Репрезентація образу Тараса Шевченка в українській радянській кінодокументалістиці 1930–1990 років

Автор(и)

  • Людмила Касян начальниця відділу забезпечення збереженості та обліку фонодокументів, Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів https://orcid.org/0000-0003-0400-7245

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2024.338.012

Ключові слова:

Тарас Шевченко; репрезентація; кінодокумент; кінохроніка; документально-біографічний фільм; репрезентаційний канон; культурна пам’ять.

Анотація

Мета дослідження – розглянути особливості репрезентації образу Тараса Шевченка в кінодокументах радянської доби; окреслити їх місце серед інших рецептивних практик тоталітарної держави, виявити вплив на формування культурної пам’яті та ідентичності українців. Методи дослідження. Підґрунтям дослідження є теоретичні розробки й концепції зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі джерелознавства, кінознавства та студій пам’яті. Робота проведена з використанням загальнонаукових методів аналізу і синтезу на підставі принципів історизму та об’єктивності. При висвітленні теми також були застосовані методи джерелознавчої критики, хронологічний, системний, метод типологічного аналізу, контент-аналіз. Наукова новизна. Дослідження репрезентації образу Т. Шевченка в хронікально-документальній кіноперіодиці та документально-хронікальних, документально-публіцистичних, документально-біографічних, науково-популярних кінострічках радянської доби ще не було предметом наукових студій. Кінодокументи є важливими свідченнями про час свого створення і дають безцінний матеріал для його розуміння, а також є джерелом для дослідження образів і уявлень, що постають у масовій свідомості та зберігаються в історичній і культурній пам’яті. Висновки. Кіно було важливим елементом радянської пропаганди і дієвим засобом формування суспільної думки. Радянський кінодискурс суттєво деформував образ Т. Шевченка з метою легітимізації радянської влади. За ідеологічними параметрами соцреалізму сформувався репрезентаційний кіноканон поета, який в різні часи набував нових рис, повністю змінивши свою парадигму після 1985 р. Аналіз репрезентації образу Т. Шевченка в українському радянському документальному кінематографі 1930–1990 рр. сприяє як розумінню співіснування тоталітарного й національного, так і механізмів формування культурної пам’яті українського суспільства та різних ідентичностей радянської людини.

Бібліографія:

1. Alwart J. Mit Taras Ševčenko Staat machen : Erinnerunqskultur und Geschichtspolitic in der Ukraine vor und nach 1991. Köln, 2012. 217 р. https://doi.org/10.7788/boehlau.9783412214999
2. Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit : Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München : C. H. Beck, 2009. 323 р.
3. Брюховецька Л. Тарас Шевченко в кіно // Кінотеатр. 2003. № 3. С. 22–25.
4. Буряк Л. І. Тарас Шевченко : варіативність образів у контексті історичних трансформацій // Українська біографістика = Biographistica ukrainica. 2014. Вип. 11. С. 118–133.
5. Червак Б. Шевченко : між двома міфами // Українська правда. 9 берез. 2012 р. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/9/6960311/
6. Чуйко Т. Еволюція шевченкіани на ниві українського образотворчого мистецтва // МІСТ : мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. праць. 2014. Вип. 10. С. 234–246.
7. Чуйко Т. П. Інтерпретація образу Тараса Шевченка у живопису та графіці ХХ століття : культуротворчий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуйко Тетяна Павлівна; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ, 2016. 18 с.
8. Донець О. М. Використання образу Т. Г. Шевченка в українському радянському плакаті (за матеріалами зібрання українського радянського плаката із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. 2013. Вип. 17. С. 270–276.
9. Федотова О. О., Шаповал Ю. І. Тарас Шевченко й радянська цензура // Український історичний журнал. 2014. № 2. С. 70–86.
10. Hedges I. World Cinema and Cultural Memory. New York : Palgrave Macmillan, 2015. 190 р. https://doi.org/10.1057/9781137465122
11. Машталір А. І., Лозовий В. С. Політична інструменталізація постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.). Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. 295 с.
12. Пахаренко В. Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета : монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2013. 840 с.
13. Примаченко Я. Шевченко у кожусі. Як з Кобзаря зробили справжнього більшовика і пролетарського поета // Ділова столиця. 9 берез. 2021 р. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/nasha_revolyutsiya_1917/shevchenko-u-kozhusi-yak-kobzar-stav-pershim-bilshovikom-i-proletarskim-27022020200000
14. Волошенюк О. Кінобіографія Т. Шевченка : реконструкція домислу // Науковий вісник Київського нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 2014. Вип. 14. С. 156–162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08