Методика організації та проведення навчально-виробничої документознавчої практики у державних архівних установах для студентів гуманітарних факультетів (із досвіду ЦДАМЛМ України)

Автор(и)

  • Ігор Резнік кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України https://orcid.org/0000-0002-1781-9296

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.332.172

Ключові слова:

архівний документ; документознавча практика; студенти; професійна підготовка, практичні заняття в архіві; ЦДАМЛМ України.

Анотація

У статті представлено узагальнений досвід працівників Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України з організації та проведення навчально-виробничої практики студентів у 2017–2022 рр. Проаналізовані особливості центрального державного архіву як бази практики та специфіка ЦДАМЛМ України як установи, що поєднує в своїй діяльності функції архіву, музею та бібліотеки. Мета дослідження – створення методичних рекомендацій для працівників ЦДАМЛМ України та інших архівів із проведення практики для студентів гуманітарних факультетів, сприяння удосконаленню організації і проведення архівно-бібліотечної практики в архівах та поширенню цих методичних рекомендацій на інші архівні установи. Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах об’єктивності, комплексності та системному підході до вивчення можливостей ЦДАМЛМ України і структури організованих на його базі архівних практик як комплексу взаємопов’язаних елементів. Використано загальнонаукові методи: аналізу і синтезу, класифікації, порівняння, деталізації та узагальнення; методи структурного та функціонального аналізу, історичного дослідження (хронологічний, історико-порівняльний, метод історичного описання). Наукова новизна. На основі аналізу 12-ти проведених практик уперше в архівній галузі запропонована оптимальна методика організації й проведення в ЦДАМЛМ України документознавчої практики для студентів різного віку та різних гуманітарних спеціальностей. Також поданий орієнтовний план навчальних лекцій і практичних занять для студентів, який може бути взятий за основу для проведення дистанційної практики в інших архівних установах. У висновках констатується, що за результатами проходження документознавчих архівної, архівно-бібліотечної та архівно-музейної практик майбутні архівісти, документознавці, історики та інші фахівці отримують досвід, що закріплює на практиці здобуті у вищих навчальних закладах теоретичні знання, безпосередньо знайомляться з роботою одного з найбільших архівів України, що сприяє проведенню їхньої професійної орієнтації та отриманню низки практичних навичок.

Бібліографія:

1. Бездрабко В. В. Підготовка наукових кадрів із документознавства в Україні: модерні відповіді на виклик часу // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Культура і соціальні комунікації». 2009. Вип. 1. С. 241–254.
2. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції // Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 129–147.
3. Калакура Я. С. Архівознавчий осередок Шевченкового університету // Архіви України. 2008. Вип. 1–2. С. 158–169.
4. Халецька Л. П. Програма архівно-бібліотечної практики студентів Національного авіаційного університету. 2017. 13 c.
5. Кулешов С. Г. До питання щодо вузівської підготовки документознавців-фахівців // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (17–19 трав. 2011 р., м. Київ) / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2011. С. 178–179.
6. Кушнаренко Н. М. Підготовка кадрів у галузі документознавства та інформатики : досвід і проблеми // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: міжвуз. зб. наук. праць / Рівнен. держ. ін-т культури. Київ, 1997. Вип. 2. С. 229–233.
7. Палієнко М. Г. Архівна практика у цифрову епоху : інноваційний досвід // Архіви України. 2020. № 4. С. 217–231.
8. Пономаренко Н. Ш. Роль сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 берез. – 1квіт. 2011 р., м. Донецьк) / Донецький нац. ун-т. Донецьк, 2011. С. 133–135.
9. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : монографія. Рівне, 2001. 438 с.
10. Склад та характеристика фондів // Офіційний вебсайт ЦДАМЛМ України. URL: https://csamm.archives.gov.ua/про-архів/склад-та-характеристика-фондів/
11. Слободяник М. С. Как сегодня готовят документоведов-референтов? : [інтерв’ю] // Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності / уклад. О. Кириленко; за наук. ред. проф. В. Чернеця. Київ: Ліра-К, 2010. С. 159–170.
12. Слободяник М. С. Стандарт як чинник відповіді документознавчої освіти на виклики часу // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (17–19 трав. 2011 р., м. Київ) / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ, 2011. С. 136–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-01