На місці Жовкви та її околиць: документи до історії маєтності Висоцьких–Жолкевських у Львівській землі в XV–XVI століттях (частина 2)

Автор(и)

  • Богдан Смерека кандидат історичних наук, науковий співробітник, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0002-1287-5440

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.334.096

Ключові слова:

Львівська земля; Руське воєводство; Польське королівство; Висоцькі; Жолкевські; розмежування; документи; архів

Анотація

Мета роботи – на конкретному прикладі розмежування шляхетської маєтності в Руському воєводстві дослідити практику підробки актових документів у ранньомодерний час. Наукова новизна дослідження полягає у впровадженні до наукового обігу фальсифікату, яким нібито встановлювалися кордони маєтності Анджея Висоцького на північно-західній окраїні Львівської землі з Яворівським староством (1531 р.; насправді межування було проведене роком раніше), а також акта обстеження люстраторами меж села Туринки з поселеннями Львівського староства (1570 р.), який дає змогу з’ясувати причини фальсифікації першого документа. Обидва акти були виявлені у вигляді вписів у книгах львівського гродського суду. Зберігаються вони в Центральному державному історичному архіві України, м. Львів. Методологія дослідження базується на принципах об’єктивності та історизму. Застосування історико-критичного та компаративного методів дало змогу виявити факти цілеспрямованого внесення правок у текст першого документа. Завдяки використанню історико-географічного методу була локалізована зафіксована в обох актах географічна номенклатура. Висновки. На підставі порівняння тексту розмежування 1530 р. у Коронній метриці з текстом цього документа у львівських гродських актах (вписаного 1631 р.) було виявлено, що у «львівській версії» присутнє інше датування, замінена та додана деяка географічна номенклатура. Аналіз розбіжностей дає підстави стверджувати про цілеспрямовану фальсифікацію акта з метою документально зафіксувати приналежність Викового Лісу до села Туринки. В другій половині XVI ст. цей лісовий масив був об’єктом суперечки між львівським старостою та Станіславом Жолкевським. На це вказує укладений в 1570 р. акт обстеження меж Туринки (у володінні останнього) із сусідніми коронними селами. Ймовірно, в 1631 р. виникла нова суперечка за Виків Ліс. Фальшивий «акт розмежування 1531 р.» міг бути документальним обґрунтуванням претензій внучки Станіслава Софії Даниловичівни (яка володіла Туринкою) на лісовий масив.

Бібліографія:

1. Barącz S. Pamiątki miasta Żółkwi. Lwów, 1877. S. 221–224 (Dodatek A), 5.
2. Чайка Р. До питання історіографії та попередніх досліджень літописного городища Щекотин // Львівський археологічний вісник. Львів, 1999. Вип. 1. С. 91–100.
3. Charewiczowa Ł. Daniłowiczowa Zofia, h. Lubicz (ur. ok. 1590 †1634) // Polski Słownik Biograficzny. Kraków, 1937. T. IV, zeszyt 16. S. 417–418.
4. Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 1564–1565. Warszawa, 2001. Cz. 2 / wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz. S. 187.
5. Fischer E. Kozmin. Zur Geschichte des polnisch-moldauischen Krieges im Jahre 1497 / пер. з нім. В. Іванюка // Зелена Буковина. 2003. № 1–2. С. 2–77.
6. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Kόrnik, 1992. Zeszyt 2: Urzędnicy wojewόdztwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku: spisy / oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł; pod red. A. Gąsiorowskiego. S. 41, № 125; S. 101, № 650; S. 71, № 381.
7. Грушевський М. Економічне становище селян в Львівськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин // Жерела до істориї України-Руси. Львів, 1903. Т. 7: Люстрація королівщин в Руських землях Корони з р. 1570. С. 7.
8. Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII століттях: історичні нариси / упоряд. та наук. ред. М. Крикун. Львів, 2004. С. 169, 343–344 (посил. 213), 378 (посил. 568).
9. Крип’якевич І. З історії міста Жовкви // Записки Чина св. Василія Великого. Жовква, 1935. Т. VI. C. 40–41.
10. Люстрації королівщин українських земель XVI–XVIII ст.: матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів / уклад. Р. Майборода. Київ, 1999. С. 22.
11. Історія міст і сіл УРСР: в 26 т. Київ, 1968. Т. 14. Львівська область / редкол.: В. Маланчук (гол.) та ін. С. 534, 533.
12. Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone / ed. J. Ohryzko. Petersburg, 1859. Vol. ІІ: Ab anno 1550 ad annum 1609 acta Reipublicae continens. P. 97, § 42–43.
13. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1884. T. 10. Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego / oprac. O. Pietruski, X. Liske. S. 239, № 3882.
14. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1891. T. 15. Zapiski sądów lwowskich od r. 1457 do 1500 / oprac. O. Pietruski, X. Liske. S. 568, № MCCLXXV; S. 568–569, № 4623; S. 197, № 1567.
15. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1901. T. 17. Zapiski sądów przemyskich i lwowskich 1469–1506 / oprac. O. Pietruski, X. Liske. S. 472–473, № 3863.
16. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XIV–XVIII wieku: spisy. T. 3: Ziemie ruskie. Wrocław; Warszawa; Krakόw; Gdańsk, 1987. Zeszyt 1: Urzędnicy wojewόdztwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka): spisy / oprac. K. Przyboś. S. 43, № 82, 85; S. 161, № 1252.
17. Смерека Б. Яворівське староство у Львівській землі на початку XVII століття: фіскальні джерела до історії // Записки товариства імені Шевченка. Львів, 2018. Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 87.
18. Смерека Б. На місці Жовкви та її околиць: документи до історії маєтності Висоцьких–Жолкевських у Львівській землі в XV–XVI століттях (частина 1) // Архіви України. 2022. № 3(332). С. 119–137. https://doi.org/10.47315/archives2022.332.119

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03