Архівні документи як джерело наукових досліджень у сфері відновлення національної пам’яті українського народу: з історії партизанського руху опору в Криму періоду Другої світової війни

Автор(и)

  • Світлана Власенко кандидатка історичних наук, вчена секретарка, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України https://orcid.org/0000-0002-1073-9680

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.332.100

Ключові слова:

Друга світова війна; Крим; національна пам’ять; партизанський рух опору; ЦДАГО України; документальні джерела.

Анотація

Мета роботи – ввести до наукового обігу документи з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України про партизанський рух опору в Криму періоду Другої світової війни. Методологія дослідження: були поєднані загальнонаукові, міждисциплінарні й спеціальні методи, що дозволило визначити стан джерельної бази з її видовим складом та інформаційним змістом, з’ясувати місце у корпусі наявних документальних джерел. У дослідженні джерел масового характеру додатковим методом став статистичний аналіз, доповнений якісним аналізом змісту документів. Застосування порівняльно-історичного методу в ході опрацювання документів із різних фондів дозволило простежити рух документованої інформації та зробити висновки про інформативність джерельного комплексу з досліджуваної проблеми загалом. Наукова новизна: документи про партизанський рух опору в Криму в роки Другої світової війни із фондів ЦДАГО України вперше розглядаються як джерело наукових досліджень у сфері відновлення національної пам’яті українського народу та вперше вводяться комплексно до наукового обігу. Перспективи подальших студіювань: це дослідження може бути основою для історичних і краєзнавчих наукових досліджень у сфері відновлення національної пам’яті, з історії Другої світової війни загалом і щодо визначення ролі України в організації антигітлерівської боротьби в окупованому Криму зокрема. Висновки. Документи ЦДАГО України з історії партизанського руху опору в Криму періоду Другої світової війни як складова Національного архівного фонду є важливим джерелом наукових досліджень у сфері відновлення національної пам’яті українського народу. Сьогодні це чи не єдиний доступний документальний комплекс для вивчення українськими та іноземними науковцями питань партизанського руху опору в Криму в 1941–1944 рр., зокрема й щодо визначення ролі України в організації антигітлерівської боротьби на окупованому півострові.

Бібліографія:

1. Архіви Криму // Державна архівна служба України. Офіційний вебпортал органу державної влади. URL: http://surl.li/cycgb
2. Брошеван В. М. Крымский штаб партизанского движения. Симферополь, 2001. 103 с.
3. Кентій А. В., Лозицький В. С. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944). Київ, 2005. 408 с.
4. Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України : збірник статей і матеріалів круглого столу (15 лютого 2019 р., м. Київ) / Мін-во юстиції України, Державна архів. служба України, Центральний держ. архів громадських об’єднань України; ред. кол.: О. В. Бажан (гол.), Т. І. Баранова, С. П. Лясковська, М. Г. Палієнко, Д. В. Чернишов; упоряд. С. І. Власенко. Київ, 2019. 191 с.
5. Лозицький В. С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) // Український історичний журнал. 2011. № 6. С. 152–171.
6. Поляков В. Особливості організації і керівництва партизанським рухом в Криму 1941–1944 роках // Краєзнавство. 2011. № 4. С. 116–121.
7. Поляков В. Е. Партизанское движение в Крыму 1941–1944 гг. Симферополь, 2013. 488 с.
8. Поляков В. Є. Партизанський рух у Криму 1941–1944 рр. у контексті військових і суспільно-політичних процесів: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Поляков Володимир Євгенович; НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2014. 39 с.
9. Ткаченко С. М. Дії радянської авіації в інтересах партизанських формувань Криму (1942–1944 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Ткаченко Сергій Миколайович; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2013. 20 с.
10. Ткаченко С. М. До проблеми підсумкових даних щодо забезпечення кримських партизан радянською авіацією в 1942–1944 рр. // Історична панорама. Спеціальність: Історія. 2010. Вип. 11. С. 34–41.
11. Турба М. М. Досвід та особливості партизанських дій у Криму 1941–1944 рр. (Соціально-політичний аспект) : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Турба Микола Миколайович; Одеська держ. юридична академія. Одеса, 1998. 17 с.
12. Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941–1945 рр.) : науково-довідкове видання / авт.-упоряд.: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький [та ін.]. Київ, 2001. 319 с.
13. Чайковський А. С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–1945 рр. Мовою документів, очима історика). Київ, 1994. 255 с.
14. Чайковський А. С. Партизанський рух у Криму: роздуми над проблемами і фактами // Український історичний журнал. 1990. № 5. С. 20–29.
15. Шитюк М. М. Взаємодія партизанських загонів і підпільних груп Півдня України з регулярними частинами Червоної Армії (березень–серпень 1944 р.) // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія: Історія. 2010. Т. 140. Вип. 127. С. 37–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-01