«Об’єктно-географічний каталог ЦДНТА України»: специфіка, технологія створення, особливості використання

Автор(и)

  • Марат Балишев кандидат історичних наук, директор, Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-5211-3208
  • Тимур Андреєв провідний спеціаліст відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0001-9955-4780
  • Ганна Голубкіна начальниця відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0003-1083-3228

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.043

Ключові слова:

ЦДНТА України; об’єктно-географічний каталог; інтерактивна карта; архівні інформаційні ресурси; інформаційні технології; архів; база даних; науково-технічна документація.

Анотація

Мета статті – узагальнення попередніх результатів роботи над проєктом «Об’єктно-географічний каталог ЦДНТА України». Основну увагу зосереджено на особливостях розроблення, методологічному оформленні, наповненні, особливостях і перспективах використання каталогу. Методологія дослідження. Автори вивчали проблему крізь призму історико-тематичного та історико-хронологічного підходів, концептів аналізу, систематизації та класифікації даних. Використано спеціальні методи історичної й географічної інформатики, геоінформаційних систем, картографії та методології формування баз даних. Наукова новизна. Зважаючи на відсутність в Україні електронного картографічного реєстру архівних інформаційних ресурсів науково-технічної документації, новизна статті полягає в оприлюдненні специфіки баз и даних об’єктів, відомості про які містяться в документах із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України. Перспективи подальших досліджень. Протягом 2023–2024 рр. у ЦДНТА України передбачається продовження роботи над наповненням «карток об’єктів» каталогу, удосконалення методичної бази, апробація та популяризація попередніх проміжних результатів. Висновки. «Об’єктно-географічний каталог ЦДНТА України» – масштабний багатоаспектний електронний картографічний реєстр архівних інформаційних ресурсів науково-технічної документації. Різноманітність документів, що зберігаються у фондах ЦДНТА України, обумовлює структурну та процесуальну специфіку розроблення й формування каталогу. База реєстру використовує спеціалізовану картографічну пошукову систему на відкритій платформі «Google My Maps». Мета проєкту – надання можливості кожному потенційному користувачу дистанційно проводити цільовий пошук документів по конкретному об’єкту в режимі 24/7. У разі позитивного результату – замовити цифрові копії або ознайомитися з документами в читальному залі архіву.

Бібліографія:

1. Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України : 50 років формування джерельної бази історії української науки // Наука та наукознавство. 2019. № 3. С. 122–129. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.122
2. Курортне будівництво у документах ЦДНТА України : міжфондовий огляд / уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов. Харків, 2019. 120 с.
3. Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА України : довідник / уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. Харків : ЦДНТА України, 2012. 464 с.
4. Проєкти цивільної архітектури у фондах ЦДНТА України та їх автори : довідник / уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Г. С. Голубкіна, О. Є. Дождьова, Д. І. Ожиганов. Харків : ЦДНТА України, 2021. 188 с.
5. Центральний державний науково-технічний архів України : путівник / авт.-упоряд. А. О. Алєксєєнко (відп. упоряд.), М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. Харків : Федорко, 2009. 338 с.
6. Організація заповнення Google Form «Об’єктно-географічний каталог ЦДНТА України» // Робоча інструкція. ЦДНТА України / уклад.: Т. Андреєв. Харків. 2022. 23 с.
7. До історії міста Харкова : промисловість, будівництво, наука : науково-довід. вид. / упоряд.: М. А. Балишев (відп. за вип.), О. В. Балишева, А. О. Алєксєєнко. Харків : СПДФО Яковлєва Г. Г., 2004. 96 с.
8. Балишев М., Голубкіна Г. Введення в науковий обіг іншомовних документів із фондів ЦДНТА України : проблеми і пошуки // Архіви України. 2020. № 4. С. 84–98. https://doi.org/10.47315/archives2020.325.084
9. Каталог документів з історії Києва ХV–ХІХ ст. / упоряд.: Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко. Київ, 1982. 202 с.
10. Центральний державний історичний архів України, м. Львів : путівник / авт.-упоряд: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц, Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко; Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Київ, 2001. 412 с.
11. Голубкіна Г. С. Виклики воєнного часу : діяльність ЦДНТА України в період російської військової агресії проти України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». Вип. 62. 2022. С. 113–127. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2022-62-04
12. Створення та ведення каталогів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова. Київ, 2014. 87 с.
13. Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України, УНДІАСД; розробн.: Н. М. Христова (кер.), Л. В. Андрієвська (відп. викон.), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. Київ, 2006. 137 с.
14. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : путівник. Вип. 3 / Державна архівна служба України, ЦДАМЛМ України; авт.-упоряд.: С. Кущ, О. Кульчий, Т. Малярчук та ін. Київ, 2014. 674 с.
15. Центральний державний науково-технічний архів України : анотований реєстр описів. 2-е вид., перероб. / авт.-упоряд.: О. М. Мащенко (відп. упоряд.), М. А. Балишев, М. В. Броннікова. Харків : ЦДНТА України, 2019. 460 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16