Крос-дисциплінарна підготовка фахівців інформаційної справи: діалог «машина–людина»

Автор(и)

 • Наталія Лебідь кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики, Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0002-7227-6597
 • Наталія Романюк кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри видавничої справи та редагування факультету журналістики, Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0002-5667-1183

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.203

Ключові слова:

крос-дисциплінарна підготовка; міждисциплінарний зв’язок; інформаційна справа; бібліотекознавство; формування баз даних організації.

Анотація

В епоху глобалізації, всебічної інформатизації суспільства зростає роль інформаційних процесів у всіх видах людської діяльності, що, зі свого боку, зумовлює потребу у високопрофесійних фахівцях, які вміють працювати з інформацією (збирати, аналізувати, групувати, зберігати, поширювати тощо), послуговуючись певними методиками і технологіями. Підготовка таких спеціалістів можлива при безперервному освітньому процесі й міждисциплінарних зв’язках. Мета статті полягає в окресленні особливостей крос-дисциплінарної підготовки фахівців інформаційної справи в межах основних навчальних дисциплін, а завдання – у визначенні взаємозв’язку засвоєння основ теорії та формування практичних умінь при викладанні навчальних дисциплін із циклу професійної підготовки студентів-інформаційників. Методологічною основою наукової розвідки є загальнонаукові методи. При вирішенні поставлених завдань вивчена й проаналізована наукова література за темою, а також системно описані міждисциплінарні зв’язки у процесі підготовки фахівців інформаційної справи на факультеті журналістики. Описані й охарактеризовані етапи теоретичного засвоєння дисциплін «Бібліотекознавство», «Формування баз даних організації» та формування практичних умінь, елементи крос-дисциплінарного, безперервного навчання студентів. За допомогою методів узагальнення і систематизації сформульовані загальні висновки. Наукова новизна дослідження полягає в актуалізації вимог сучасного суспільства до фахівців інформаційної справи, які передбачають міждисциплінарне оволодіння студентами новітніми інформаційними розробками в галузі бібліотекознавства, технологіями інформаційного впливу на суспільство в контексті діалогу «машина–людина». Висновки та перспективи подальших досліджень. Наголошено на тому, що навчальний процес повинен забезпечити безперервну освіту і практичну підготовку сучасних спеціалістів у сфері бібліотекознавства та інформаційної діяльності. Перспективою для подальших досліджень є вивчення означеного методу викладання та імплементація його і в інші дисципліни, винесені в навчальний план спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Бібліографія:

 

 1. Адамик О. В. Банки даних: принципи їх роботи і використання для вирішення завдань обліку й аналізу // Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (СІМА) (м. Ірпінь, 29 берез. 2019 р.). Ірпінь : Вид-во Університету ДФС України, 2019. С. 211-213. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/ jspui/bitstream/316497/33538/1/Adamyk_CIMA_p211-213.pdf
 2. Антоненко І., Баркова О. Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення // Бібліотечний вісник. 2004. № C. 11-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2004_2_5
 3. Чередник Л. А. Конспект лекцій із дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». Полтава : ПолтНТУ, 2018. 85 с. URL: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/ PoltNTU/3861
 4. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования/ пер. с англ. под ред. Г. Л. Багиева. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 704 с.
 5. Дарчук Н. П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) : підручник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 351 с.
 6. Демчина Л. Міждисциплінарна інтеграція як засіб підготовки фахівців спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» // Освіта регіону. 2013. № 4. С. 311–314. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/1230
 7. Довгань О. Д. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття// Інформація і право. 2015. №  С. 85–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_3_14
 8. ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. Чинний від 01.07.2014 р. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 41 с.
 9. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2001. 400 c.
 10. Копанєва. В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. − поч. ХХІ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 27.00.03 / Копанєва Вікторія Олександрівна; НАН України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2008. 228 с.
 11. Кириленко О., Яценко О. Електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек: аналіз структури та лінгвістичного забезпечення // Бібліотечна планета. 2018. № 2. С. 12–17. URL: https://library.te.ua/2018/ 06/01/writes-about-us2018-38/
 12. Покудіна Л. С. Міждисциплінарні зв’язки як засіб ефективного викладання фінансово-економічних дисциплін // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_9
 13. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4.02.1998 р. № 74/98-ВР // Відом. Верховної Ради України. 1998. № 27-28. Ст. 1 (поточна редакція від 13.04.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80/print1368906233671330#Text
 14. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. Київ, 2002. 223 с.
 15. Відоменко Д. Д. Сучасні інформаційні системи управління видавництвом як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. С. 68–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_2_15
 16. Захарченко А. П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики. 2010. Т. 41. С. 80–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30