Між рядків анкети Миколи Біляшівського: спроба документальної реконструкції

Автор(и)

  • Рена Коваленко головна спеціалістка відділу використання інформації документів, Державний архів Київської області https://orcid.org/0000-0003-4081-1935

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.167

Ключові слова:

М. Біляшівський; археологія; охорона пам’яток; Київський міський художньо-промисловий і науковий музей; Перший державний музей; Всеукраїнська Академія наук

Анотація

Вивчення постаті Миколи Федотовича Біляшівського (1867–1926) – вченого-історика, археолога, етнографа, мистецтвознавця, одного з фундаторів музейної справи, громадського діяча сьогодні має особливу актуальність, оскільки галузі науки, якими він займався, зберігають культурно-генетичний код української нації. Метою дослідження є розширення джерельної бази вивчення життя й діяльності видатного вченого шляхом введення у науковий обіг близько 100 документів Державного архіву Київської області, що містяться в 11 фондах. В основу структурування статті був покладений біографічний метод у поєднанні з проблемно-хронологічною формою викладення матеріалу. Використання авторкою методів аналізу документів, синтезу інформації, компаративний підхід до вивчення фінансових відомостей уможливлюють історично-документальне реконструювання окремих фактів життя й діяльності вченого, матеріального становища його самого та очолюваного ним музею. Новизна публікації полягає у використанні маловідомих джерел, деякі з яких були виявлені вперше. Серед останніх – анкета вченого, заповнена ним у 1924 р. Саме анкета стала тим стрижнем, навколо якого згруповані всі інші документи. Такий прийом дозволив більш креативно підійти до систематизації різнорідних за формою, змістом і характером джерел інформації. Інноваційним є також введення у науковий обіг фінансових документів, насамперед, розрахунково-платіжних відомостей, що уможливило окреслення кола джерел існування наукової спільноти у 1920-х роках. Ретельний архівний пошук розширює перспективи подальших історичних досліджень, а вивчення біографічних джерел та автографів М. Біляшівського надає підґрунтя для поглиблених антропонімічних студій. Наведені у статті документи підводять до висновку, що вся діяльність М. Біляшівського зі збереження національної культурної спадщини об’єктивно слугувала ідеї усвідомлення та успадкування української ідентичності.

Бібліографія:

1. Біляшівський Б. Б. Біляшівський Микола Федотович // Енциклопедія Сучасної України : електронна версія [онлайн] / редкол.: І. М. Дзюба (гол.), А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=40991
2. Коник О. О. Український патріот, думський депутат і російський «земгусар» Микола Біляшівський у 1906–1917 рр. // Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. Вип. 14. С. 52–60.
3. Коваленко Р. Я. Київський музей старожитностей і мистецтв та його наступники у першій чверті ХХ століття. Огляд документів Державного архіву Київської області // Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць. 2019. № 5. С. 111–122.
4. Кушнір В., Марискевич Т. Засади музейництва та завдання музейної мережі України у працях музеєзнавців УРСР 1920-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. праць. Вип. 18. Львів, 2017. С. 255-256.
5. Попельницька О. Особисті документи М. Ф. Біляшівського у зібранні Національного музею історії України // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи : наук. зб. за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д. М. Щербаківського. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. С. 319–324.
6. Примак А. Ф. Архівна спадщина М. Ф. Біляшівського (1867–1926) : склад, зміст та історико-культурна значущість : автореф. дис. … канд. іст. наук : 27.00.02 / Примак Алла Федорівна; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. Київ, 2009. 20 с.
7. Примак А. Ф. Епістолярна спадщина М. Ф. Біляшівського як джерело вивчення пам’ятникоохоронної справи // Другі читання пам’яті М. Ф. Біляшівського: матеріали наук. конференції 24–25 жовтня 2007 р. / Національний художній музей України. Київ, 2009. С. 175–179.
8. Винницький А. Микола Теодотович Біляшівський : його життя та музейна робота / Всеукр. іст. музей ім. Т. Шевченка. Київ, 1926. 13 с.
9. Яременко М. Дві Академії (про зв’язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) // Київська Академія. Вип. 14. Київ: Дух і літера. 2017. С. 195–200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30