Архівні горизонти катеринославців ХІХ – початку ХХ століття

Автор(и)

 • Олег Журба доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографїї, джерелознавства та архівознавства, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-7800-0743

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.061

Ключові слова:

архівна культура; архівні горизонти; регіональна історіографія; регіональна історична культура; катеринославські архівні зібрання; Катеринославська учена архівна комісія.

Анотація

Виявлення особливостей історії регіональної архівної справи видається актуальним завданням. Тому метою статті стала презентація процесу становлення й еволюції архівної культури Катеринослава ХІХ – початку ХХ ст. у контексті ґенези регіональної історичної культури та формування міського духовно-культурного ландшафту. Методологія дослідження базується на уявленнях про історичну культуру суспільства як простір виробництва, споживання, трансляції та збереження знань/уявлень про минуле у певному культурному просторі. Невід’ємним сегментом історичної культури суспільства є його архівна культура, яка усвідомлюється не лише як комплекс професійних і суспільних практик, але і як сфера ідеального – проєкти, програми, плани, мрії, що можуть позначатися терміном «архівні горизонти». Наукова новизна дослідження визначена тим, що історико-архівні сюжети, поставлені в контексти історичної урбаністики, інтелектуальної і нової соціальної історії, широкого і розгалуженого напряму memory studies, регіональної історіографії та історичної культури можуть набувати цілком нового звучання і смислів. Важливим тут видається вивчення того ідеального сегменту архівної культури, який пропонується визначати поняттям «архівні горизонти». Під цим терміном для ХІХ – початку ХХ ст. може розумітися сукупність знань і суспільних уявлень щодо ролі, місця, цінності та можливостей використання рукописної спадщини в науковому, громадському і духовно-культурному просторі. Перспективи подальшого студіювання «архівних горизонтів» та «архівних мрій» як сегментів архівної та історичної культури суспільства пов’язані із залученням історії архівної справи до тісної міждисциплінарної взаємодії. Результатом дослідження стало виявлення 3-х періодів в еволюції катеринославської архівної культури, визначення їх змістовного наповнення та особливостей.

Бібліографія:

 1. «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915) : бібліограф. довід. / уклад.: С. В. Абросимова, О. І. Журба, М. В. Кравець. Київ, 1991. 43 с.
 2. «Пишу тебе, мой ангельский друг…» (Из эпистолярного наследия начала ХІХ века) / сост.: С. Абросимова, А. Бойко. Запорожье, 1997. 146 с.
 3. Абросимова С. В. «Летопись» екатеринославских архивистов // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии: в 11-ти вып. Вып. 1. Репринтное издание. Днепропетровск, 2010. С. 6–8.
 4. Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщині // Студії з архів. справи та документознавства. 1998. Т. 3. С. 129–135.
 5. Абросимова С. В., Журба О. І. Едиційна археографія в Україні у ХІХ–ХХ століттях: плани, проекти, програми видань. Катеринославська учена архівна комісія (1903–1919 рр.) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник, 2001. Вип. 2. С. 430–452.
 6. Екатеринославский юбилейный листок. 1887. № 23. С. 222.
 7. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 2: Листи діячів культури до Д. І. Яворницького/ упорядн.: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова та ін.; вступ. ст. С. В. Абросимової; за заг. ред. Н. І. Капустіної. Дніпропетровськ: ОП «Дніпропетровська книжкова друкарня», 1999. 460 с.
 8. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 3: Листи музейних діячів до Д. І. Яворницького/ упорядн.: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Пєркова та ін.; вступ. ст. С. В. Абросимової; за заг. ред. Н. І. Капустіної. Дніпропетровськ, 2005. 740 с.
 9. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 4. Листи Д. І. Яворницького до діячів науки та культури / упорядн.: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова та ін.; за заг. ред. Н. Капустіної. Дніпропетровськ: АРТ-Прес, 2005. 500 с.
 10. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 5: Листи рідних, друзів і знайомих до Д. І. Яворницького/ упорядн.: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова та ін.; за заг. ред. Н. Капустіної. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2010. 952 с.
 11. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 6: Листи рідних, друзів і знайомих до Д. І. Яворницького / упорядн.: С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов та ін.; за заг. ред. Н. Капустіної. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2012. 848 с.
 12. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 7: Листи вчених, діячів культури, літератури, мистецтва та шанувальників старовини до Д. І. Яворницького / упорядн.: Я. Бандур, В. Бекетова, Н. Василенко та ін.; за заг. ред. Н. Василенко. Дніпропетровськ: Ліра, 2021. 800 с.
 13. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 1: Листи вчених до Д. І. Яворницького/ упорядн.: С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О. В. Піцик, Н. Г. Чередник; вступ. ст. С. В. Абросимової, А. І. Перкової; перед. слово Б. Т. Карапиша. Дніпропетровськ: Гамалія, 1997. 888 с.
 14. Епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець ХVІІІ – ХХ століття) / упорядн.: С. Абросимова, А. Бойко. Запорожье, 2003. 488 с.
 15. Історичний начерк архівного фонду Коша Запорозької Січі // Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ. 1713–1776. Київ, 1994. С. 14.
 16. Ковальский М. П., Абросимова С. В. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии (1903–1916 гг.) // Археографический ежегодник за 1988 год. Москва, 1989. С. 52–57.
 17. Литвинова Т. Ф. Про невідомий список «Разговора Великороссии с Малороссией» Семена Дівовича // Київська старовина. 2000. №1. С. 155–159.
 18. Макаревский Феодосий. Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской Епархии: Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия / упорядн. В. Г. Долгополий. Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2000. 1080 с. [Репринт із видання 1880 р.]
 19. Предисловие // Екатеринославская губерния. Памятная книжка и адрес-календарь 1903 года. Екатеринослав, 1903. С. І–ІІ.
 20. Ребрин И. А. Крестьянская реформа в Екатеринославской губернии (исторический очерк) // Екатеринославская губерния. Памятная книжка и адрес-календарь 1903 года. Екатеринослав, 1903. Отд. І. С. 1–312.
 21. Спадщина: зб. наук. статей / Державний архів Дніпропетровської області; упорядн.: Н. Л. Юзбашева; ред.: Н. В. Киструська, Н. Л. Юзбашева. Дніпропетровськ: Герда, 2012. Вип. 3. 344 с.
 22. Спадщина: до 100-річчя створення системи архівних установ України та 95-річчя Державного архіву Дніпропетровської області/ Державний архів Дніпропетровської області; упорядн.: Н. Л. Юзбашева; ред.: Н. В. Киструська, Н. Л. Юзбашева. Дніпро: ЛІРА, 2018. Вип. 4. 276 с.
 23. Спадщина: до 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб. наук. статей / Державний архів Дніпропетровської області; відп. за випуск Д. Ю. Мєшков. Дніпропетровськ: Арт-Пресс, 1999. 200 с.
 24. Спадщина: до 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб. наук. статей / Державний архів Дніпропетровської області; ред.: Н.В. Киструська. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 2. 268 с.
 25. Тележняк К. О. Колекціонування писемних пам’яток у регіональному історико-культурному просторі (на матеріалах Катеринославщини кінця ХVІІІ – початку ХХ століття): автореф. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Тележняк Катерина Олексіївна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2014. 21 с.
 26. Журба О. І. Про початок історико-археографічних досліджень на Катеринославщині // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з’їзду (листопад 1995 р.). Дніпропетровськ, 1995. С. 184–187.
 27. Журба О. І. Перша історична та археографічна розвідка з історії міста Катеринослава // Гуманітарний журнал. 2000. № 3–4. С. 211–229.
 28. Журба О. І. Комплектування архівних зібрань і колекцій на Катеринославщині у другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. // Архіви України. 2002. № 4–6. С. 179–188.
 29. Журба О. І. Новоросійські археографічні та історичні студії архієпископа // Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї інституції. Дніпропетровськ, 2003. С. 190–254.
 30. Журба О. І. Втрачені папери катеринославського дворянства у Державному архіві Дніпропетровської області // Спадщина: зб. статей. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 2. С. 21–40.
 31. Журба О. І. Історична культура Катеринославщини та особливості формування історичної пам’яті регіону // Харківський історіографічний збірник. 2016. Вип. 15. С. 163–173.
 32. Журба О. І. Археографічні видання Державного архіву Дніпропетровської області (з кінця ХХ століття) // Спадщина: до 100-річчя створення системи архівних установ та 95-річчя Державного архіву Дніпропетровської області/ Державний архів Дніпропетровської області; упорядн.: Н. Л. Юзбашева; ред.: Н. В. Киструська, Н. Л. Юзбашева. Дніпро: ЛІРА, 2018. Вип. 4. С. 262–273.
 33. Журба О. І., Абросимова С. В. Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії // Український археографічний щорічник. 1992. Вип. 1. С. 34–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28