Образ Григорія Сковороди в аудіовізуальних документах XX століття (до 300-річчя від дня народження)

Автор(и)

  • Людмила Касян завідувачка сектору публікації документів відділу використання інформації документів, Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів https://orcid.org/0000-0003-0400-7245

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.244

Ключові слова:

Г. Сковорода; аудіовізуальний документ; кінохроніка; кіножурнал; кінопубліцистика; Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів

Анотація

Мета дослідження – розглянути особливості репрезентацій образу Григорія Сковороди в аудіовізуальних документах та окреслити їх місце серед інших рецептивних практик ХХ ст.; охарактеризувати документний масив, присвячений мислителю, у зібранні Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву. Методи дослідження. Підґрунтям дослідження є теоретичні розробки та концепції українських і зарубіжних науковців у галузі джерелознавства, архівознавства, кінознавства. Робота проведена із використанням загальнонаукових методів аналізу і синтезу на підставі принципів історизму та об’єктивності. При висвітленні теми також були застосовані методи джерелознавчої критики, хронологічний, системний, типологічного аналізу. Наукова новизна. Дослідження репрезентацій образу Г. Сковороди в аудіовізуальних документах (окрім художнього кіно) ще не було предметом наукових студій. Вивчення процесів і форм свідомого увіковічення визначних постатей вітчизняної культури є важливим і актуальним, адже сприяє розумінню того, яким бачиться минуле, теперішнє і майбутнє суспільства і культури на певному історичному відтинку. Перспективи подальших досліджень. Поза межами нашої розвідки залишилися відеофільми, телепередачі, фотодокументи, створені у ХХІ ст. Постать і творчість Г. Сковороди у ювілейний рік його народження та в умовах агресії РФ проти України є досить артикульованою темою в українському культурному середовищі, і подальше вивчення рецепційної динаміки та своєрідності репрезентацій образу мислителя може бути продуктивним напрямом у дослідженнях історичної й культурної пам’яті українського суспільства ХХІ ст. Висновки. Аналіз аудіовізуальних документів із колекції ЦДАЕА, присвячених Г. Сковороді, засвідчив, що вони є цікавими зразками форм культурної пам’яті українського суспільства та інформативним джерелом для дослідження образів і уявлень, що постають у масовій свідомості через фокус аудіовізуальних документів.

Бібліографія:

1. Багалій Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Харків: Держвидав України, 1926. 397 с. // Електронна бібліотека «Культура України». URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8630
2. Брюховецька Л. Арештовані фільми в України. Цензура в українському кіно. Мовчання // Поетичне кіно : заборонена школа / упоряд. Л. Брюховецька. Київ: АртЕк, 2001. С. 249.
3. Брюховецька Л. І. Постать Григорія Сковороди в українському кіномистецтві // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі: збірник тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листоп. 2022 р.) / за ред. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 37–41.
4. Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / ред. Р. С. Смаль-Стоцький. Т. 24. Кн. 1. Варшава, 1934. 224 с. (Праці українського наукового товариства. Серія «Філософська») // Електронна бібліотека «Україніка». URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005514
5. Пінчук Т. С. Григорій Сковорода і наш час : навч. посіб. Луганськ, 1998. 74 с.
6. Сергієнко Р. Про Григорія Савича, Сергія Даниловича і наше мовчання // Поетичне кіно : заборонена школа / упоряд. Л. Брюховецька. Київ: АртЕк, 2001. С. 299.
7. Шевчук В. Великий мислитель українського народу // Сковорода Г. С. Життя наше – це подорож / упоряд. В. Шевчук. Львів: Апріорі, 2021. С. 5.
8. Григорій Сковорода в спогадах сучасників і народних легендах / упоряд. В. Г. Штих. Харків: Оригінал, 2002. 96 с.
9. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода : семінарій. Харків: Майдан, 2004. 876 с.
10. Ушкалов Л. В. Творчість Григорія Сковороди крізь призму статистики // Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури. Київ: Факт, 2007. С. 78 / Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича. URL: http://www. instukr. lviv. ua/files/23/400Ushkalov.pdf
11. Два століття сковородіяни : бібліографічний довідник / автори-упоряд.: Л. Ушкалов, С. Вакуленко, А. Євтушенко. Харків: Акта, 2002. 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30