Роль і функції архіву в добу інформаційного суспільства: нові тенденції і підходи (з досвіду ЦДАМЛМ України 2012–2022 рр.)

Автор(и)

  • Ігор Резнік кандидат історичних наук, завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України https://orcid.org/0000-0002-1781-9296

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.055

Ключові слова:

ЦДАМЛМ України; інформаційне суспільство; Архів-музей; комп’ютер; вебсайт; інформація

Анотація

У статті представлено узагальнений досвід Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України, Архів-музей) у сфері цифровізації архівної справи у 2012–2022 рр. Описано нові тенденції і підходи в діяльності установи, впровадження яких було спричинене появою нових викликів у добу бурхливого розвитку інформаційного суспільства в Україні. На основі статистичних показників проаналізовано результати впровадження сучасних інформаційно-пошукових сервісів і нових послуг для дослідників. Мета роботи – узагальнене дослідження історії цифровізації ЦДАМЛМ України та її наслідків. Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах об’єктивності, комплексності та системному підході до вивчення технічних можливостей ЦДАМЛМ України і заходів з їх покращення як комплексу взаємопов’язаних елементів. Використано загальнонаукові методи: аналізу і синтезу, класифікації, порівняння, деталізації, узагальнення, структурного та функціонального аналізу, статистичний, методи історичного дослідження (хронологічний, історико-порівняльний, метод історичного описання). Наукова новизна. На основі аналізу комплексу нововведень у діяльності Архіву-музею та статистичних даних за 2012–2022 рр. уперше підготовлено узагальнене історичне дослідження цього періоду в історії ЦДАМЛМ України у контексті його адаптації до викликів доби інформаційного суспільства. У висновках констатується, що за останнє десятиліття ЦДАМЛМ України зіштовхнувся з необхідністю здійснення форсованої технічної та методологічної модернізації у зв’язку з появою десятків нових потреб користувачів і запитів суспільства, які вимагали термінового вирішення, та з огляду на постійне пришвидшення ритму життя в Україні в умовах технічної революції. Зроблено висновок, що Архів-музей у цілому досяг значного технічного прогресу і успішно адаптувався до нових реалій, а його роль і функції в житті суспільства зазнали помітних змін.

Бібліографія:

1. Чижова О. В. Архівний простір : від комунікації до взаємодії. З досвіду роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Архіви – Наука – Суспільство : шляхи взаємодії» (21–22 травня 2015 р., м. Київ). Київ, 2015. С. 177–180.
2. Чижова О. В. Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років // Архіви України. 2016. № 3–4. С. 83–100.
3. Чижова О., Резнік І. Крок до архіву майбутнього : про реалізацію грантового проєкту «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України» за підтримки Українського культурного фонду // Архіви України. 2021. № 4. С. 197–214.
4. Грицевич В. С. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/ІНФОРМАТИЗАЦІЯ-СУСПІЛЬСТВА-ЯК-СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ-ВИКЛИК-XXI-СТОЛІТТЯ.pdf
5. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України. 2019. № 3. С. 18–57. https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018
6. Крусян А. Р. Інформаційне суспільство в Україні : конституційно-правове забезпечення формування та розвитку // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (21 травня 2021 р., м. Одеса). Т. 1. Одеса : Гельветика, 2021. С. 259–262.
7. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України №75/98-ВР від 04.02.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text
8. Лозниця Я. С. Специфіка формування баз даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи ЦДАМЛМ України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 5: Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. Київ, 2002. С. 55–58.
9. Палієнко М. Г. Репрезентативність веб-сайтів архівних установ та їх роль у розширенні доступу до документної інформації // Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції (7–9 квітня 2015 р., м. Київ). Київ, 2015. С. 214–217.
10. Палієнко М. Г. Архівіст інформаційного суспільства : проблеми модернізації системи професійної освіти // Вісник Київського національного університету. Історія. 2016. Вип. 3. С. 57–62.
11. Палієнко М. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності // Архіви України. 2022. № 1. С. 12–38. https://doi.org/10.47315/archives2022.330.012
12. Палієнко М., Калакура Я. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства // Архіви України. 2021. № 3. С. 36–65.
13. Проскуріна О. О. Інформаційне суспільство : можливості і політико-культурна реальність становлення в Україні // Грані. 2005. № 1. С. 126–129.
14. Резнік І. С. Сучасні форми використання інформації у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. 2018. № 2–3. С. 34–44. https://doi.org/10.47315/archives2018.313-314.034
15. Селіверстова К. Т. Яких фахівців потребуватимуть архіви у ХХІ ст.? // Архіви України. 1998. № 1–6. С. 25–31.
16. Ємельянова Т. О. Формування архівних аудіовізуальних колекцій : новітні тенденції та виклики розвитку // Архіви України. 2019. № 3. С. 100–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16