Сільські бібліотеки західних областей УРСР як чинник радянізації регіону в 1944–1949 роках (за документами Державного архіву Тернопільської області)

Автор(и)

  • Галина Стародубець докторка історичних наук, професорка, професорка кафедри всесвітньої історії, Житомирський державний університет імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0003-2005-771X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2024.338.147

Ключові слова:

західні області УРСР; бібліотеки; комуністична пропаганда; сталінський режим; тоталітаризм; Державний архів Тернопільської області.

Анотація

Мета роботи – розкрити політико-ідеологічну складову процесу формування бібліотечної мережі та діяльності сільських бібліотек у західних областях УРСР у 1944–1949 рр. на основі документів Державного архіву Тернопільської області. Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, об’єктивності та системності. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи логіки, системного і структурно-функціонального аналізу, моделювання, термінологічний. За допомогою методів аналізу й порівняння опрацьовано архівні документи, проаналізовано статистичний матеріал. Наукова новизна полягає у тому, що проблема формування мережі сільських бібліотек у західних областях УРСР у період пізнього сталінізму вперше розглядається як окремий предмет наукового дослідження. В роботі використано низку раніше не опублікованих архівних документів, які зберігаються у фондах Державного архіву Тернопільської області. Їх аналіз дозволив визначити динаміку створення/відновлення сільської бібліотечної мережі Тернопільської області в перші повоєнні роки, окреслити функції сільських бібліотек. Висновки. Проблему відновлення мережі сільських бібліотек у західних областях України в перше повоєнне десятиліття не можна аналізувати поза рамками процесу радянізації цього регіону, насадження тут тоталітарної системи сталінського зразка. Заклади культури на селі – клуби, бібліотеки, хати-читальні розглядалися партійно-радянським керівництвом як одна з ланок політичної системи. Насамперед вони реалізовували політико-ідеологічні функції, пов’язані з насадженням у регіоні партійно-радянських інститутів влади та формуванням у місцевого населення світоглядних позицій, ґрунтованих на марксистсько-ленінській ідеології. Завдання, пов’язані з власне бібліотечною діяльністю – ведення бібліотечних каталогів, збереження та популяризація книжкових фондів, зокрема творів зарубіжних, українських авторів тощо, відсовувалися на задній план.

Бібліографія:

1. Докаш О. Радянська стратегія та практика політичної мобілізації населення Західної України в умовах військово-політичного протистояння на завершальному етапі Другої світової війни // Studia politologica Ucraino-Polona. 2014. Вип. 4. С. 230.
2. Кравчук Л. В. Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.) : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кравчук Леонід Васильович; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2020. С. 395.
3. Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція : реалії життя та діяльності (40–50-ті рр. ХХ ст.) : монографія. Чернівці, 2002. С. 277.
4. Онищенко О., Дубровіна Л. Бібліотечна справа в Україні у XX ст. : 30–50-ті роки // Бібліотечний вісник. 2005. № 4. С. 3–16.
5. Онищенко О., Дубровіна Л. Бібліотечна справа в Україні у XX ст. : монографія. Київ, 2009. С. 325–359.
6. Тєвікова О., Дерев’янко Л. Бібліотеки як соціальні інститути в українському суспільстві періоду 1953–1964 рр. (на матеріалах Державного архіву Полтавської області) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 4. С. 48.
7. Шилюк О. Радянізація західних областей України через призму бібліотечної справи (1939–1940-ті рр.) // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. 2012. Вип. 20. С. 108–114.
8. Шилюк О. Становлення бібліотечної мережі та початок підготовки бібліотечних кадрів у Чернівецькій області (друга половина 40-х років ХХ століття) // Вісник Прикарпатського ун-ту. Історія. 2011. Вип. 20. С. 107–111.
9. Вознюк О. Ідеологічно-пропагандистська складова «радянізації» культурного простору Західної України (1939–1941 рр.) // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. 2014. Вип. 18. С. 12–15.
10. Вознюк О. Відновлення освітньо-культурної сфери західних областей УРСР на завершальному етапі Другої світової війни та перші повоєнні роки в контексті реалізації політичних пріоритетів сталінського тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Історія. 2015. Вип. 2. Ч. 4. С. 44–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08