«Сирітські твори» як об’єкти авторського права: поняття, правовий режим використання

Автор(и)

  • Людмила Приходько кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу архівознавства і документознавства, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-1674-1001

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.029

Ключові слова:

«сирітські твори»; авторське право; Національний архівний фонд; Комісія Європейського Союзу; культурна політика; культурна спадщина; директиви; рекомендації.

Анотація

Мета роботи – комплексно дослідити «сирітські твори» як об’єкти авторського права: причини виникнення і масштабність проблеми; розглянути поняттєве юридичне тлумачення, сутнісні ознаки, механізми виявлення, правові підстави переходу до суспільного надбання, досвід розроблення правового режиму їх використання у Євросоюзі, Великобританії, Канаді, США в умовах посилення суспільного запиту на можливості вільного і високотехнологічного доступу до знань, інновацій, культурної спадщини; проаналізувати ініціативи українських науковців і напрацювання в українському законодавстві за цією тематикою. Для реалізації мети розглянуто: нормативно-правові акти законодавства України, які регулюють суспільні відносини в галузі авторського права і суміжних прав; акти вторинного права ЄС (директиви і рекомендації), що визначили правовий і організаційний механізми легальної діяльності «інституцій пам’яті» з використання «сирітських творів» у контексті оцифрування європейської культурної спадщини і доступу до цифрового контенту; законодавчі акти окремих зарубіжних країн, дотичні до проблематики статті. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових (історичного, логічного, системного, структурно-функціонального, логіко-семантичного) і спеціально-наукових (порівняльно-правового, термінологічного аналізу, джерелознавчого аналізу і синтезу) методів. Наукова новизна, зважаючи на відсутність дослідження в українському архівознавстві зазначеної теми, полягає у комплексному висвітленні зарубіжного досвіду легалізації ви- користання «сирітських творів». У висновках обґрунтовано потребу вивчення цього досвіду та його адаптації до вирішення проблем і завдань архівної справи держави.

Бібліографія:

1. Andresen H. On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law // European Journal of Comparative Law and Governance. 2020. Vol. 7. № 1. Pp. 64–88. URL: https://dx.doi.org/10.1163/22134514-00701002 https://doi.org/10.1163/22134514-00701002
2. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. Київ, 2018. 424 с.
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 24 лип. 1971 р., із змінами від 28 верес. 1979 р. // Законодавство України про інтелектуальну власність: тематична збірка. У 3-х т. Міжнародні договори України з питань інтелектуальної власності / упорядн.: П. М. Цибульов, А. М. Горнісевич, С. М. Болєлий. Київ, 2006. Т. 3. С. 28−46.
4. Borowiecki K. J., Navarrete T. Digitization of heritage collections as indicator of innovation //Economics of Innovation and New Technology, 2017. Vol. 26. № 3. Pp. 227–246. URL: https://doi.org/10.1080/10438599.2016.1164488 https://doi.org/10.1080/10438599.2016.1164488
5. CDIP/7/INF/2 – Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain / prepared by Mrs. Séverine Dusollier, Professor, University of Namur, Belgium / WIPO. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP). Seventh Session, Geneva, May 2 to 6, 2011. Geneva, 2011. 86 p. URL: CDIP/7/INF/2 – Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain (wipo.int)
6. Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation. (2006/585/EC). URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/585/oj https://doi.org/10.1159/000098231
7. Commission Recommendation of 27 October 2011 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation. 2011/711/EU. URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/711/oj
8. De Decker J., Lévy M., Niggemann E. The New Renaissance. Report of the «Comité des sages». Reflection group on bringing Europe’s cultural heritage online. Brussels, 2011. 193 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79a38a23-e7d9-4452-b9b0-1f84502e68c5
9. Dean K. Digitising the modern archive // Archives and Manuscripts, 2014. Vol. 42, № 2, Pp. 171–174, URL: https://doi.org/10.1080/01576895.2014.911679 https://doi.org/10.1080/01576895.2014.911679
10. Dryden J. Copyright exceptions: an archivist’s perspective // WIPO Magazine. 2017. Issue 4. Pp. 16–19. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/04/
11. Frosio G. Communia and the European Public Domain. Project: A Politics of the Public Domain // The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture / Ed. by Melanie Dulong de Rosnay, Juan Carlos De Martin. 2012. Pp. 3–45. URL: https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0019 https://doi.org/10.11647/OBP.0019.01
12. Капіца Ю. Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України // Інформація і право. 2019. № 3(30). С. 65–77. URL: http://il.ippi.org.ua/article/view/194800 https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194800
13. Кодинець А. О. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 4. С. 49–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_4_6
14. Кодинець А. О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин : монографія. Київ, 2016. 582 с.
15. Мамчур Л., Ситцевой В. Співвідношення понять «сирітський твір» і «твір, що перейшов у суспільне надбання» в сучасному авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 5. С. 13−24. URL: http://uran.inprojournal.org/article/view/244512 https://doi.org/10.33731/52021.244512
16. Ogilvie B. Scientific Archives in the Age of Digitization // Isis. A Journal of the History of Science Society. 2016. Vol. 107. № 1. Pp. 77–85. URL: https://www.journals.uchicago.edu/toc/isis/2016/107/1 https://doi.org/10.1086/686075
17. Піхурець О. В., Литвин С. Й. Розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із використанням «сирітських творів» в Україні та країнах Європейського Союз // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. 2017. Серія: Право. Вип. 44(1). С. 81−86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(1)__20
18. Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. Київ, 2008. 414 с.
19. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3793-XII // Відом. Верховної Ради України. 1994. № 13, ст. 64. (поточна редакція від 15.12.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
20. Samuelson P. Preserving the positive functions of the public domain in science // Data Science Journal. 2003. № 2. Pp. 192–197. URL: http://doi.org/10.2481/dsj.2.192 https://doi.org/10.2481/dsj.2.192
21. Samuelson P. Challenges in Mapping the Public Domain // The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law / ed. by Lucie Guibault, P. Bernt Hugenholtz. Kluwer Law International, 2006. Pp. 7–25. URL: https://books.google.com.ua/books?id=KJmNGglq0nwC&pg=PA7&dq=Pamela+Samuelson&lr=&cd=11&redi
22. Штефан О. Правовий режим використання сирітських творів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 2(2), С. 184–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_2(2)__42
23. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія. Київ, 2017. 150 с.
24. Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / Штефан А. С., Дроб’язко В. С., Шабалін А. В. та ін.; за ред. Н. М. Мироненко; НДІ інтелектуальної власності. Київ. 2018. 204 с.
25. Sutton D. Background paper on archives and copyright / WIPO. Standing Committee on Copyright and Related Rights. Thirty-Eighth Session Geneva, April 1 to 5, 2019. Geneva, 2019. 22 p. URL:https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50418
26. The Europeana Public Domain Charter. URL: https://pro.europeana.eu/post/the-europeana-public-domain-charter
27. Троцька В. Розшукуються невідомі «батьки» творів-сиріт. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 5. С. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_5_6
28. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відом. Верховної Ради України. 2003, №№ 40-44, ст. 356 (поточна редакція від 14.05.2022) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text https://doi.org/10.1023/A:1022523920998
29. UNESCO. General Conference. 32nd session, Paris, 15 October 2003. Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace. URL: https://en.unesco.org/recommendation-mulilingualism
30. Vuopala A. Assessment of the Orphan works issue and Costs for Rights Clearance /European Commission DG Information Society and Media Unit E4 Access to Information. May 2010. 47 p. URL:http://cultivate-cier.nl/wp-content/uploads/2012/03/vuopala_report.pdf
31. WIPO/GRTKF/IC/40/INF/7. Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. Fortieth Session Geneva, June 17 to 21, 2019. Glossary of key terms related to intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions. Document prepared by the Secretariat. Geneva, 2019. P. 37–38. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=433258
32. Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Якубівський Ігор Євгенович; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2019. 520 с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30