnicy wojewόdztwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku: spisy / oprac.: H. Gmiterek, R. Szczygieł; pod red. A. Gąsiorowskiego. 282 s.
6. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Kόrnik, 2002. Zeszyt 4: Urzędnicy wojewόdztw kijowskiego i czernichowskiego XV–XVIII wieku / oprac.: E. Janas, W. Kłaczewski. 344 s.
7. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Kόrnik, 1998. Zeszyt 3: Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku: spisy / oprac.: E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka; pod red. A. Gąsiorowskiego. 443 s.
8. Міста на маґдебурзькому праві українських земель у XIII–XIX ст. Т. 1: Руське та Белзьке воєводства / упорядн.: М. Капраль, Б. Смерека, А. Фелонюк. Львів, 2019. С. 29–31.
9. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu / oprac.: S. Kuraś. Warszawa, 1983. S. 152.
10. Ляска В. Districtus Podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2013. Вип. 7. C. 111.
11. Codex diplomaticus Poloniae / Editus studio et opera: L. Rzyszczewski et A. Muczkowski. Varsaviae, 1848. T. I. [5], XXIII, 367, [1], 8, LXXII s., [6] k.tabl.
12. Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506 / oprac.: K. Pietkiewicz. Warszawa, 2016. 217, [3] s., 8 s. tabl. [Itineraria Jagiellonów; t. 3].
13. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1884. T. 10. Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego / oprac.: O. Pietruski, X. Liske. S. 4, № 77; S. 9, № 133, 141; S. 511, 538.
14. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1891. T. 15: Zapiski sądów lwowskich od r. 1457do r. 1500 / oprac.: O. Pietruski, X. Liske. S. 454, № 3471.
15. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Wrocław; Warszawa; Krakόw; Gdańsk, 1987. Zeszyt 1: Urzędnicy wojewόdztwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka): spisy / oprac.: K. Przyboś. 417 s.
16. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492 / oprac.: G. Rutkowska. Warszawa, 2014. 422, 8 s. tabl. [Itineraria Jagiellonów; t. 1].
17. Смерека Б. Розмежування сіл у Руській землі у 1422 році // Український археографічний щорічник. Нова серія. Київ, 2020. Вип. 23/24. С. 559, 562, 566.
18. Sochaniewicz S. Wójtowstwa i sołtystwa pod wzgledem prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiej. Lwów, 1921. S. 230, 36, 43, 60, 93, 223, 404, 411, 393–409.
19. Itinerarium króla Władysława III 1434–1444 / oprac.: S. Sroka, W. Zawitkowska. Warszawa, 2017. 133, [3] s., [8] s. tabl. kolor. [Itineraria Jagiellonów; t. 4].
20. Zbiór dokumentów małopolskich. Wroclaw, 1975. Cz. VIII: Dokumenty z lat 1435–1450, uzupełnienie: dokumenty z lat 1286–1442 / wyd.: I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. S. 123–126, № 2308; S. 217–218, № 2414; S. 11–12, № 2184; S. 191–192, № 2381; S. 184–187, 188–190, № 2372–2376, 2378–2379.
21. Szyszka J. Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej // Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2011. T. 3 (7). S. 120–140.
22. Szyszka J. Terytorium i infrastruktura gospodarcza starostwa gródeckiego do połowy XVI wieku // Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Kraków, 2012. T. 1 / pod red. W. Bukowskiego, T. Jurka. S. 679.
23. Szyszka J. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku. Kraków, 2016. S. 415, 319–320.
24. Szyszka J. Dobra pomorzańskie Kierdejów (Kierdejowiczów) w ziemi lwowskiej w XV wieku // Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020. T. 12 (16). S. 161–208. https://doi.org/10.31261/SPiP.2020.16.08
25. Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codocibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit T. Wierzbowski. Varsovia, MCMXV. T. 4, cz. 3. S. 285, № 22722.
26. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Kόrnik, 2007. Zeszyt 5: Urzędnicy wołyńscy XV–XVIII wieku: spisy / oprac.: M. Wolski. 189 s.
27. Itinerarium króla Stefana Batorego 1576–1586 / oprac.: M. Wrede. Warszawa, 2010. 155, [1] s.
28. Зазуляк Ю. Застава як елемент роздавничої політики Ягеллонів у Галицькій Русі в XV ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35–36. С. 43–57, 46.
29. Українські грамоти. Київ, 1928. Т. 1: XIV в. і перша половина XV ст. / упорядн.: В. Розов. № 3. С. 5.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21