Поляки на Черкащині у другій половині XIX – першій половині XX ст. (за документами Державного архіву Черкаської області)

Автор(и)

  • Тетяна Клименко кандидатка історичних наук, доцентка, директорка, Державний архів Черкаської області https://orcid.org/0000-0002-0748-4269

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.118

Ключові слова:

архівні документи; польська етнічна група; Черкащина; римо-католицька церква; українсько-польські зв’язки.

Анотація

Мета статті – проаналізувати інформаційний потенціал документів фондів Державного архіву Черкаської області, що стосуються життя і діяльності поляків на теренах краю; визначити видатних представників польського етносу – культури, освіти, мистецтва, громадських, політичних і військових діячів, які збагатили історію Черкаського краю; розглянути культурно-етнічні та громадсько-політичні особливості, що вирізняли поляків із поміж інших громад. Методологія дослідження передбачає дотримання принципів історизму, науковості, всебічності у вивченні історичних джерел, цивілізаційного і системного підходів. Реалізація методологічних принципів забезпечувалася шляхом застосування методів узагальнення, критичного аналізу і синтезу, дослідження хронологічних аспектів територіальних і демографічних змін, динаміки розвитку польських громад. Наукова новизна статті зумовлена введенням у науковий обіг документів Держархіву Черкаської області і потребою у розширенні джерельної бази з цієї дослідницької проблеми. За допомогою архівних джерел як одного з елементів наукового дослідження стало можливим установлення чисельного складу польського населення, відтворення процесу заселення та господарського освоєння черкаських земель, зумовленого сукупністю складних етнокультурних процесів. Внесок поляків у розвиток краю є одним із найменш вивчених аспектів, який потребує комплексного вивчення. У висновках наголошено на взаємозв’язках українського і польського народів, яких поєднують близькість мов, культур і традицій, спільна багатовікова історія. Акцентовано, що видатні представники польського етносу зробили значний внесок у мистецтво, культуру, політику, економіку Черкащини. Перспективи подальших досліджень. Продовження пошукової роботи з метою введення до наукового обігу нових архівних документів про особливості життєдіяльності поляків на теренах Черкащини, що сприятиме всебічному та об’єктивному вивченню історії польського народу в Україні.

Бібліографія:

1. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863). Київ, 1996. 415 с.
2. Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914 = La bataille de la terre en Ukraine 1863–1914: поляки в соціо-етнічних конфліктах / пер. на укр. З. Борисюк; НАН України, Ін-т східноєвропейських досліджень. Київ: Критика, 1998. 334 с.
3. Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні: 1793–1830. Львів, 2007. 284 с.
4. Українська літературна енциклопедія. Т. 1. А–Г / Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України; гол. ред. І. Дзеверін. Київ: Головна редакція УРЕ, 1988. С. 500.
5. Громакова Н. Ю. Польський національний рух у Правобережній Україні: регіональна специфіка // Історичний архів. 2015. Вип. 14. С. 27–34.
6. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ: Знання України, 2007. 520 с.
7. Лісевич І. Т. Духовно спраглі (духовне життя польської національної меншини на Наддніпрянській Україні в 1864–1917 рр.). Київ, 1997. 240 с.
8. Морозова О. С. Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії. Миколаїв, 2020. 432 с.
9. Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське й приватне життя. Харків: НТМТ, 2015. 360 с.
10. Оліпер С. І. Громадсько-політичне життя польської меншини Правобережної України 90-х рр. ХІХ – початку ХХ століття: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Оліпер Світлана Іванівна; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. 275с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14