Українська архівна наука у викликах війни та цифровізації інформаційних ресурсів архівів

Автор(и)

  • Ярослав Калакура професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, професор https://orcid.org/0000-0001-9007-4991

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.019

Ключові слова:

українська архівна наука; війна Росії проти України; методологія; архіви; інформаційні ресурси; цифровізація; електронне архівзнавство.

Анотація

Метою статті є обґрунтування зміни візії української архівної науки в умовах війни Росії проти України, пошук нових підходів до трактування сутності концепту «архівна наука» та його української складової як інтегративно-міждисциплінарної наукової системи знань з історії, теорії, методології і практики архівної справи, її організаційних, правових, управлінських й інформаційних засад. З’ясовуються особливості протидії архівознавчих і архівних установ російським наративам про «один народ», «спільну історію» і «єдиний архівний простір»; висвітлюються шляхи перебудови на режим воєнного стану, захисту архівних ресурсів, прискореної їх цифровізації, розвитку електронного документообігу та електронного архівознавства. Методологія дослідження базується на системному підході в реалізації інтегративності наукового пізнання, дотриманні принципів історизму, всебічності, наступності, застосуванні методів прогнозування і теоретичних узагальнень, архівознавчого, історико-проблемного, історіографічного, хронологічного, порівняльного, текстологічного, функціонального, моделювання та експертних оцінок. Наукова новизна визначається авторським трактуванням провідних тенденцій розвитку архівної науки на тлі відновлення державної незалежності України, демократизації архівної справи, євроінтеграційних процесів, підвищення її ролі в реалізації Стратегії розвитку архівної справи України на період до 2025 року. Висновки та перспективи подальших досліджень. Узагальнено надбання української архівної науки за останнє тридцятиріччя, вказано на найбільш характерні прогалини в тематиці досліджень, їх організації, підготовці архівознавців і архівістів. Доведено, що без подальшого розвитку архівної науки неможливо забезпечити підвищення ролі архівів у збереженні соціокультурної спадщини і престижності статусу професії архівіста. Викладено низку пропозицій стосовно подальшого розвитку історичних, теоретичних, методологічних і прикладних архівознавчих досліджень.

Бібліографія:

1. Бездрабко В. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства – провідна наукова установа документознавчої галузі // Архіви України. 2009. № 3–4. С. 66–95.
2. Архівні установи України : довідник. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: Г. В. Боряк (гол.). 2-е вид., доп. Київ, 2005. 692 с.
3. Грушевський О. Сучасне українське архівознавство // Україна. 1918. Кн. 1–2. С. 82–84.
4. Делеган М. В. Архіви та їх роль у розвитку українського суспільства // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Історія», 2002. № 7. С. 193–200.
5. Драгомірова Л. Національний архівний фонд України : нормативно-правове поле формування та функціонування // Архіви України. 2004. № 4–6. С. 22–36.
6. Зозуля С. М. Розвиток понятійного апарату архівознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2011. № 2. С. 45–52.
7. Ємельянова Т. О. Формування архівних аудіовізуальних колекцій : новітні тенденції та виклики розвитку // Архіви України. 2019. № 3. С. 100–112.
8. Калакура Я. С. Методологічні засади інформаційного менеджменту в умовах окупаційно-гібридної війни Росії проти України // Український інформаційний простір. 2021. №1(7). С. 69–86.
9. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України. 2019. № 3. С. 18–57. https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018
10. Калакура Я. Українське архівознавство : критерії національного // Студії з архів. справи та документознавства. Київ, 2015. Т. 22–23. С. 17–20.
11. Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів України / редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. Київ. 1998. 316 с.
12. Калакура Я. С., Палієнко М. Г. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства // Архіви України. 2021. № 3. С. 36–65. https://doi.org/10.47315/archives2021.328.036
13. Кисельова Л. А. Теоретичні засади дослідження державної політики у сфері архівної справи і діловодства // Інновації в державному управлінні : системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Київ, 27 трав. 2011 р.: у 2-х т . Київ : НАДУ, 2011. Т. 1. С. 183–185.
14. Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посібник / Укрдержархів; УНДІАСД. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 123 c.
15. Левченко Л. Л., Попова Л. М., Хромов A. В. Національні архівні інформаційні ресурси : правові засади реформування архівної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 1(93). С. 249–263.
16. Матяш І. Б. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку. Київ : Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 515 с.
17. Матяш І. Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін // Студії з архів. справи та документознавства. Київ, 2006. Т. 14. С. 5–12.
18. Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України. УДНДІАСД; редкол: І. Б. Матяш (гол.) та ін. Київ [б. в.]. 2008. 680 с.
19. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. Київ : Видавн. дім «КМ Академія», 2002. 612 с.
20. Новохатський К. Є. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України. 2007. № 1–3. С. 79–85.
21. Новохатський К. Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ // Архіви України. 2000. № 1–3. С. 3–8.
22. Архівістика : термінологічний словник / авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. Київ, 1998. 106 с.
23. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство : навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2008. 395 с.
24. Палієнко М. Г. Образ «архіву» в сучасному науковому дискурсі : множинність інтерпретацій // Архіви України. 2016. № 5–6. С. 136–152.
25. Палієнко М. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності // Архіви України. 2022. № 1. С. 12–38. https://doi.org/10.47315/archives2022.330.012
26. Пиріг Р. Я. Архівне будівництво в Україні : проблеми наукового забезпечення // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : доповіді та повідомлення наукової конференції 15–16 березня 1995 р. / упоряд. Т. П. Прись. Київ, 1996. С. 92–96.
27. Портнов Г. В. Деякі питання формування Національного архівного фонду на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : доповіді та повідомлення наукової конференції 15–16 березня 1995 р. / упоряд. Т. П. Прись. Київ, 1996. С. 22–25.
28. Хомич І. М. Проблеми української архівної науки та освіти в сучасній архівній історіографії // Сумський історико-архівний журнал. 2012. № 18–19. С. 7–11.
29. Хромов А. Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни // Архіви України, 2022. № 1. С. 7–11.
30. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 398 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30