Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного як суб’єкт професійної й наукової комунікацій

Автор(и)

  • Людмила Касян провідна наукова співробітниця сектору публікації документів, Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного https://orcid.org/0000-0003-0400-7245

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.071

Ключові слова:

наукова комунікація; професійна комунікація; архів; ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; канал комунікації; науково-прак- тичний журнал; архівне середовище.

Анотація

Мета публікації полягає у висвітленні ролі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного у процесі наукової й професійної комунікацій у контексті розвитку української архівознавчої науки і практики. Особлива увага приділяється аналізу участі співробітників архіву у формальній науково-практичній комунікації, зокрема презентації їхнього доробку на шпальтах науково-практичного журналу «Архіви України», характеристиці векторів науково-професійного пошуку. Методи дослідження. Підґрунтям дослідження є теоретичні розробки та концепції вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі соціальної, наукової й професій- ної комунікацій. Робота проведена із використанням загальнонаукових мето- дів аналізу і синтезу на підставі системного підходу, принципів історизму та об’єктивності. При висвітленні теми також були застосовані хронологічний, структурно-типологічний, проблемно-тематичний, жанрово-видовий методи. Наукова новизна статті полягає у з’ясуванні значення ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного у формальній науково-професійній комунікації і його впливу на розвиток аудіовізуального архівознавства та архівних практик зі збереження аудіовізуальної спадщини. Висновки. ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного є важливим суб’єктом соціокультурної й науково-професійної сфери та активним учасником професійної й наукової комунікацій. Дослідження засвідчило, що наукові й науково-методичні праці його співробітників відіграли значну роль у виробленні науково-методичних, фахових засад зберігання і використання аудіовізуальної спадщини нашої держави. За сучасних умов стрімкого розвитку інформаційного суспільства, зростаючої ролі інформаційно-комунікаційних технологій вбачається перспективним подальше дослідження різних форм науково-професійної комунікації, зокрема неформальної та електронно-опосередкованої у науково-фаховому архівному середовищі.

Бібліографія:

1. Бачинська О. М., Мірошник Р. О., Кундицька Г. С. Наукові комунікації: історія розвитку та сучасні тенденції // Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 58. P. 28–31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/naukovi-komunikatsiyi-istoriya-rozvitku-ta-suchasni-tendentsiyi/viewer
2. Бандура М. В. Надійний супутник архівістів та істориків // Архіви України. 2017. № 5–6. С. 103–138.
3. Базанова М. Концентрація фотодокументів місцевих установ // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління МВС УРСР. 1959. № 1. С. 51–57.
4. Базанова М. Розшифровка і складання анотацій на фотодокументи // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1960. № 4. С. 30–37.
5. Базанова М. Комплектування облдержархівів кінофотодокументами, які створюються на телестудіях // Архіви України. 1971. № 6. С. 3–9.
6. Бєліков О. В. Наукова комунікація як складник педагогічної науки // Вісник Черкаського нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». № 1. 2020. С. 36–41.
7. Демчина Л. І. Система комунікації в контексті науково-інформаційної сфери // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі. Четверта Міжнар. наук. конф. (20–22 травня 2021 р., м. Київ). 2021. С. 191–193.
8. Goodall H. L. Business and Professional communication in the Global Workplace / H. L. Goodall, S. Goodall, J. Schiefelbein. Third ed. Boston: Wadsworth, 2010. 336 p.
9. Касян Л. Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті коммеморативних практик // Архіви України. 2015. № 1. С. 129–138.
10. Касян Л. Г. Поет в умовах заблокованої культури: аудіовізуальні версії біографії Павла Тичини (до 125-річчя від дня народження) // Архіви України. 2016. № 1. С. 77–89.
11. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського // Архіви України. 2017. № 3–4. С. 156–168.
12. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті // Архіви України. 2018. № 5–6. С. 91–99.
13. Ковтун М. Особливості розвитку української архівної періодики на початку 1990–х рр. // Архіви України. 2009. № 1–2. С. 203–208.
14. Кулешов С. Г. Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу // Студії з архів. справи та документознавства. 2009. Т. 17. С. 29–31.
15. Квітченко Л. Деякі питання відбору фотодокументів на постійне зберігання в облдержархівах // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1964. № 1. С. 2729.
16. Палієнко М. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності // Архіви України. 2022. № 1. С. 13. https://doi.org/10.47315/archives2022.330.012
17. Пшеничний Г. Досягнення Центрального фото-фоно-кіноархіву // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління МВС УРСР. 1948. № 2. С. 18–22.
18. Скиба О.П., Скиба І. П., Сідоркіна О. М., Шоріна Т. Г. Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільства // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Київ: Талком, 2020. С. 243–258. https://doi.org/10.18372/42486
19. Сошинська В. Трансформація каналів професійної комунікації в документно-інформаційній сфері // Вісник Книжкової палати. 2012. № 6. С. 16–19.
20. Сошинська В. Є. Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі: автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 // Сошинська Вікторія Євгенівна; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2013. С. 7.
21. Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати. 2012. № 6. С. 1–5.
22. Ємельянова Т. О. Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики) // Архіви України. 2017. № 3–4. С. 81–94.
23. Ємельянова Т. О. Нотатки з історії кіноархівів // Архіви України. 2017. № 5–6. С. 56–74.
24. Ємельянова Т. О. Формування архівних аудіовізуальних колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку // Архіви України. 2019. № 3. С. 100–112.
25. Ємельянова Т. О. Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика // Архіви України. 2021. № 1. С. 81–103. https://doi.org/10.47315/archives2021.326.081

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30