«Сирітські твори» як об’єкти авторського права: поняття, правовий режим використання (Продовження. Початок статті – у №2(231) за 2022 р.)

Автор(и)

  • Людмила Приходько кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу архівознавства і документознавства, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-1674-1001

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.098

Ключові слова:

«сирітські твори»; авторське право; директива; «дозволене використання»; Національний архівний фонд; культурна політика; культурна спадщина.

Анотація

Мета роботи – дослідження правового режиму використання «сирітських творів» у Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, США. Для реалізації мети проаналізовано базовий нормативно-правовий акт авторського права ЄС – Директиву 2012/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради про окремі випадки дозволеного використання «сирітських творів», позитивні наслідки її положень для забезпечення єдиного підходу до визнання правового статусу і правової визначеності використання цих творів у межах ЄС, особливості її застосування в законодавстві Великої Британії. Також охарактеризовано правові механізми легалізації «сирітських творів» у Канаді та США. Розглянуто у цілому прийнятий 1 грудня 2022 р. євроінтеграційний Закон України «Про авторське право і суміжні права» (№ 5552-1), спрямований на гармонізацію українського законодавства в галузі авторського права і суміжних прав із європейським, в якому врегульовується визнання творів і об’єктів суміжних прав «сирітськими творами». Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових (історичного, логічного, системного, структурно-функціонального, логіко-семантичного) і спеціально-наукових (порівняльно-правового, термінологічного аналізу, джерелознавчого аналізу і синтезу) методів. Наукова новизна, зважаючи на відсутність дослідження в українському архівознавстві зазначеної теми, полягає у комплексному висвітленні зарубіжного досвіду визначення правового статусу і встановлення правового режиму використання «сирітських творів». У висновках, враховуючи перехід архівних установ до цифрових стандартів діяльності, світовий та європейський досвід правозастосовної практики, напрацювання українських і зарубіжних науковців, зміни у законодавстві, рекомендується у співпраці з правниками підготувати відповідний нормативний документ для регламентації архівних робіт із «сирітськими документами».

Бібліографія:

1. Андрощук Г. О. Економічні засади інноваційно-інвестиційної моделі розвитку // Право та інновації. 2014. № 1–2(5–6). С. 68–79.
2. Bzhar A. A. Orphan Works Situation Under Canadian Copyright Act // Journal of Law, Policy and Globalization. 2020. Vol. 95. Pp. 93−98. URL: https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/issue/view/4430
3. Bzhar A. A. The Situation of Orphan Works under Different Jurisdictions // Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. 2021. Vol. 20. № 1. Pp. 1−34. URL: https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol20/iss1/5/
4. Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth : An Independent Report by Professor Ian Hargreaves. 2011. URL https://www.gov.uk/government/publications/digital-opportunity-review-of-intellectual-property-and-growth
5. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj
6. Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. (Text with EEA relevance). URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/28/oj
7. Enterprise and Regulatory Reform Act 2013. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/pdfs/ukpga_20130024_en.pdf
8. Government policy statement : Consultation on Modernising Copyright. URL: https://www.gov.uk/government/publications/modernising-copyright-government-policy-statement-on-consultation
9. Intellectual Property Act 2014. An Act to make provision about intellectual property. 14th May 2014. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/18/enacted
10. Orphan Works and Mass Digitization. A report of the register of copyrights. June 2015. URL: https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf
11. Піхурець О. В., Литвин С. Й. Розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із використанням «сирітських творів» в Україні та країнах Європейського Союз // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. 2017. Серія: Право. Вип. 44(1). С. 81−86.
12. Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / Штефан А. С., Дроб’язко В. С., Шабалін А. В. та ін.; за ред. Н. М. Мироненко; НДІ інтелектуальної власності. Київ, 2018. 204 с.
13. Штефан О. Правовий режим використання сирітських творів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 2(2). С. 184–191
14. Токарева В. Окремі аспекти сирітських творів в умовах інтеграційних процесів // Jurnalul juridic național: teorie și practică. 2019. № 3. С. 97–101.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30