Архів українського німого кіно: формування, зберігання та правові засади доступу

Автор(и)

  • Анатолій Хромов кандидат історичних наук, Голова, Державна архівна служба України https://orcid.org/0000-0002-9546-7089
  • Тетяна Ємельянова кандидатка історичних наук, перша заступниця Голови, Державна архівна служба України https://orcid.org/0000-0002-0204-1100

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.007

Ключові слова:

архівні інформаційні ресурси; ВУФКУ, «вуфківські» кі- нодокументи; німе кіно; нітроплівка; архівне право; інтелектуальне право.

Анотація

Мета статті – дослідити історію й сучасний стан архівування колекції кінодокументів виробництва Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ), що зберігається в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного. Міждисциплінарність та недостатня розробленість проблеми зумовили вибір методологічної основи дослідження, що ґрунтується на принципах: об’єктивності, історизму, комплексності, а також на системному підході до вивчення архіву й архівної колекції кінодокументів як комплексів взаємопов’язаних елементів із відповідною структурою і функціональними особливостями. Використано загальнонаукові методи (аналіз і синтез, класифікація, метод екстраполяції, методи структурного і функціо-нального аналізу), методи історичного дослідження (хронологічний, історико-порівняльний методи, метод історичного описання), методи юридичної науки (формально-юридичний, порівняльно-правовий), а також методи джерелознавчого дослідження. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше на основі всебічного аналізу і залучення до наукового обігу раніше невідомих архівних джерел відстежено умови, шляхи і способи формування та розвитку колекції документального кіно ВУФКУ як частини національних архівних інформаційних ресурсів. Проаналізовано етапні моменти історії надходжень і джерела наповнення колекції, її кількісний і видовий склад. Розглянуто специфіку організації зберігання колекції, підкреслено залежність архівування кінодокументів від промислової практики через технічну природу останніх. Акцентовано увагу на архівних ініціативах у напрямі удоступнення та актуалізації інформаційно-джерельного потенціалу колекції «вуфківських» кінодокументів, розкрито особливості правового доступу до неї. У сформульо- ваних висновках запропоновано, зокрема, розглянути можливість інтеграції колекції «вуфківськіх» кінодокументів до Міжархівного пошукового порталу, який на сьогодні об’єднує в єдиному пошуковому просторі цифрові ресурси державних архівів, а також окремі тематичні цифрові колекції документів, що працюють на платформі ARCHIUM.

Бібліографія:

1. Брюховецька Л. Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба реконструкції. Кінематографічні студії. Вип. 8. Київ: «Києво-Могилянська академія», 2018. 570 с.
2. Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/28/ЄС від 25 жовтня 2012 року про певні дозволені способи використання сирітських творів. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/2012-28-es.pdf
3. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 / пер. із франц. С. Довганюк; ред., передм. В. Войтенко. Київ: KINO-КОЛО, 2005. 461 с.
4. Edmondson R. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles. 3rd ed. Paris, France: UNESCO, 2016. Р. 55.
5. Європейська конвенція про спільне кінематографічне виробництво від 02.11.1992 // Верховна Рада України. Українське законодавство. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_136#Text
6. Касян Л. Наукова кінодокументалістика в зібранні ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: інформаційний потенціал // Архіви України. 2020. № 2. С. 40–57. https://doi.org/10.47315/archives2020.323.040
7. Козленко І. Кіно і німці: як Україна нехтує кіноспадщиною // LB.ua. URL: https:// https://rus.lb.ua/culture/2015/12/03/322505_kino_i_nimtsi_yak_ukraina_nehtuie.html
8. Миславський В. Н. Історія українського кіно 1896–1930: факти і документи. Т. 1. Харків: «Дім Реклами», 2018. 680 с.
9. Миславський В. Н. Українське кіномистецтво 20-х рр. ХХ ст.: організаційно-творчі трансформації: дис. … д-ра мистецтвознавства: 17.00.04 / Миславський Володимир Наумович; Харківська державна академія культури. Харків, 2018. 469 с.
10. Nebesio Bohdan Y. Competition from Ukraine: VUFKU and the Soviet Film Industry in the 1920s. // Historical Journal of Film, Radio and Television. 2009. № 29(2). P. 159–180. https://doi.org/10.1080/01439680902890654
11. Пасічник А. Ю. Одеська кінофабрика. Становлення і розвиток (1919–1930-й рр.): дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Пасічник Артем Юрійович; Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2021. С. 96.
12. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64 (поточна ред. від 11.07.2001). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text https://doi.org/10.1021/om00034a004
13. Про кінематографію : Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР // Відом. Верховної Ради України. 1998. № 22. Ст. 114 (поточна ред. від 13.01.1998). URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80#Text
14. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24.12.1993 р. № 3814-XII // Відом. Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 86 (поточна ред. від 16.10.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text
15. Примаченко Я. Українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смислів // Україна модерна. 2017. URL: https://uamoderna.com/md/prymachenko-ukrainian-cinema
16. Примаченко Я. Діячі літератури і мистецтва в полі зору диктатури. Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928) // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928) : колективна монографія. Т. 2 / відп. ред. С. Кульчицький; авт. кол.: Л. В. Гриневич, Т. М. Євсєєва, Г. Г. Єфіменко [та ін.]; НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2015. С. 57–133.
17. Пшеничний Г. Джерела комплектування Центрального державного архіву кіно-фото-фонодокументів УРСР кінодокументами // Науково-інформ. бюл. 1962. № 6. С. 17.
18. Росляк Р. В. Брюховецька Л. І. Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба реконструкції // Наук. вісник Київського нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 2018. Вип. 23. С. 221–223.
19. Росляк Р. Вплив українізаційних процесів на кадрову політику в українському кінематографі (1920-ті – початок 1930-х рр.) // Наук. вісник Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 2013. Вип. 13. С. 109–119.
20. Росляк Р. «Проти повного скасування республіканських організацій ми рішуче заперечуємо»: Документи й матеріали з історії формування нової нормативно-правової бази радянської кінематографії (1930 р.) // Наук. вісник Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 2016. Вип. 19. С. 206–219.
21. Росляк Р. «Українська кінематографія ні в якому разі не може погодитися на утворення всесоюзного кіносиндикату…»: Документи й матеріали з історії втрати вітчизняною кіногалуззю автономного статусу // Наук. вісник Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 2016. Вип. 18. С. 150–161.
22. Самойленко Т. І. Український кінематограф 1920-х–1930-х років (суспільно-політичний аспект): дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Самойленко Тетяна Іванівна; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2014. 20 c.
23. Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / упорядн.: Т. М. Себта, Р. І. Качан. Київ: «Видавець Олег Філюк», 2016. С. 77.
24. Шелест А. Організація зберігання і забезпечення збереженості кіновідеофотофонодокументів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного // Студії з архів. справи та документознавства. 2000. Т. 6. С. 55–57.
25. Скуратівський В. Українське тоталітарне кіно // Нариси з історії кіномистецтва України / редкол.: В. Сидоренко (гол.) [та ін.]; ред.-упорядн. І. Зубавіна; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Київ: Інтертехнологія, 2006. С. 77–116.
26. Слончак Н. Документальний кінофонд ВУФКУ зберігається у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Мистецькі обрії 2001–2002: Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. Київ: КНВМП «СИМВОЛ-Т», 2003. С. 612–614.
27. What is Access? // Journal of Film Preservation. 1997. № 55. URL: https: https://en.calameo.com/fiaf/read/000918540c54db9d19414

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-29