Микола Костомаров на портретах художника Миколи Ґе: історія, контексти, смисли

Автор(и)

  • Олексій Ясь член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України https://orcid.org/0000-0002-5816-2876

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.034

Ключові слова:

М. Костомаров; М. Ґе; портретний живопис М. Ґе; біографія; просопографія; іконографія М. Костомарова; імперська доба; українська культурна спадщина; російське привласнення

Анотація

Метою статті є порівняльне висвітлення взаємин і біографій Миколи Костомарова (1817–1885) і художника Миколи Ґе (1831–1894) у багатоманітних контекстах написання портрета історика (1870) та його авторського повторення (1878). Методологія дослідження базується на компаративних й аналітичних стратегіях, зорієнтованих на висвітлення спільних і відмінних рис у життєвих історіях і творчих практиках М. Костомарова й М. Ґе. Крім того, для потрактування художнього образу М. Костомарова на полотнах М. Ґе використані міждисциплінарні стратегії з мистецтвознавства й просопографії. Наукова новизна полягає як у розкритті особливостей комунікації двох інтелектуалів імперської доби, так й ідеалістичної і гуманістичної основи світосприйняття, котра сполучала історика та художника. Водночас простежено колізії, пов’язані з історією створення обох портретів, їх подальшого побутування як творів мистецтва і предметів колекціонування. Зіставляються основні віхи біографій М. Костомарова і М. Ґе, зокрема періоди, коли їхні шляхи перетиналися. Аналізуються ситуації, в яких розгорталися їхні дружні взаємини та пояснюються причини взаємних симпатій. Розглядається історія написання авторського повторення портрета М. Костомарова, котра причинилася до конфлікту М. Ґе з колекціонером П. Третьяковим. Висвітлюється історія циркуляції авторського повторення портрета М. Костомарова як мистецького твору в українському культурному просторі. Висновки. Обстоюється думка, що обидва портрети історика роботи М. Ґе є важливим, а у багатьох аспектах – унікальним візуальним джерелом для конструювання просопографічного образу М. Костомарова початку 1870-х років. Відзначається, що імперська доба у багатьох аспектах розмивала прагнення й устремління обох інтелектуалів, які зробили визначний внесок в українську науку, культуру та мистецтво ХІХ ст. Підкреслюється, що їхня розмаїта творча спадщина стала об’єктом культурного привласнення з боку імперської та пострадянської Росії.

Бібліографія:

1. Антонович Д. Українське малярство // Українська культура. Лекції за редакцією Д. Антоновича / упоряд. С. В. Ульяновська; вступ. ст. І. М. Дзюби; переднє слово М. Антоновича; додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. Київ, 1993. С. 338.
2. Барвінський О., Макарушка О. Справозданя з діяльности виділу Наукового товариства імени Шевченка у Львові за час від 1 січня до 31 грудня 1895 р. // Записки НТШ. 1896. Т. 10. С. 4.
3. Львівська державна картинна галерея. Каталог художніх творів / [уклад.: О. Чарновський та ін.]. Київ, 1955. С. 7.
4. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923. С. 100.
5. Факторович М. Виставка творів Миколи Ге // Образотворче мистецтво. 1971. № 4. С. 18.
6. Гординський С. Завершення «Історії українського мистецтва» // Сучасність. 1970. № 10. С. 88.
7. Горняткевич Д. Микола Ґе – мистець Христової драми // Свобода (Джерзі Ситі; Нью-Йорк). 1955. 15 квіт. № 72. С. 3.
8. Грушевська М. Рец. на кн.: История русского искусства, соч. А. П. Новицкого, вып. IX–X. Москва, 1901 і 1902, ст. 241–400 // Записки НТШ. 1903. Т. 53. С. 37.
9. Стан Музея в 1900 р. // Хроніка Наукового Товариства імені Шевченка / [М. Грушевський (гол. ред.) та ін.]. Львів, 1901. Ч. 5. С. 41.
10. Грушевський М. Українська історіографія і Микола Костомаров (Пам’яті М. Костомарова в двадцять п’яті роковини його смерті) // Грушевський М. Твори. У 50 т. / гол. ред. П. С. Сохань. Львів, 2005. Т. 2. С. 409.
11. Костюк С. П. Колекції музею НТШ у Львові // Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди. Матеріали круглого столу / заг. ред. Л. І. Ільницької. Львів, 1996. С. 52.
12. Микола Миколайович Ге, 1831–1894 / авт.-упоряд.: М. І. Кружкова, О. Ю. Марініна; під заг. ред. К. І. Ладиженської. Київ, 2011. 32 с.
13. Каталоги збірок Львівської державної картинної галереї / уклад.: Д. П. Крвавич, М. М. Лещинська, А. І. Попов. Київ, 1960. С. 14.
14. Марахов Г. І. Нові сторінки з біографії М. І. Костомарова // Вісник АН УРСР. 1972. № 1. С. 99–106.
15. Панченко В. Євангеліє від Миколи Ге: великий митець наодинці з вічністю // День. 2006. 3 черв. № 90. С. 7.
16. Пастернак Я. Музей Наук[ового] т[оварист]ва ім. Шевченка у Львові у 1928 р. а) Відділ Матеріяльної культури (Археологія доісторична та історична, етнографія, нумізматика, образи, фотографії, репродукції) // Хроніка Наукового Товариства імені Шевченка у Львові за роки 1926–1930. Львів, 1930. Ч. 69/70. С. 33.
17. Павлова О. Г. Постать Миколи Івановича Костомарова в образотворчому мистецтві // Харківський історіографічний збірник. Харків, 2017. Вип. 16. С. 146.
18. Львівська картинна галерея. Путівник / заг. ред. О. М. Пеленської. Львів, 1985. С. 113.
19. Пінчук Ю. До питання про історичний живопис М. М. Ге // Вісник АН УРСР. 1978. № 7. С. 101–103.
20. Шандра В. Вірний правді життя // Вечірній Київ. 1981. 19 трав. № 115. С. 3.
21. Шевельов Ю. Микола Ґе і Тарас Шевченко: мистець у відмінному контексті // Сучасність. 1990. № 7/8. С. 109.
22. Шевельов Ю. Слідами Миколи Ґе: Париж і Київ // Сучасність. 1991. № 3. С. 59.
23. Скоропадський П. Мемуари. Кінець 1917 – грудень 1918 / гол. ред. Я. Пеленський. Київ; Філадельфія, 1995. С. 385.
24. Слабченко М. Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ століття. [Одеса], 1925. Т. 1. С. 180.
25. Ульяновський В. Докторський диплом Миколи Костомарова: три візії супутніх подій // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури. Київ, 2003. Вип. 5. С. 203–273.
26. Єреміїв М. Смерть великого приятеля українців. Микола Ґе // Діло (Львів). 1938. 22 листоп. № 259. С. 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14