Внесок членів родини академіка Миколи Кащенка у розбудову Акліматизаційного саду в Києві

Автор(и)

  • Ірина Кіржаєва наукова співробітниця відділу археографії, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України https://orcid.org/0000-0003-0147-8711

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.153

Ключові слова:

Акліматизаційний сад у Києві; родина академіка М. Кащенка; Інститут архівознавства НБУВ; Національна академія наук України

Анотація

Метою статті є розгляд на основі архівних джерел участі членів родини академіка Всеукраїнської академії наук Миколи Феофановича Кащенка (1855–1935) у розбудові Акліматизаційного саду у Києві. Документальним підґрунтям праці стали джерела, що відклалися у фонді «Акліматизаційний сад ВУАН» (Ф. 470) та особовому архівному фонді М. Кащенка (Ф. 11) Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Методологія дослідження базується на використанні джерелознавчого, архівознавчого, історико-хронологічного, порівняльного, біографічного та просопографічного методів дослідження. Застосування цих методів дало можливість розглянути стосунки Кащенків не тільки на родинному рівні, але й у вирішенні наукових і практичних проблем академічної установи. Наукова новизна. До наукового обігу введено раніше недосліджені архівні документи про членів сім’ї академіка М. Кащенка, що висвітлюють їхній внесок у розбудову Акліматизаційного саду в Києві. Висновки. Аналіз документів, що відклалися в особовому фонді академіка М. Кащенка та фонді «Акліматизаційний сад ВУАН», розкривають внесок членів родини вченого в розбудову Акліматизаційного саду в Києві. Розглянуті документи доповнюють наше уявлення про академіка М. Кащенка як вченого та батька великої родини, науково-дослідна діяльність якого стала сімейною справою. Діти науковця, хоча і в різній якості та з різною інтенсивністю, були залучені до функціонування Акліматизаційного саду. Найбільшу користь у розбудову саду принесли старші дочки М. Кащенка – Маргарита і Марія, які брали безпосередню участь у наукових дослідах з акліматизації рослин. Свій внесок зробили й інші його діти: Ольга, Ксенія й Вадим. Перспективою подальших студіювань є виявлення нових архівних документів про академіка М. Кащенка та членів його сім’ї, їх аналіз і оприлюднення, що може зацікавити біографів вченого, істориків науки тощо.

Бібліографія:

1. Алукер Г. Л. Кащенко Марія Миколаївна // Енциклопедія cучасної України. Т. 12: «Кал» – «Киї» / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. С. 527.
2. Чувікіна Н. В., Кваша В. В. Кащенко Микола Феофанович // Енциклопедія сучасної України. Т. 12. Київ, 2012. С. 527–528.
3. Гришко Н. Н. Творец новых форм растений Н. Ф. Кащенко // Известия Академии наук СССР. 1951. № 4–6. С. 3–13.
4. Готра О. Б. Науково-педагогічна й громадська діяльність М. Ф. Кащенка (1855–1935 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Готра Олена Броніславівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 19 с.
5. Готра О. Б. Кащенко М. Ф. // Українська біографістика. Київ. 2005. Вип. 3. С. 60–62.
6. Готра О. Б. Академік М. Ф. Кащенко як громадський діяч та педагог // Наукові записки [Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. Вінниця. 2010. Вип. 17. С. 126–130.
7. Готра О. Б. До біографії академіка М. Кащенка // Чорноморський літопис. Миколаїв, 2011. Вип. 3. С. 127–132.
8. Готра О. Б. Неопубліковані матеріали з архівної спадщини М. Ф. Кащенка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук. праць. Київ, 2003. Вип. 6. С. 111–118.
9. Кащенко М. Н. Воспоминания о Н. Ф. Кащенко // Ученые записки Томского ун-та. 1950. Т. 15. С. 33–42.
10. Кащенко Н. Ф. Автобиография с портретом и списком 17 работ // Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования. Харьков, 1905–1906. С. 288–289.
11. Кіржаєва І. Г. Акліматизаційний музей в Києві // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конференції (6–8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020. С. 609–612.
12. Кіржаєва І. Г. З історії Акліматизаційного саду ВУАН (за документами ІА НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 26. С. 64–74. https://doi.org/10.15407/rksu.26.064
13. Клименко С. В. Микола Феофанович Кащенко // Український ботанічний журнал. 1997. № 3. С. 308–312.
14. Квитницкий-Рыжов Ю. Н. Эмбриологические исследования Н. Ф. Кащенко (К столетию со дня рождения) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. СПб, 1955. Т. 32. № 4. С. 71–78.
15. Романець О. В. М. Ф. Кащенко – вчений, педагог, організатор науки (1855–1935) // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. Київ, 2000. Вип. 3. С. 191–198.
16. Руда С. П. Академік М. Ф. Кащенко // Члени-засновники Національної Академії наук України. Київ. 1998. С. 188–212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30