Гуманітарна діяльність Американської адміністрації допомоги на території Єлисаветградщини у 1921–1923 роках (за документами Державного архіву Кіровоградської області)

Автор(и)

  • Сергій Юрченко провідний науковий співробітник відділу інформації та використання документів, Державний архів Кіровоградської області https://orcid.org/0009-0006-3817-1229

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.087

Ключові слова:

голод 1921–1923 рр.; міжнародна допомога; Американська адміністрація допомоги (АРА); Єлисаветградщина

Анотація

На основі документів Державного архіву Кіровоградської області розглянуто особливості діяльності American Relief Administration (ARA) – Американської адміністрації допомоги (АРА) на території України, зокрема на теренах Єлисаветградщини. Викладено інформацію про початок діяльності АРА, висвітлено умови її роботи. Метою дослідження є запровадження до наукового обігу та популяризація архівних джерел, які стосуються діяльності АРА на теренах України в часи голоду 1921–1923 рр. на прикладі Єлисаветградщини. Методика дослідження охоплює загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, опису, деталізації, узагальнення). У ході пошуку та опрацювання архівних документів було використано історичну методологію, а саме історико-хронологічний, історико-генетичний, історико-джерелознавчий аналізи. Наукова новизна статті полягає у ширшому висвітлені потенціалу документів Держархіву Кіровоградської області для вивчення діяльності міжнародної організації АРА протягом періоду голоду 1921–1923 рр. на українських територіях. Інформація з документів уможливлює повніше розкриття особливостей перебігу голоду на території Єлисаветградського повіту, що розширює джерельну базу з цього питання. Розкрито локальні особливості діяльності АРА, встановлено її внесок у подолання гуманітарної катастрофи, завдяки чому стало можливим відтворити чіткішу картину дійсного стану справ у радянському суспільстві. Перспектива подальших досліджень полягає у необхідності підготовки синтетичного дослідження, яке всебічно розкривало би специфіку діяльності АРА на території України, що може бути можливим лише на основі виявлення та опрацювання максимально широкого кола документів із досліджуваної проблематики. Висновки. Документи Держархіву Кіровоградської області уможливлюють розкриття сутності функціонування АРА, деталізацію окремих моментів її діяльності, окреслення результатів, які були нею досягнуті та реконструювання тогочасних суспільних відносин на Єлисаветградщині.

Бібліографія:

1. Драмарецький Б. Голод 1921–1923 років в Україні : автореф дис. … канд. іст. наук : 07.00.03 / Драмарецький Борис Болеславович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 1997. 23 с.
2. Кульчицький С. Комунізм в Україні : перше десятиріччя (1919–1928). Київ: Тетра, 1996. 201 с.
3. Голод 1921–1923 років в Україні : збірник документів i матеріалів / АН України. Ін-т іcтopії України; Голов. apxiв. упр. при Кабінеті Міністрів України. ЦДАВО України; упоряд.: О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва; відп. ред. С. В. Кульчицький. Київ : Наук. думка, 1993. 237 с.
4. Михайловський Т. Діяльність міжнародних організацій на Півдні України (1921–1929 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михайловський Тимур Олегович; Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2018. 275 с.
5. Михайловський Т. О. Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. // Краєзнавство. 2010. № 4. С. 150–160.
6. Погромський В. Висвітлення діяльності АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921–1923 рр. в Україні та СРСР на сторінках енциклопедичних видань радянської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2016. Вип. 2. С. 49–51.
7. Шевченко С. Діяльність американської адміністрації допомоги в Одеській губернії під час першого радянського голоду // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Історичні науки. 2012. Вип. 16. С. 179–186.
8. Тригуб О., Михайловський Т. З думкою про допомогу : АРА на Півдні України у 1921–1923 рр. // Старожитності Лукомор’я. 2020. Т. 2. С. 47–77.
9. Єрмакова В. Діяльність міжнародних організацій АРА та «Джойнт» по наданню допомоги дитячому населенню Східного Поділля в умовах голоду (1921–1923 pp.) // Сумський історико-архівний журнал. 2014. № 23. С. 61–66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16