Документи компартійних організацій Київської області у контексті вивчення кризи монопартійності та становлення політичного плюралізму в Україні (1988–1991 рр.)

Автор(и)

 • Рена Коваленко головна спеціалістка відділу використання інформації документів, Державний архів Київської області https://orcid.org/0000-0003-4081-1935

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.161

Ключові слова:

внутрішньопартійна криза у КПРС/КПУ; монопартійність; багатопартійність; політичний плюралізм; документи компартійних організацій.

Анотація

На основі документів Державного архіву Київської області зроблено спробу висвітлити внутрішні і зовнішні ознаки краху домінуючої ролі КПРС/КПУ в суспільстві, виникнення політичного плюралізму в країні та початок становлення багатопартійної системи у 1988–1991 рр. Мета статті полягає у використанні архівно-документального контенту, насамперед, документів компартійних організацій Київщини, які у цій публікації виступають основним джерелом інформації під час розгляду ознак кризи монопартійності і розвитку плюралістичних тенденцій в українському суспільстві 1988 – середини 1991 рр. В основу методології дослідження покладені загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності та опори на історичні джерела. Використання автором методів історичного аналізу, синтезу, порівняння та статистичного узагальнення надає можливість розглянути кризові соціально-політичні процеси радянського суспільства у їх динаміці і показати причинно-наслідкову детермінованість виникнення політичного плюралізму на тлі розпаду компартії України, а метод візуалізації даних статистики сприяє унаочненню якісних і кількісних показників цього процесу. Новизна публікації полягає у введенні у науковий обіг великого масиву неопублікованих ра[1]ніше документів компартійних організацій Київської області, що різняться за змістом, формою і рівнем узагальнення інформації (протоколи засідань бюро, пленумів і конференцій обласної, районних, міських і первинних парторганізацій, інформаційні листи, матеріали соцопитувань, листування громадян із партійними органами тощо). Наведені документи дозволяють зробити висновок, що, якщо не зважати на обов’язкову ідеологічну складову і оціночні судження та ретельно відфільтровувати фактаж, можна цілком впевнено назвати документи компартійних організацій, використані у статті, повноправним і самодостатнім джерелом вивчення питань, пов’язаних із крахом тоталітарної політичної моделі радянської держави, диверсифікацією громадської думки і розвитком політико-ідеологічного плюралізму в Україні у 1988–1991 рр. 

Бібліографія:

 1. Бажан О. КДБ УРСР та неформальні об’єднання в період «горбачовської перебудови» / Наукові записки. Т. 104. Історичні науки / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». Київ, 2010. С. 69.
 2. Бедик Я. Відносини Народного Руху України з Комуністичною партією України та Комуністичною партією Радянського Союзу (початковий етап) / Матеріали VII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету», присвяченої 180-річчю заснування Київського університету. Т. 1. Київ: Логос, 2014. С. 264.
 3. Даниленко В. Перебудова. Зростання політичної активності суспільства // Історія України: всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. № 8. Київ, 2019. С. 5–14.
 4. ДаниленкоВ. М. Інтелігенція України в перебудовчих процесах (1985–1991 рр.) // Інтелігенція і влада: зб. наук. праць. Одеса, 2019. Вип.  Серія «Історія». С. 62.
 5. Гончарук Г. І. Політичний землетрус в Україні у 1989 році // Інтелігенція і влада: зб. наук. праць / Одеський нац. політехн. ун-т. Одеса, 2014. Вип. 31. С. 71–83. Серія «Історія».
 6. Гордіна Н. О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах «перебудови» (1985–1991 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2012. С. 10.
 7. Коваленко Р. Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) // Архіви України. 2014. №4/5(292/293). C. 204–213.
 8. Кульчицький С. В. Народження Народного руху України // Український історичний журнал: науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2010. № 1(490). С. 8–22.
 9. Наконечна О. Сучасна вітчизняна історіографія про занепад комуністичної партії України у 1985–1991 рр. та причини розпаду СРСР як тоталітарної держави / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць. Вип. 14. 2011. С. 282–291.
 10. Сабаль В. Радянські вибори – шлях до політичного плюралізму // Нові дні: український універсальний журнал. Торонто, 1989. Vol. 40. № 472. С. 16.
 11. Сацький П. В. Роль громадських рухів у процесі становлення системи політичного плюралізму в Україні в 90-ті роки ХХ століття / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». Вип. 65–66. 2003. С. 46.
 12. СемененкоА. І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985–1991 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Семененко Андрій Ігорович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2010. 14 с.
 13. Щербина Н. Ф., Махінла Ю. Б. Політико-ідеологічний плюралізм в сучасній Україні: теоретичні і практичні аспекти / Молодий вчений. № 4 (31). 2016. С. 327. С. 327–332).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29