Документи архівної кримінальної справи історика В’ячеслава Заїкина як джерело до вивчення його біографії

Автор(и)

  • Денис Хоменко аспірант, старший лаборант кафедри історії України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3369-9239

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.159

Ключові слова:

В. Заїкин; життєва історія; інтелектуальна біогра- фія; кримінальна справа; історичне джерело; арешт; протоколи допитів; розстріл.

Анотація

Дослідження присвячене аналізу документів кримінальної справи історика В’ячеслава Заїкина, яка зберігається в Галузевому державно- му архіві Служби безпеки України (Ф. 6. Оп. 1. Спр. 75166-фп). Мета робо- ти полягає у висвітленні раніше невідомих сторінок біографії В. Заїкина, як жертви кривавої «совєтизації» Галичини, через призму аналізу його оточен- ня, професійної діяльності та введення до наукового обігу нової інформації зі слідчої справи для більш повного конструювання життєвої історії й інтелек- туальної біографії історика. Методологія дослідження спирається на стратегії біографістики, просопографії та компаративістики, котрі дозволяють сполучи- ти різні фактографічні пласти, зокрема архівні джерела, для конструювання інтелектуальної біографії історика. Наукова новизна роботи полягає в ак- туалізації не залучених раніше до наукового обігу джерел і відтворенні на їх основі невідомих сюжетів із життя В. Заїкина, адже біографія цього реп- ресованого історика-інтелектуала й досі мало висвітлена в історіографії. Під час дослідження визначено наукову цінність документів кримінальної справи, здійснено співставлення поданої інформації з фактами, наведеними в інших джерелах і розвідках. Перспектива подальших досліджень ґрунтується на висвітленні біографічного портрета В. Заїкина через призму його епістоля- рію і наукової спадщини. Актуальним для майбутніх розвідок також є дослі- дження зв’язку В. Заїкина з емігрантським середовищем. Висновки. Доку- менти архівної кримінальної справи В. Заїкина мають значну джерелознавчу цінність для відтворення біографії вченого. Аналіз інформації, що міститься в ній, уможливив уточнення низки невідомих фактів із різних періодів його життя, під час революції 1917–1921 рр., а також в еміграції, визначення спе- цифіки формулювання звинувачень, виокремлення важливої просопографіч- ної інформації, доповнення відомостей про коло спілкування й особистісні контакти вченого. Протоколи допитів зафіксували важливу інформацію щодо родини і кола спілкування В. Заїкина. Крім того, документи справи є важливим свідченням репресивної політики радянської влади щодо української наукової інтелігенції.

Бібліографія:


1. Енциклопедія українознавства: Словникова частина / ред. В. Кубійович; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. Л. Т. 1: Перевидання в Україні. Львів, 1993. С. 377–378.
2. Осташко Т. Заїкин В’ячеслав Михайлович // Енциклопедія історії України / Інститут історії України НАН України. 2005. Т. 3. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zaikin_V
3. Портнов А. Про В’ячеслава Заїкина // Молода нація. 2004. № 2. С. 66–83.
4. Портнов А. Обличчя істориків: Обличчя і образи української історіографії XX століття. Kиїв: Критика, 2011. 245 с.
5. Титаренко Ю. Трагічна доля вченого-історика В. Заїкина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 8. 2004. С. 291–295.
6. Ясь О. Заїкин В’ячеслав Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія. 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15372

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31