Документи про реформу українського правопису в особовому фонді Василя Німчука

Автор(и)

  • Оксана Ємчук кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу археографії, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України https://orcid.org/0000-0002-5096-7231

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.086

Ключові слова:

реформа українського правопису; Василь Німчук; Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України; особовий фонд; архівні документи.

Анотація

У статті розглянуто маловідомі й недоступні раніше архівні документи про реформу українського правопису з особового фонду члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук Василя Васильовича Німчука (1933–2017), що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України. Мета дослідження – проаналізувати погляди В. Німчука на реформу українського правопису 1990-х років, висвітлити позиції однодумців і опонентів, відтворити перебіг подій під час підготовки цієї реформи та розкрити роль у цьому процесі Української національної комісії з питань правопису. Методологія дослідження ґрунтується на методологічних засадах, пов’язаних із загально- науковими принципами аналізу і синтезу, історизму, наукової об’єктивності, системному і міждисциплінарному підходах. Вивчення архівних документів відбувалося на підставі архівно-евристичних, археографічних методів, а також історичної критики джерел. Під час розгляду документів особового фонду В. Німчука були застосовані спеціальні методи історико-біографічних та історико-соціальних досліджень, що дали змогу дослідити архівні джерела з проблеми. Наукова новизна. Вперше залучено до наукового обігу документи про реформу українського правопису з особового архівного фонду мовознавця В. Німчука. Висновки. Проаналізовані архівні документи щодо проєкту Українського правопису 1999 р. суттєво доповнюють відомості про науково-організаційну і громадську діяльність В. Німчука з його підготовки. Епістолярні документи, що відклалися в особовому архівному фонді вченого, розкривають особливості тогочасних дискусій в українському суспільстві навколо правописної реформи. Архівна спадщина В. Німчука є важливою джерельною базою для дослідження ролі вченого, інших мовознавців і наукових інституцій у підготовці реформи українського правопису в 1990-ті роки. Перспективи подальших досліджень. Розглянуті документи продемонстрували значний джерельно-інформаційний потенціал архівної спадщини вченого, що сприятиме подальшим дослідженням його наукового доробку істориками і лінгвістами.

Бібліографія:

1. Лабунська К. Юрій Шевельов: «Я хотів сказати до побачення всім, кого знав і любив...»: інтерв’ю (Нью-Йорк) // Українська правда. 2002. 21 трав. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2002/05/21/2988866/
2. Мойсієнко В. В. В. Німчук у лінгвоукраїністиці (До 80-річчя з дня народження Василя Васильовича Німчука) // Українська мова. Київ, 2013. № 3. С. 165–173.
3. Німчук В. Проблеми українського правопису в XX ст. Український правопис (проєкт найновішої редакції). Київ: Наукова думка, 1999. С. 242–333.
4. Німчук В. В. Про проект 1999 р. нової редакції українського правопису // Довідник з українського правопису. Вид. 4-е, доп. Київ, 2002. С. 96–117.
5. Німчук В. В. Доля проекту новітньої редакції «Українського правопису» // Проблеми унормування української мови: Матеріали розширеного засідання координаційної ради «Українська мова». Київ, Херсон, 2003. С. 4–24.
6. Проблеми українського правопису XX – початку XXI ст. : дослідження / В. В. Німчук; НАН України, Ін-т укр. мови. Київ; Кам’янець-Подільський : Інформ.-вид. від. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту, 2002. 114 с.
7. Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / НАН України, Ін-т укр. мови; упорядн. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. Київ: Наукова думка, 2004. 583 с.
8. Нова редакція Українського правопису // УМІФ. Український лінгвістичний портал. URL: https://www.ulif.org.ua/page/nova-riedaktsiia-ukrayins-kogho-pravopisu-2020
9. Василь Васильович Німчук : біобібліогр. до 75-річчя / НАН України, Бібліографія вчених України; упорядн. Ю. А. Осінчук. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. 128 с.
10. Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 577–583.
11. Професор Василь Німчук у спогадах сучасників / упорядн. В. В. Шаркань; редкол.: Н. Ф. Венжинович, В. П. Густі [та ін.]. Ужгород: Карпати, 2018. 208 с.
12. Пуряєва Н. Пам’яті члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (06.07.1933 – 26.11.2017) // Українська мова. Київ, 2017. № 4. С. 161–165.
13. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство : зб. наук. статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / голов. ред. Г. Скрипник; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2018. 716 с.
14. Український правопис / Народний комісаріат освіти України. Київ: Держвидав, 1946. 178 с.
15. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн.: Г. В. Воронич, Н. В. Пуряєва. Київ: КММ, 2017. 520 с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30