Особливості ведення книг записів актів громадянського стану в Україні у 1920-х роках (на прикладі Херсонщини)

Автор(и)

  • Юлія Коник кандидатка історичних наук, заступниця начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів, Державний архів Херсонської області https://orcid.org/0000-0002-9770-6506
  • Олена Крючкова головна спеціалістка відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів, Державний архів Херсонської області https://orcid.org/0000-0001-9564-3946

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.099

Ключові слова:

відділи записів громадянського стану; книги ЗАГС; демографічна статистика; 1920-і роки; Херсонщина; Державний архів Херсонської області.

Анотація

У 1920-і роки відбувалося становлення системи реєстрації й обліку населення у радянській Україні. Розробляючи профільне законодавство, уряд республіки на початковому етапі використовував досвід і традиції релігійних установ, але поступово напрацьовував свої підходи відповідно до того, щó саме держава хотіла знати про своїх громадян. Метою роботи є розгляд особливостей ведення записів актів громадянського стану (ЗАГС) протягом першого радянського десятиліття. Для висвітлення теми використано комплекс методів, серед яких: порівняльний, історико-описовий, історико-хронологічний, аналізу і синтезу, архівної евристики. Термінологічне і граматичне вивчення тексту, зовнішня джерелознавча критика уможливили здійснення атрибуції записів актів громадянського стану. Використання методів індукції та дедукції дозволило опрацювати сукупність конкретних фактів, доповнивши загальну картину життєдіяльності тогочасного українського суспільства. Наукова новизна. Джерельною базою дослідження є книги ЗАГС 1920-х років, що зберігаються в Державному архіві Херсонської області. На їх прикладі проаналізовано тенденції і особливості, вочевидь, спільні в роботі органів ЗАГС на всіх українських землях, які на той час перебували під владою рад. Перспективи подальших досліджень. З огляду на рівень суспільної затребуваності інформації архівних книг ЗАГС постає необхідність досліджень у багатьох напрямах, як-то: нормативна база діяльності органів ЗАГС, приймання метричних книг від священнослужителів, співпраця з органами статистики, інформаційний потенціал реєстраційних книг тощо. Висновки. Зміст книг ЗАГС, жорстко регламентований численними нормативними доку- ментами, насправді постійно піддавався впливу багатьох чинників, зокрема, від малограмотності реєстраторів до банальної нестачі бланків. Досвід практичної роботи показує, що вплив життєвих реалій на якість записів актів громадянського стану іноді був настільки значний, що нині це ускладнює пошук інформації або взагалі ставить під сумнів її достовірність. Тому знання особливостей ведення цих книг потрібне як для успішності генеалогічних розвідок, так і для достовірності висновків у наукових дослідженнях соціально-гуманітарного циклу.

Бібліографія:

1. Гладун О. М. Нариси з демографічної історії України ХХ століття / НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 224 с.
2. Гладун О. М., Рудницький О. П. Статистика населення в Україні в 1920–1930-і роки // Демографія та соціальна економіка. 2009. № 2(12). С. 48–57. URL: https://dse.org.ua/arhcive/12/5.pdf https://doi.org/10.15407/dse2009.02.048
3. Нариси з історії статистики України / О. Г. Осауленко, В. І. Карпов, М. В. Пугачова, М. М. Артем’єв та ін.; редкол.: О. Г. Осауленко (гол.) та ін. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: Держкомстат України, НДІ статистики Держкомстату України, 1999. 187 с.
4. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянскаго правительства Украины за 1919 год / Народный комиссариат юстиции. Киев: Печатня С. П. Яковлева, 1919. С. 168. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000126
5. Тарапон О. Демографічний, національний та соціальний склад населення УСРР–УРСР 1920–1930-х рр. у розрізі повсякденного життя // Наукові записки з української історії. 2012. Вип. 32. С. 126–137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_24

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30