Документи Вінницької повітової гімназії як джерело з вивчення русифікації середньої шкільної освіти в Правобережній Україні (перша половина XIX ст.)

Автор(и)

  • Юрій Бойко кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та філософії, Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-2948-9180

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.332.138

Ключові слова:

освіта; Правобережна Україна; Подільська губернія; гімназія; Вінниця; документи; Державний архів Вінницької області.

Анотація

Мета роботи – ввести в науковий обіг архівні документи, що розкривають механізми початку русифікації середньої шкільної освіти в Правобережній Україні після поразки Першого польського повстання 1830 р. на прикладах із життя Вінницької повітової гімназії, що функціонувала у 1832– 1846 рр. Методологія дослідження полягає у системному підході з використанням елементів документознавчого, структурного, порівняльно-історично- го аналізу архівних і друкованих джерел. Наукова новизна дослідження визначається, перш за все, публікацією архівних документів, що релевантно розкривають процес підготовки деяких нормативних актів Російської імперії щодо ліквідації польської і поширення на Київську, Волинську й Подільську губернії менш досконалої на той час російської системи середньої освіти, встановлення гнітючої атмосфери таємного політичного стеження за учнями та їхніми батьками. Особливий інтерес викликає реакція освітянського керівництва вищого рівня на події у Малопольщі та Галичині в лютому-березні 1846 р. На цьому фоні цікавим документальним прикладом своєрідного ста- нового лібералізму є фактична вимога з боку генерал-губернатора до директора гімназії, передана в офіційному порядку через попечителя Київського навчального округу, відновити у ній виключеного за напис на дошці революційного гасла «Vive la liberté» учня 5-го класу Юзефа Роллє. Висновки. Кожен з опублікованих архівних документів є важливим свідченням епохи, передає її неповторні особливості, а усі разом допомагають краще зрозуміти непрості умови, в яких народжувалася інтелектуальна еліта нової української нації. Перспектива подальших досліджень полягає в науковому опрацюванні та публікації інших документів з історії розвитку освітянської справи в Правобережній Україні ХІХ ст. із багатих фондів Державного архіву Вінницької області.

Бібліографія:

1. Боднар А. М. Історіографія та джерельна база огляду освітніх закладів на Поділлі наприкінці XVIII – п.п. XIX cт. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2011. Вип. 4. С. 40–49.
2. Богатчук С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. // Гілея. 2007. 12(127). С. 19–22.
3. Бойко Ю. М., Левчук К. І. Лісостепова Україна напередодні великих реформ 19 століття: Населення, суспільство, освіта у дзеркалі статистики / за ред. Ю. М. Бойка. Вінниця: ТВОРИ, 2022. Табл. 2.2.1.
4. Бойко Ю. М. Моделювання етнічної ситуації в Правобережній Україні другої половини ХІХ століття // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 2022. Вип. 52. Т. 1. С. 20, табл. 1, рис. 1. https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-1-2
5. Кеппен П. И. Об этнографической карте Европейской России Петра Кеппена, изданной Императорским Русским Географическим Обществом. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1852. С. 38.
6. Крикун М. Соціальна структура населення Правобережної України наприкінці XVII століття (за П’ятою ревізією) // Статті і матеріали. Львів [б. в.], 2012. С. 584.
7. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. Київ: Вікар, 2003. 226 с.
8. Милько В. І. Система управління гімназійною освітою в Російській імперії (на прикладі українських міст ХІХ – початку ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2015. Вип. 24. С. 175–195.
9. Милько В. І. Повітові училища України : мережа, фінансування, система управління (1804–1849 рр.) // Український історичний збірник. 2015. Вип. 18. С. 148–163.
10. Прищепа О. П. «Місця зустрічі»: культурне довкілля міст Правобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) : монографія. Рівне: М. Дятлик, 2019. 688 с.
11. Репина Л. П. Теоретические новации в современной историографии // Харківський історіографічний збірник. 2010. Вип. 10. С. 10–34.
12. Риттих А. Ф. Атлас народонаселения Западно-русского края по исповеданиям. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: В тип. В. Веллинга, 1864. Карта «Подольская губерния» с табл.
13. Себта Т. М. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел ХІХ – початку ХХІ ст. / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ: [б. в.], 2008. 76 с.
14. Сесак І. В. Навчальні заклади на Поділлі наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. 2011. Т. 18. С. 3–15.
15. Шандра В. С. До історії створення та діяльності Київського учбового округу в 30 – 60 рр. ХІХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні: зб. наук. праць. Київ: Наукова думка, 1988. C. 51–52.
16. Штруве К. Селяни та українська нація в Австро-Угорській монархії та Російській імперії // Україна. Процеси націотворення / упорядн. А. Каппелер; пер. з нім. Київ: К.І.С., 2011. С. 169.
17. Сірополко С. О. Історія освіти в Україні. 2-е вид. Львів: Афіша, 2001. 912 с.
18. Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов Санктпетербургского, Московского, Казанского, Харьковского. СПб: Тип. департамента народного просвещения, 1829. С. 21–115.
19. Воспоминания М. К. Чалого // Киевская старина. 1894. № 12(47). С. 338–339.
20. Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Подольская губерния. Т. 10. Ч. 2. СПб.: В тип. Департамента Генерального Штаба, 1849. С. 146–148.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-01