«Корінна архівістка» Віра Жук (до 95-річчя з дня народження)

Автор(и)

  • Марина Чиркова магістерка державного управління; старша викладачка кафедри українознавства, культури та документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0001-7133-7266

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.148

Ключові слова:

В. Жук; архів; історикиня-архівістка; архівознавство; краєзнавство; Полтавська область; «Історія міст і сіл Української РСР».

Анотація

Статтю приурочено до 95-річчя з дня народження Віри Никанорівни Жук (1928–2018) – української вченої-історикині, архівістки, болгаристки, краєзнавиці, педагогині, громадської діячки. Мета дослідження – висвітлення різних аспектів формування особистості В. Жук як історикині-архівістки, аналіз напрямів її професійної діяльності, встановлення внеску у розвиток архівної справи. Методологією дослідження є загальнонаукові методи аналізу і синтезу, принципи історизму та об’єктивності. У праці використані хронологічний, системний методи, джерелознавчого аналізу. Завдяки біографічному методу з’ясовані основні чинники, що вплинули на формування особистості В. Жук як історикині-архівістки. Наукова новизна полягає в актуалізації методичної спадщини В. Жук у галузі архівознавства. На підставі вивчення листування І. Бутича з В. Жук і публікацій останньої в часописі «Архіви України» з’ясовано деталі створення методики упорядкування архівних фондів обласних редколегій «Історії міст і сіл Української РСР». Висновки. На професійне формування В. Жук як історикині-архівіски вплинули відомі вчені, педагоги, архівісти-практики: А. Введенський, В. Дядиченко, В. Жебокрицький, Л. Славін, В. Стрельський, І. Бутич та ін. Водночас не можна ігнорувати вплив переломних подій української історії XX ст., свідком яких стала В. Жук. Як архівістка вона чимало часу і зусиль присвятила використанню архівної інформації у різних формах і досягла значних успіхів, за що отримала урядову нагороду та почесне звання. Незаперечними є здобутки В. Жук у систематизації, описуванні документів, створенні та вдосконаленні науково-довідкового апарату, прикладом чого є упорядковані нею фонди Полтавської обласної редколегії «Історія міст і сіл Української РСР», М. В. Скліфосовського, два видання путівника Державного архіву Полтавської області тощо. Внесок ученої в поповнення, збереження та популяризацію документів Національного архівного фонду потребує подальшого вивчення.

Бібліографія:

1. Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648–2012 рр.) : довідник з історії адміністративно-територіального поділу / редкол.: Г. П. Білоус, О. А. Білоусько, В. В. Гудим та ін.; упоряд.: Ю. О. Васильєва, В. Н. Жук, В. В. Коротенко та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. С. 5.
2. Чиркова М. Жук Віра Никанорівна // Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довідник / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. Київ, 2007. С. 234.
3. Петренко І. М. Віра Жук – корифей вітчизняного освітянського краєзнавства // Краєзнавство. 2011. № 3. С. 115–119.
4. Petrenko I. Famous Ukrainian Historian : Vera Zhuk (1928–2008) // Nowa Ukraina / New Ukraine / Instytut Historii UJ, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW. Kraków–Przemyśl. 2015. № 15. Р. 51–58.
5. Петренко І. Віра Жук – відомий вітчизняний історик-архівіст // Студії з архів. справи та документознавства. Київ, 2015. Т. 22–23. С. 180–184.
6. Петренко І. Історик Віра Жук (1928–2008) : життя, віддане науці : монографія. Київ: МІЛЕНІУМ, 2017. 516 с.
7. Петренко І. Викладацька діяльність історика Віри Жук (1928–2008) у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (1978–1989 рр.) // Вчені записки Таврійського національного ун-ту імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2017. Т. 28(67). № 2. С. 19–23.
8. Петренко І. М. Віра Никанорівна Жук : талановита дослідниця на ниві історичної науки України // Постметодика. 2008. № 2. С. 51–55.
9. Петренко І. М. Громадсько-просвітницька діяльність історика Віри Жук (1928–2008) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного ун-ту. 2017. Вип. 47. С. 222–225.
10. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Полтавська область / Голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова), М. П. Бажан (заст. голови редкол.) та ін.; редкол. тому: І. Т. Буланий (голова) та ін. Київ : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1967. 1028 с.
11. Василенко С. М. В. Н. Жук // Архіви України. 1978. № 3. С. 87.
12. Єрмак О. П. Подвижниця краєзнавчої справи // Історія Полтавського педагогічного університету в особах (на посвяту 90-річчя заснування закладу) / гол. ред. В. О. Пащенко. Полтава : АСМІ, 2004. С. 45–50.
13. Єрмак О. П. Життя, віддане рідному краю // Історична пам᾽ять. 2012. № 27. С. 181–182.
14. Жук В. Архівне будівництво на Полтавщині (1918–1965 рр.) // Архіви України. 1966. № 2. С. 19–28.
15. Жук В. Упорядкування документальних матеріалів Полтавської обласної редколегії «Історії міст і сіл Української РСР» // Архіви України. 1969. № 6. С. 54.
16. Жук В. Н. Використання документів Полтавського облдержархіву // Архіви України. 1977. № 2. С. 43.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16