Мистецьке об’єднання «Березіль» – театр «Березіль» в архівних і музейних зібраннях України (до 100-річчя з дня створення)

Автор(и)

 • Ганна Веселовська докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка відділу театрознавства, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України https://orcid.org/0000-0002-4898-5000

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.121

Ключові слова:

Лесь Курбас; Мистецьке об’єднання «Березіль»; театр «Березіль»; театральна спадщина; архівні й музейні фонди; іконографічні матеріали.

Анотація

Мета роботи – розглянути широкий спектр архівних документів, що стосуються особливостей діяльності унікального театрального колективу– Мистецького об’єднання «Березіль» – театру «Березіль» та його фундатора – видатного режисера, реформатора театру Леся Курбаса. Методологія дослідження. При розробленні питання застосовувалися методи соціокультурного, культурно-історичного і системного підходів. Також використано історичний, джерелознавчий, феноменологічний та аналітичний методи. Культурологічний підхід уможливив вивчення діяльності Мистецького об’єднання «Березіль» – театру «Березіль» як культурологічного феномена. Наукова новизна. Вперше здійснено комплексний огляд документальної спадщини Мистецького об’єднання «Березіль» – театру «Березіль» в архівних і музейних колекціях України. Предметом розгляду стали об’ємні зібрання Музею театрального, музичного і кіномистецтва України, наукового архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, архівних сховищ м. Харкова, приватних колекцій тощо. Висновки. У публікації наголошується на специфіці джерелознавчого вивчення театральної творчості, а також на значному потенціалі вітчизняних архівів і музеїв у дослідженні виняткового явища української культури – Мистецького об’єднання «Березіль» – театру «Березіль». Перспективи подальших досліджень. Повноцінне відтворення всіх обставин функціонування Мистецького об’єднання «Березіль» – театру «Березіль» неможливе без обстеження великого комплексу іконографічних матеріалів, який включає програми й афіші вистав, ескізи костюмів і декорацій, макети до спектаклів тощо. Водночас, усебічний розгляд театрально-організаційної діяльності Мистецького об’єднання «Березіль» – театру «Березіль» не буде повним без урахування документів адміністративно-господарчого характеру, а також документів із слідчих справ акторів, режисерів та інших співробітників театру.

Бібліографія:

 1. Лесь Курбас і театр «Березіль». Архівні документи (1927–1988) / упорядн., автор перед. і комент. Ольга Бертелсен. Т. 2. Київ: «Смолоскип», 2016. 504 с.
 2. Черкашин Р., Фоміна Ю. Ми – березільці. Театральні спогади-роздуми / упорядн. В. Собіянський; передм. Н. Єрмакова. Харків: АКТА, 2008. 226 с.
 3. Gale M. B., Featherstone A. The Imperative of the Archive: Creative Archive Research / Research Methods in Theatre and Performance / editors: Baz Kershaw and Helen Nicholson. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2011. P. 18. https://doi.org/10.1515/9780748646081-004
 4. Гордєєв С. Особиста бібліотека Леся Курбаса// З книжкової колекції Леся Курбаса: каталог / Мін-во культури і мистецтв України. Харківська держ. акад. культури. Харків, 2000. 149 с.
 5. Грабар Н. Матеріали про театр «Березіль» з колекції Ірини Стешенко у фондах МВДУК // Х науковий семінар «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.», приурочений до дня народження Михайла Петровича Старицького: матеріали/ упорядн.: Н. Грабар, О. Гураль, О. Мокану. Київ, 2015. С. 35–46.
 6. Іванова Н. Харківський Державний Український Академічний Драматичний Театр імені Т. Г. Шевченка» (за матеріалами збірки ХІМ імені М. Ф. Сумцова) // Двадцять треті Сумцовські читання: зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 100-річчю подій Української революції 1917–1921 років. 18 квітня 2017 р. Харків: «Майдан», 2017. С. 170–177.
 7. Лесь Курбас. Філософія театру / упорядн. М. Лабінський. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. С. 47–66.
 8. Мельник Т. Погляд на сценографічну спадщину Вадима Меллера (Пам’ятки із зібрання Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України) // Просценіум. 2009–2010. № 1–3(25–26). С. 14–25.
 9. Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників: документи / заг. ред., передм. і приміт. В. Ревуцького; упорядн. і тех. ред. О. Зінкевич. Балтимор; Торонто: «Смолоскип», 1989. 144 с.
 10. Сапьолкіна А. Фундатори Українського театрального музею // Річник МТМК України: зб. наук. ст. Вип. 2. (2018). С. 7–10.
 11. Путівник по особових фондах Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського / відп. ред. Г. А. Скрипник; заг. ред. Г. В. Довженок. НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського. Київ, 2005. 408 с.
 12. Цимбал Н. Раритетні експонати Харківського літературного музею до ювілею Леся Курбаса // Лесь Курбас в контексті світової та вітчизняної культури. Матеріали міжнародної наукової конференції до 125-річчя від дня народження Леся Курбаса. 14–15 березня 2012 р. Харків, 2012. С. 196–201.
 13. Ващенко Н. Фрагменти спогадів про Курбаса // Театральна бесіда. 2004. № 2. С. 35–39; 2005. № 1. С. 43–46; 2006. № 2. С. 37–43.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28